Γλωσσάρι Ορολογίας του Real Estate

Τη συγκέντρωση και ταξινόμηση την πληροφοριών επιμελήθηκε η Άννα Κασάπη την οποία ευχαριστούμε θερμά, γνωρίζοντας ότι απαιτήθηκε άοκνη προσπάθεια πολλών μηνών.

Το παρόν υλικό είναι δημιουργημένο και δομημένο ως ένα αλφαβητάρι όρων ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο και λειτουργικό για γρήγορη και υπεύθυνη ενημέρωση.
Πέραν τούτου όμως, αποτελεί και ένα πραγματικό εκπαιδευτικό εργαλείο διότι συγκεντρώνει όλες τις επί μέρους βασικές γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες κατά την διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής των μεσιτών.
Περιλαμβάνει και εξηγεί με σαφή και εύληπτο τρόπο νομικά, συμβολαιογραφικά, πολεοδομικά, φορολογικά, πολεοδομικά θέματα, αλλά και αμιγώς μεσιτικά κλπ τα οποία την παρούσα στιγμή είναι επικαιροποιημένα.

Μπορείτε να συνδράμετε και εσείς στην ανάπτυξη και βελτίωση της λίστας. Με κλικ στο (+) δίπλα στον κάθε όρο προτείνετε διορθώσεις, ενημερώσεις αλλαγών και παρατηρήσεις.

A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ Ψ

Α Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Αγοραία αξία είναι το αποτιμηθέν ποσό στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα ακίνητο κατά την ημερομηνία εκτίμησης, μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, σε μια συνήθη συναλλακτική κίνηση, μετά από εύλογο χρόνο προώθησης, όπου κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αγορά είναι ο τόπος όπου πωλούνται ή αγοράζονται αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες, μέσω της αλληλεπίδρασης αγοραστών και πωλητών, είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων.
Οι αγορές δηλαδή περιλαμβάνουν εκείνους τους μηχανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για: 1)τον καθορισμό των τιμών των αγαθών υπηρεσιών που πωλούνται/αγοράζονται 2)την κοινοποίηση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών 3)την παροχή διευκόλυνσης για την διεξαγωγή των συναλλαγών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Με τον όρο «αγοραπωλησία» αποκαλούμε την αμφοτεροβαρή σύμβαση με την οποία ο αφενός (πωλητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο και ο αφετέρου (αγοραστής) καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ως περιοχές με αγροτική χρήση νοούνται περιοχές που περιλαμβάνουν εκτάσεις γεωργικής γης στις οποίες επιτρέπονται οι παρακάτω ειδικές χρήσεις: Κατοικία για την εξυπηρέτηση της αγροτικής χρήσης, Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες, Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις, Γωνιές ανακύκλωσης και μικρά πράσινα σημεία, Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ως Άδεια Δόμησης (μέχρι πρότινος οικοδομική άδεια), κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.4030/2011 και του άρθρου 4 του Ν.4067/2012, ορίζεται η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:α) Κατεδάφιση κατασκευών β) Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση γ) Τοποθέτηση ικριωμάτων δ) Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους ε) Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων στ) Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης ζ) Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3 η) Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ θ) Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Η Άδεια Δόμησης ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων ισχύει για έξι χρόνια. Αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Με τον όρο αέρα αναφερόμαστε στα χρήματα που δίνονται για την εκμίσθωση εμπορικού ακινήτου, πέραν αυτών που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και αποτελούν το μηνιαίο μίσθωμα. Τα χρήματα του αέρα καταβάλλονται εφ' άπαξ, δε δηλώνονται στη εφορία και ουσιαστικά αποτελούν προείσπραξη ενός ποσοστού του ενοικίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Φυσικός αερισμός κτιρίου
Είναι ο αερισμός που προέρχεται από τα ανοίγματά του ή από διατάξεις φυσικού ελκυσμού χωρίς τη χρήση μηχανικών εγκαταστάσεων.

Άμεσος αερισμός κτιρίου
Είναι ο φυσικός αερισμός που προέρχεται από ανοίγματα του χώρου, που επικοινωνούν αμέσως με το ύπαιθρο ή με υμιϋπαίθριο χώρο, χωρίς την παρεμβολή άλλου κλειστού χώρου.

Έμμεσος αερισμός κτιρίου
Είναι ο φυσικός αερισμός που προέρχεται από ανοίγματα προς άλλο χώρο του κτιρίου ή από διατάξεις φυσικού ελκυσμού.

Τεχνητός αερισμός κτιρίου
Είναι ο αερισμός που προέρχεται από μηχανικές εγκαταστάσεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αιγιαλός κατά τη Ελληνική νομοθεσία (ν. 2971/01), είναι η παράκτια χερσαία ζώνη, που βρέχεται από τη θάλασσα, μέχρι τη στάθμη εκείνη που φθάνουν οι μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της, κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το ευρύτερο μέτρο οικονομικής δραστηριότητας και είναι ένας βασικός δείκτης οικονομικής υγείας. Όταν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αυξάνεται (οι τιμές να είναι πραγματικές ), αυξάνεται το περισσευούμενο εισόδημα των πολιτών, και οδηγεί σε άνοδο της ζήτησης για ακίνητα και αύξηση της τιμής τους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Υποχρεωτικός χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή. Ο ακάλυπτος χώρος προορίζεται κυρίως για φύτευση. Σε πολλές πολυκατοικίες όμως ο ακάλυπτος χώρος είναι χώρος που χρησιμοποιείται για την στάθμευση αυτοκινήτων σε χώρους εκτός φύτευσης. Η χρήση αυτή επιτρέπεται μόνο για μη εστεγασμένους χώρους στάθμευσης, δηλαδή για υπαίθριους χώρους στάθμευσης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Περιλαμβάνουν τις εκκλησίες, σχολεία, γήπεδο γκολφ, κοιμητήρια, Σιδηροδρομικές γραμμές, μάντρες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τελωνεία κ.α.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, για τα οποία ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α)είναι αδόμητα, αλλά μπορούν να οικοδομηθούν, β) είναι μερικώς ανεπτυγμένα, αλλά η υφιστάμενη σε αυτά δόμηση δεν εξαντλεί την επιτρεπόμενη γ) είναι δομημένα, αλλά τα υπάρχοντα κτίσματα είναι απαξιωμένα, ή δεν ικανοποιούν πλέον το σκοπό της αρχικής ανάπτυξής τους, και χρήζουν αντικατάστασης, ή αλλαγής χρήσης και πλήρους ανακατασκευής.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός οικισμών, κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων ή στοιχεία του άμεσου φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντός τους ιδίως αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες, στοιχεία πολεοδομικού εξοπλισμού αστικού ή αγροτικού ή δικτύων ιδίως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα και γέφυρες, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, επιστημονικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Στα ακίνητα αγαθά φυσικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται και χώροι, τόποι, τοπία ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί σχηματισμοί ιδίως βράχια, λόφοι, ρεματιές και δενδροστοιχίες που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα αγαθά αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ακίνητα κατά το άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητά είναι όσα δεν είναι ακίνητα.
Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληροί τους όρους της έννοιας του πράγματος και κυρίως του όρου του αυθύπαρκτου, δηλαδή του εξατομικευμένου. Η εξατομίκευση επέρχεται με την ακριβή οριοθέτηση του πράγματος κατά θέση, όρια, πλευρικές διαστάσεις και σχήμα που αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα.
Ως συστατικά μέρη του ακινήτου νοούνται αφ’ ενός εκείνα που προσδιορίζονται με βάση το γενικό κριτήριο του άρθρου 953 του Αστικού Κώδικα (σύμφωνα με το οποίο συστατικό είναι το μέρος σύνθετου πράγματος που δε μπορεί να αποχωρισθεί από το κύριο πράγμα χωρίς βλάβη δική του ή του κυρίου πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού τους ή και των δύο) και αφετέρου εκείνα που θεωρούνται συστατικά από το νόμο (954 Αστικού Κώδικα).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Όλα τα εμπράγματα δικαιώματα και ωφελήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ζημιών, ελαττωμάτων, υποχρεώσεων και άλλων αρνητικών στοιχείων που σχετίζονται με το εκτιμώμενο ακίνητο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια είναι δυνατή η αλλαγή της χρήσης του κτιρίου ή ενός τμήματος αυτού, από την χρήση με την οποία εκδόθηκε η οικοδομική άδεια σε μια άλλη χρήση όπως πχ από κατάστημα σε κατοικία ή αντίστροφα.
Η αλλαγή αυτή απαιτεί την έκδοση νέας άδειας αλλαγής χρήσης. Η νέα χρήση θα πρέπει να επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής όπου βρίσκεται το κτίριο καθώς επίσης και από τον Οικοδομικό Κανονισμό και την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας – καταστατικό του κτιρίου (εάν πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Γενικά το κόστος που σχετίζεται με την κατασκευή των οικοδομημάτων και που θα περιληφθεί στην σύμβαση με τον κατασκευαστή. Ονομάζεται επίσης και σκληρό κόστος. Τα αντικείμενα που δεν πληρώνονται μέσω κατασκευαστή περιλαμβάνονται στο έμμεσο κόστος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η κατηγορία αυτή είναι η πιο αυστηρή από τις άλλες κατηγορίες χρήσεων γης. Περιλαμβάνει κυρίως κατοικία και διάφορες άλλες χρήσεις τοπικής σημασίας. Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπεται εκτός από τη χρήση Κατοικίας και Χώροι Κοινωνικής πρόνοιας, Εκπαίδευσης, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Θρησκευτικοί χώροι, Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μέχρι 200 τ.μ.) και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
Επιτρέπονται α) εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. β) τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες γ) στάθμευση αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δ) από τα επαγγελματικά εργαστήρια επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ε) γωνίες ανακύκλωσης και αστική γεωργία – λαχανόκηποι.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η αφαίρεση της ιδιοκτησίας προσώπου με μονομερή πράξη της διοικητικής αρχής, έναντι καταβολής δικαστικά καθοριζομένης αποζημίωσης για δημόσια ωφέλεια που προβλέπεται από το νόμο.
Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, γίνεται συνήθως με κοινή απόφαση του αρμόδιου (ανάλογα με το σκοπό της απαλλοτρίωσης) Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών και επέρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται από την καταβολή στο δικαιούχο της αποζημίωσης που καθορίστηκε με δικαστική απόφαση ή δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατάθεσης της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η απονομή της κυριότητας ακινήτου με μονομερή πράξη της Διοίκησης. Η προσκύρωση είναι πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας, διότι μ’ αυτήν η αρμόδια διοικητική αρχή αφαιρεί με πράξη δημοσίου δικαίου την κυριότητα ακινήτου από τον ένα ιδιοκτήτη και την απονέμει στον άλλο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αναδασμός είναι η αφαίρεση, με πράξη της Πολιτείας, της κυριότητας από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μίας περιοχής και η αναδιανομή των ακινήτων αυτών μεταξύ των ίδιων ιδιοκτητών, με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της αγροτικής γης (αγροτικός αναδασμός) ή της γης οικιστικών περιοχών (αστικός αναδασμός).
Σε περίπτωση αγροτικού αναδασμού, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έχει ήδη κυρωθεί ο αναδασμός, δηλώνονται τα νέα ακίνητα από τους δικαιούχους τους , όπως έχουν προκύψει από τον αναδασμό.
Σε περίπτωση, που εκκρεμεί η κύρωση του αναδασμού, αλλά έχει παραχωρηθεί η νομή των νέων γεωτεμαχίων στους δικαιούχους, κατά την οικονομία της όλης ρύθμισης για τη δήλωση του Ε9 δηλώνονται τα νέα αυτά γεωτεμάχια.
Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει ακόμη συντελεσθεί ο αγροτικός αναδασμός, δηλαδή έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση για τη διενέργειά του και γίνονται οι σχετικές διαδικασίες, χωρίς να έχει παραχωρηθεί ακόμη η νομή στις νέες ιδιοκτησίες, δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες τους οι παλιές ιδιοκτησίες (αναδαστέες).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μια άποψη αξίας για μια καθορισμένη ημερομηνία. Συνήθως γίνεται για λόγους φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, κληρονομιάς, απαλλοτρίωσης κλπ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το μίσθωμα στο οποίο έχει προστεθεί τακτική και προγραμματισμένη αύξηση ή μείωση στην δόση του ενοικίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ανόδομή είναι το τμήμα του κτιρίου που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της γης που το περιβάλει.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Άνοιγμα κτιστού είναι το αρχικό άνοιγμα ενός κουφώματος όταν βρίσκεται στο στάδιο της τοιχοποιίας (τούβλα). Το άνοιγμα αυτό διαμορφώνεται σε τελικό άνοιγμα αφού το κούφωμα σοβατιστεί και έχουν μπει τα πατώματα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ανοίγματα χώρου κτιρίου είναι τα κενά της οροφής του ανώτατου σε κάθε θέση ορόφου, καθώς και τα κενά όλων των τοίχων, τα οποία είτε παραμένουν ελεύθερα είτε κλείνουν με ανοιγώμενα ή σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυσικό φωτισμό ή για αερισμό των χώρων κτιρίων ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η αξία η οποία προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής εκκίνησης της αξίας ενός ακινήτου με συντελεστές καθορισμένους από την Πολιτεία, οι οποίοι αφορούν στοιχεία του ακινήτου, π.χ. συντελεστής ορόφου, επιφανείας, παλαιότητας κ.λ.π.
Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι ο θεσμός όπου ο οικοπεδούχος μεταβιβάζει συμφωνημένο και εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου του στον κατασκευαστή και κατά επακόλουθο στους αγοραστές που αυτός θα βρει, με αντάλλαγμα κάποιους χώρους από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Με την πρωτότυπη αυτή «συμμαχία» οικοπεδούχων και κατασκευαστών ανοικοδομήθηκε η πλειοψηφία της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η αξία του οικοδομήματος για ασφαλιστικούς λόγους. Η αξία μπορεί να είναι το κόστος αναπαραγωγής ,το κόστος κατασκευής το απαξιωμένο κόστος αναπαραγωγής ή το απαξιωμένο κόστος κατασκευής.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η αξία που συνεισφέρουν όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τις επιχείρησης όπως οι ικανότητές διαχείρισης, το εργατικό δυναμικό, το κεφάλαιο, το προσωπικό κ.α.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στην ακίνητη περιουσία η αξία μεταπώλησης είναι συνήθως η μεταπώληση του ακινήτου. Σε μερικές επιχειρήσεις πχ ανθρακωρυχεία δεν υπάρχει αξία μεταπώλησης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η επιπρόσθετη αξία που δημιουργείται από την συνένωση για μια μεγαλύτερη χρήση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, με τα επί αυτών κτίσματα, τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες δόμησής τους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Απαλλοτρίωση είναι η διαδικασία, κατά την οποία το κράτος αφαιρεί με σκοπό δημόσιας ωφέλειας την ιδιοκτησία από ένα πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, πάντοτε με την καταβολή πλήρους αποζημιώσεως.
H απαλλοτρίωση διακρίνεται σε αναγκαστική και ρυμοτομική. Μεταξύ των δύο δεν υφίσταται ουσιώδης διαφορά, υπό την έννοια ότι κατ’ αποτέλεσμα και οι δύο διαδικασίες οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη στέρηση της ιδιοκτησίας του προσώπου. Οι διαφορές μεταξύ των δύο διαδικασιών έγκεινται στην πραγματικότητα (α) στον σκοπό για τον οποίο αυτές λαμβάνουν χώρα και (β) στον τρόπο που διεκπεραιώνονται. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση γίνεται με μία απόφαση της Διοικήσεως προκειμένου να δημιουργηθεί λ.χ. ένα σχολείο ή μία εκκλησία, ενώ η ρυμοτομική απαλλοτρίωση λαμβάνει χώρα στα πλαίσια ενός ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού (ώστε λ.χ. να αποκτήσει μία περιοχή σχέδιο πόλης ή ρυμοτομικό σχέδιο, δημιουργούνται οικοδομικά τετράγωνα, διανοίγονται δρόμοι).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η απαξίωση ενός ακινήτου εκφράζεται ως η μείωση της αξίας από οποιαδήποτε αιτία. Μπορεί να είναι φυσιολογική φθορά, λειτουργική από προβλήματα σχεδίασης. Οι γενικές αποδεκτές μέθοδοι με τον υπολογισμό της απαξίωσης περιλαμβάνουν την μέθοδο εξαγωγής αγοράς την μέθοδο της υπολειμματικής αξίας και την μέθοδο υπολογισμού κάθετης απαξίωσης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Απόδοση επένδυσης είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης ή για να συγκρίνει την αποδοτικότητα διαφορετικών επενδύσεων. Για τον υπολογισμό της απόδοσης μιας επένδυσης, το όφελος (απόδοση) μιας επένδυσης διαιρείται με το κόστος της και το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό.
Η απόδοση της επένδυσης μετρά πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια της για να παράγει κέρδος κι είναι ένας πολύ δημοφιλής δείκτης μέτρησης λόγω της ευελιξίας και της απλότητας του. Εάν η επένδυση δεν έχει θετικό πρόσημο ή αν υπάρχουν άλλες επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση, τότε η επένδυση δεν θα πρέπει να αναληφθεί.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η εντολή που δίνεται μεταξύ των συμβαλομένων και δίνει το δικάιωμα αποκλειστικής συνεργασίας για την ενοικίαση ή πώληση ακινήτου στο κτηματομεσιτικό γραφέιο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μία ιδιοκτησία μπορεί να έχει στην αποκλειστική της χρήση έναν χώρο (ελεύθερο τμήμα οικοπέδου ή κτίσμα), ο οποίος χώρος διαφορετικά θα ήταν κοινόχρηστος. O χώρος αυτός ουσιαστικά είναι κοινόχρηστος και οποίος με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δίνεται στην αποκλειστική χρήση μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η απόσταση εκφράζει την επιτρεπόμενη απόσταση που αρχίζει ο εξωτερικός τοίχος του ακινήτου, από το σύνορό του με το διπλανό οικόπεδο. (Όση απόσταση έχει αφήσει ο "διπλανός" υποχρεούται να αφήσει και αυτό το κτίριο). Ειδικώς σε περιπτώσεις που το οικόπεδό μας έχει πρόσοψη μικρότερη των 9μ. κατ' εξαίρεση, μπορεί να "κολλήσει" στην μεσοτοιχία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η κατεδάφιση κτιρίου κύριας χρήσης, ενεργειακής κατηγορίας χαμηλότερης του επιτρεπόμενου ορίου που προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς και η αντικατάστασή του με κτίριο που πληροί τις σχετικές προυποθέσεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Για να δομηθεί ένα ακίνητο εντός σχεδίου (οικόπεδο) θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις και όροι που ορίζονται από τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις. Οι όροι εγκρίνονται με την Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής και δημοσιεύονται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Αποτελούν εργαλεία ελέγχου της δόμησης, σε συνδυασμό με τις γενικότερες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και της ανεξέλεγκτης κατάτμησης των οικοπέδων.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν α) Τις ελάχιστες διαστάσεις εμβαδού και προσώπου σε δρόμο που πρέπει να έχει ένα οικόπεδο, για να μπορεί να χτιστεί β) Τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης (ΣΔ) γ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης δ) Τυχόν δέσμευση ύψους ορόφων ή αποδοχής κατά ΓΟΚ ε) Τις διαστάσεις πρασιών και παρόδιων στοών, όπου προβλέπονται ζ) Τυχόν άλλες δεσμεύσεις όπως α) εγγραφή ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης κτιρίου στο οικοδομήσιμο τμήμα και ελάχιστης πλευράς β) απαγόρευση κατασκευής.

Όταν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το οικόπεδο χαρακτηρίζεται ως άρτιο και οικοδομήσιμο.
Στα εκτός σχεδίου γεωτεμάχια (αγροτεμάχια), η αρτιότητα γενικά εξαρτάται από το εμβαδόν, το είδος δρόμου επί του οποίου βρίσκεται η έκταση,το χρόνο δημιουργίας (παλιό τίτλο ιδιοκτησίας) και τις διαστάσεις του. Γενικά για τις εκτός σχεδίου περιοχές ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, όμως κατά περιοχές ισχύουν και ειδικότερα διατάγματα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αρχιτεκτονικές προξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι τα φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου, που σκοπό έχουν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεών του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κάθε αρχιτέκτονας που ετοιμάζει σχέδια ακινήτου προς ανοικοδόμηση, έχει υποχρέωση να τηρεί τις εντολές της Τοπικής Πολεοδομίας, σε σχέση με την εξωτερική εμφάνιση-μορφή του κτιρίου και να τα καταθέτει σε αυτήν προς έγκριση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αστικός κώδικας είναι η επίσημη συλλογή νομικών διατάξεων, οι οποίες ισχύουν ως αστικό δίκαιο σε μία χώρα. Στην Ελλάδα, η ουσιαστική ισχύς του Α.Κ. άρχισε στις 23-2-1946.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πρόκειται για ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού και έκρηξης ή έναντι οποιουδήποτε άλλου κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται με έξοδα του δανειολήπτη και διαρκεί όσο και το δάνειο. Αποτελεί εφαρμογή του προβλεπόμενου από τον νόμο (άρ. 1285 του Αστικού Κώδικα) σχετικού δικαιώματος του δανειστή (δηλ. του πιστωτικού ιδρύματος), και συνιστά προϋπόθεση χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ασφαλιστέα αξία ενός ακινήτου αποτελεί το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αφορά το εν λόγω ακίνητο ως υποχρέωση του ασφαλιστή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποστεί ζημίες και οικονομικές απώλειες λόγω επέλευσης κινδύνου που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εν λόγω ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση ο εκτιμητής, όταν του δοθεί εντολή να εκτιμήσει την ασφαλιστέα αξία, πρέπει να προσδιορίσει το ποσό που θα αποτελεί την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για το εν λόγω πάγιο στοιχείο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αυθαίρετα είναι τα κτίσματα ή το τμήμα κτίσματος που κατασκευάσθηκε χωρίς οικοδομική άδεια ή χωρίς να περιλαμβάνεται στην οικοδομική άδεια, όπως αυθαίρετη είναι και η διαφοροποίηση , από κατασκευής ή μεταγενέστερα, στοιχείου ή στοιχείων της οικοδομικής άδειας. Τα αυθαίρετα χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες : α. αυθαίρετα εντός σχεδίου και β. αυθαίρετα εκτός σχεδίου πόλης.
Τα αυθαίρετα εντός σχεδίου σε πολλές περιπτώσεις νομιμοποιούνται , αν τηρούν τους κανόνες δόμησης , με τη διαδικασία της εκ των υστέρων έκδοσης οικοδομικής άδειας και της επιβολής προστίμων αυθαίρετης ανέγερσης και διατήρησης από το χρόνο κατασκευής ως το χρόνο νομιμοποίησης. Τα αυθαίρετα εκτός σχεδίου επίσης μπορεί να νομιμοποιούνται αν τηρούν τους όρους δόμησης της περιοχής και τις διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμησης. Σύμφωνα με τον Ν. 4495/17, υπάρχουν πέντε κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών ή/και χρήσεων:
Κατηγορία 1: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από τις 9/6/1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
Κατηγορία 2: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από τις 31/12/1982 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
Κατηγορία 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου (εξωτ. μόνωση, μικρή μεταβολή των διαστάσεων μπαλκονιών, αλλαγή διαστάσεων και θέσης ανοιγμάτων, βόθροι και δεξαμενές νερού, αποθήκες έως 15 τ.μ., πρόχειρες κατασκευές κ.ά.).
Κατηγορία 4: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1/1/1983 τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις), με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα 1.000 τ.μ. κτιρίου συνολικά, τα 1.000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.
Κατηγορία 5: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες 1-4, τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου. Επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών μετά την υπαγωγή τους. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αγορά Συντελεστή Δόμησης όταν δημοσιευθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.
Παραβάσεις αναλυτικού προϋπολογισμού: Όσες αυθαίρετες κατασκευές δεν ορίζονται με επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα και δεν αναφέρονται στην Κατηγορία 3 υπολογίζονται βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού των κατασκευών που έχουν πραγματοποιηθεί αυθαιρέτως.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Β Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Βάρη είναι οι περιορισμοί στην κυριότητα του ακινήτου. Πρόκειται για την υποθήκη και άλλα Εμπράγματα Δικαιώματα. Όλα τα βάρη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία Βαρών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή/ και του Κτηματολογικού Γραφείου. Είναι η Υποθήκη, Προσημείωση, Κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, Δουλεία επί ακινήτων, τα οποία σημειώνονται στα σχετικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του ακινήτου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η Βεβαίωση Μηχανικού είναι προαπαιτούμενο έγγραφο για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου. Ισχύει για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εκδοθεί νέα βεβαίωση. Συνήθης χρόνος έκδοσης μια τυπικής Βεβαίωσης Mηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου: 2 εως 3 εργάσιμες ημέρες αφότου αναλάβουμε την υπόθεση.
Τα στοιχεία που απαιτείται να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης είναι: α) Πολεοδομικά Στοιχεία ακινήτου (πλήρη φάκελο οικοδομικής άδειας) β) Στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο με τα σχέδια που το συνοδεύουν) γ) Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Βάση της ρύθμισης, όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους υποχρεούνται να προσκομίζουν συμβολαιογραφικό έγγραφο περί μη ύπαρξης οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, αλλιώς το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Βιοκλιματικά κτίρια είναι τα κτίρια που σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος και χρησιμοποιούν συνδυασμό παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα βιομηχανικά κτίρια υπάγονται στον τομέα της βιομηχανίας, πχ. Παρασκευή ,αποθήκευση και διανομή αγαθών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, για τα οποία υπάρχει σχετική οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου, είναι οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι και διαμετακομιστικά κέντρα, σε βιομηχανικές περιοχές και θέσεις με αντίστοιχες χρήσεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Βόθος είναι χώρος κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους, στον οποίο συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου ή τα όμβρια ύδατα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α' 240) και του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής «Βραχυχρόνια Μίσθωση»).
Ειδικά, για την περίπτωση της «Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», «ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του «ακινήτου».
Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις, που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Γ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Η περιοχή γενικής κατοικίας περιλαμβάνει εκτός από κατοικία και άλλες κατηγορίες χρήσεων που καλύπτουν τοπικές και υπερτοπικές εγκαταστάσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης, συνεργεία κλπ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο [ΓΠΣ], το οποίο καταρτίζεται βάσει των άρθρων 38 επ. του Κώδικος Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας αποτελεί, κατά το σύστημα του ν. 1337/1983, το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού μίας περιοχής.
Κατά αυτό τον τρόπο περιέχει την γενική πρόταση πολεοδομικής οργανώσεως των πολεοδομικών ενοτήτων, η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις χρήσεις γης στην περιοχή και περιλαμβάνει τις τυχόν απαγορεύσεις δομήσεως και χρήσεων. Οι σχετικές με τις χρήσεις γης ρυθμίσεις του ΓΠΣ, εφόσον δεν χρειάζονται, τυχόν, περαιτέρω εξειδίκευση, είναι δεσμευτικές από της ενάρξεως της ισχύος αυτού (ΣΕ 4047/1999).
Κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ το ΓΠΣ αποτελεί κανονιστική πράξη μόνο στο μέτρο που περιέχει όρους και περιορισμούς δόμησης. Σύμφωνα με την Στε 717/2015 οι πράξεις που καθορίζονται μεταξύ άλλων χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης έχουν κανονιστικό χαρακτήρα.
Το ΓΠΣ που θεσπίστηκε αρχικά με το ν. 1337/1983 συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το ν. 2508/1997. Καλύπτει σήμερα έναν τουλάχιστον οικισμό με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων και τα διοικητικά όρια περισσότερων ΟΤΑ. Εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις των χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων , εφόσον αυτά υφίστανται. Οσον αφορά τις περιοχές που καθορίζονται με το ΓΠΣ μπορεί να είναι: α) πολεοδομημένες περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, β) προς πολεοδόμηση περιοχές κύριας ή δεύτερης κατοικίας, γ) Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) ή Ζωνες ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ), δ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζοναι για πολεοδόμηση, όπως είναι ιδίως χώροι αρχιτεκτονικού, αρχαιολογικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιοαφέροντος, παραθαλάσσιες, παραποτάμιες ή βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το ΓΠΣ αποτελείται από χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα, ώστε να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις προς πολεοδόμηση περιοχές , καθώς και τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας. Η πρόταση πολεοδόμησης του ΓΠΣ αναφέρεται στις χρήσεις γης, στα πολεοδομικά κέντρα,στο κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, στην πυκνότητα και τον μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα ή τμήμα της, σε απαγορεύσεις δόμησης ή χρήσης και στις γενικές κατευθύνσεις και το γενικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών ειδικής προστασίας. Αναθεώρηση του ΓΠΣ δεν επιτρέπεται πριν παρελθει πενταετία από την έγκρισή του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Για να μπορούμε να βρίσκουμε τη θέση ενός τόπου πάνω στη Γη χρησιμοποιούμε τους παράλληλους και τους μεσημβρινούς. Το σύνολο των μεσημβρινών και των παραλλήλων που υπάρχουν σε μία υδρόγειο σφαίρα ή σε έναν χάρτη ονομάζονται δίκτυο συντεταγμένων.
Το πού βρίσκεται ένας τόπος δηλώνεται από δύο αριθμούς, το γεωγραφικό πλάτος (latitude) και το γεωγραφικό μήκος (longitude). Το γεωγραφικό πλάτος δηλώνει σε πιο παράλληλο βρίσκεται ένας τόπος. Το γεωγραφικό μήκος δηλώνει σε ποιο μεσημβρινό βρίσκεται ένας τόπος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εδαφική έκταση κάθε είδους. Στην έννοια «γεωτεμάχιο» περιλαμβάνονται όλες οι εδαφικές εκτάσεις ανεξαρτήτως χρήσης ή θέσης, όπως τα εντός σχεδίου ή οικισμού οικόπεδα, τα εκτός σχεδίου γήπεδα (αγροτεμάχια, χέρσα, βοσκότοποι, αγροί, δάση και δασικές εκτάσεις κλπ.). Σημειώνεται, ότι με τις διατάξεις του ισχύοντα ΓΟΚ/85 (Ν.1577/85, γίνεται περαιτέρω διάκριση της έννοιας του γεωτεμαχίου σε γήπεδο και οικόπεδο, (μη αναφερόμενου του όρου γεωτεμάχιο στο ΓΟΚ ενώ είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο Κτηματολόγιο).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Γη είναι το ακατέργαστο προιόν που εφάπτεται με την επιφάνεια του πλανήτη όχι το διαμορφωμένο οικόπεδο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Γονική παροχή καλείται η δωρεά, η οποία συνίσταται μεταξύ γονέων και τέκνων και η οποία υπόκειται σε ιδιαίτερες φορολογικές κλίμακες.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Όταν καπαρώσετε ένα ακίνητο φροντίστε η συμφωνία και οι όροι αγοράς (π.χ. θα παραμείνει το κλιματιστικό) να είναι γραπτά και να συμπεριλαμβάνουν τις υπογραφές όλων των συμβαλλομένων (αγοραστής – πωλητής – κτηματομεσίτης) ότι αποδέχονται τους όρους αυτούς. Αυτός είναι και ο ασφαλέστερος τρόπος να οδεύσετε προς τα οριστικά συμβόλαια χωρίς να γίνουν αλλαγές στα συμφωνημένα. Ο Κτηματομεσίτης σας θα πρέπει να συντάξει το Έντυπο της Προσφοράς για εσάς.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Είναι η σύμβαση μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας ή του ιδρύματος που χορηγεί το δάνειο με βασική υποχρέωση από τη μεριά του ιδρύματος να πιστώσει στο λογαριασμό του πρώτου το συμφωνηθέν ποσό του δανείου μετά το πέρας της προσημείωσης, ενώ παράλληλα ο δανειολήπτης δεσμεύεται να αποπληρώσει το ποσό αυτό έντοκα με τους όρους που περιγράφονται στη σύμβαση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος χορηγεί στο φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων με τη μορφή δανείου και έχει απαίτηση για την επιστροφή του εντόκως σε προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα και με σαφείς όρους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει το δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και αναλαμβάνει έτσι την υποχρέωση να το αποπληρώσει έντοκα εντός της προσυμφωνηθείσας περιόδου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δασικός χάρτης είναι ο χάρτης όπου οριοθετούνται και καταγράφονται οι περιοχές που υπόκεινται στην δασική νομοθεσία, καθώς και των χορτολιβαδικών, βραχωδών και πετρώδων εκτάσεων.
Η σύνταξη δασικών χαρτών έχει ως σκοπό την περιβαλλοντική προστασία των δασών, των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, την προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και των ιδιωτών επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του κτηματολογίου, την αποκάλυψη και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας και την δημιουργία της βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του δασολογίου.
Ο χαρακτήρας μιας περιοχής προκύπτει μετά την εξέταση των αεροφωτογραφιών του 1945 (και συμπληρωματικά του 1960), καθώς και νεότερες, της περιόδου 2007-2009.
Στην ιστοσελίδα www.ktimanet.gr έχουν αναρτηθεί όλοι οι δασικοί χάρτες (κυρωμένοι και αναρτημένοι). Ο πολίτης αφού αναζητήσει το ακίνητο του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορεί να δει τον χαρακτηρισμό του. Ο χαρακτηρισμός του έχει δύο γράμματα. Το πρώτο αφορά τον χαρακτήρα της έκτασης το 1945 ή το 1960 και το δεύτερο την νεότερη περίοδο. Αν για παράδειγμα έχει χαρακτήρα ΔΑ, σημαίνει ότι ήταν δασική έκταση ή δάσος παλαιότερα και πλέον έχει άλλη χρήση (π.χ. αγροτική).
Δεν υπόκεινται σε αυτή την διαδικασία κύρωσης δασικών εκτάσεων οι οικιστικές πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος, περιοχές όπου οι δήμοι έχουν δηλώσει. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από πυκνή αυθαίρετη δόμηση εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.
Οι δασικοί χάρτες εξετάζουν τον χαρακτήρα της έκτασης. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, οι εκτάσεις που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία θεωρούνται δασικές. Έμμεσα, λοιπόν, οι δασικοί χάρτες εξετάζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και συνεπώς συνδέονται με το κτηματολόγιο. Σε περιοχές όπως η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, τα Κύθηρα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, δεν υφίσταται το τεκμήριο του Δημοσίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δεσπόζον είναι το ωφελούμενο ακίνητο , του οποίου ο κύριος έχει δικαίωμα πραγματικής δουλείας σε άλλο ακίνητο, το οποίο θεωρείται βαρυνόμενο ή βεβαρημένο ακίνητο από την ύπαρξη της πραγματικής αυτής δουλείας και είναι το δουλεύον ακίνητο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δηλώσεις στην εφορία είναι οι σχετικές δηλώσεις στην εφορία προκειμένου να πληρωθεί ο τυχόν προκύπτων φόρος πριν από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης. Πριν από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία συνίσταται, μετατίθεται ή καταργείται δικαίωμα επί ακινήτου, υποβάλλονται σχετικές δηλώσεις στην εφορία προκειμένου να πληρωθεί ο τυχόν προκύπτων φόρος. Από αυτές:

* Η Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης, ανταλλαγής, διανομής, σύστασης κατάργησης οριζόντιου/κάθετης ιδιοκτησίας χρησικτησίας υποβάλλεται στην εφορία της περιφέρειας του ακινήτου και συνοδεύει το αντίγραφο, που προορίζεται για το Υποθηκοφυλακείο.

* Η Δήλωση Φόρου Δωρεάς/Γονικής Παροχής υποβάλλεται στην εφορία της κατοικίας του δωρητή/παρέχοντα και προσαρτάται στη συμβολαιογραφική πράξη.

* Η Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς, υποβάλλεται στην εφορία της τελευταίας προ του θανάτου κατοικίας του κληρονομούμενου και συνοδεύει το αντίγραφο που προορίζεται για το Υποθηκοφυλακείο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η τιμή σαν αξία που αναφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτίωσης ή τις ιστοσελίδες και που δεν είναι απαράιτητα η τιμή πώλησης ή ενοικίασης είτε για λόγους τακτικής πωλήσεων ,έιτε για λόγους εγκατελειμένης καταχώρησης ,είτε εσκεμένα κ.α.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η διαθήκη είναι έγγραφο με το οποίο δηλώνει κάποιος πού και πώς επιθυμεί να διατεθεί η περιουσία του μετά το θάνατό του: ιδιόγραφη / χειρόγραφη / δημόσια / μυστική. Η διαθήκη είναι δικαιοπραξία τυπική. Ο νόμος προβλέπει έγγραφο τύπο για τη σύνταξη της διαθήκης, ο οποίος είναι συστατικός, ενώ η μη τήρησή του καθώς και οι παραβάσεις σχετικά μ’ αυτόν έχουν ως συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα της διαθήκης.
Σκοπός του τύπου της διαθήκης είναι η διασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων για ωριμότητα σκέψεως του διαθέτη, περισσότερων εγγυήσεων για τη μυστικότητα της διαθήκης και ευχερέστερης απόδειξης ότι ένα έγγραφο είναι πραγματικά διαθήκη.
Βέβαια ο συστατικός τύπος συνεπάγεται σαφή μειονεκτήματα και δη τη δυσχέρανση συντάξεων διαθηκών και τον κίνδυνο η βούληση του διαθέτη να κηρυχθεί άκυρη, επειδή δεν τηρήθηκαν ορισμένες διατυπώσεις, πολλές φορές από άγνοια του διαθέτη.
Τα είδη των διαθηκών είναι ισότιμα και οι διαθήκες διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) τις κοινές (ιδιόγραφες, δημόσιες και μυστικές) στις οποίες αναφέρεται το κοινό δίκαιο των διαθηκών και 2) έκτακτες («σε πλοίο», «σε εκστρατεία» και σε αποκλεισμό») που δικαιολογούνται από έκτακτες περιστάσεις.

*Η ιδιόγραφη διαθήκη δεν έχει πολλές διατυπώσεις, εξασφαλίζει μυστικότητα, είναι αδάπανη και μπορεί να γίνει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, συγχρόνως όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για τη γνησιότητά της, να χαθεί ή αλλοιωθεί, να παρουσιάζει προβλήματα κύρους από άγνοια των διατυπώσεων ή ερμηνείας λόγω ασαφειών στη διατύπωση και επιπλέον με την ιδιόγραφη διαθήκη δεν διασφαλίζεται το ανεπηρέαστο της βουλήσεως του διαθέτη.

*Η δημόσια διαθήκη έχει αυξημένη αποδεικτική δύναμη, προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης διατυπώσεως των επιθυμιών του διαθέτη και περιορίζει τους κινδύνους απώλειας, καταστροφής κλπ, αφού το πρωτότυπο της δημόσιας διαθήκης παραμένει στο συμβολαιογράφο. Ως μειονεκτήματα της δημόσιας διαθήκης αναφέρονται: ο κίνδυνος ακυροτήτων λόγω των πολλαπλών διατυπώσεων, η μη εξασφάλιση της μυστικότητας, οι δαπάνες και η βραδύτητα ως προς τη σύνταξη.

*Η μυστική διαθήκη, αν και δεν χρησιμοποιείται συνήθως, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ιδιόγραφης και της δημόσιας διαθήκης.

*Τα είδη έκτακτων διαθηκών, ανάλογα με τις εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την καθιέρωση της κατηγορίας αυτής διαθηκών διακρίνονται σε α) «Διαθήκη σε πλοίο», «Διαθήκη σε εκστρατεία» (ελληνικό, εμπορικό ή πολεμικό, κατά τη διάρκεια ταξιδιού), β) «Διαθήκη σε εκστρατεία» (ή κάτω από ανάλογες συνθήκες δηλ. αποκλεισμό, πολιορκία, αιχμαλωσία) την οποία μπορούν να συντάξουν μόνο στρατιωτικοί, γι’ αυτό ονομάζεται και στρατιωτική διαθήκη, γ) «Διαθήκη σε αποκλεισμό» η οποία συντάσσεται από πρόσωπα που διαμένουν σε τόπο αποκλεισμένο. Η έκτακτη διαθήκη έχει χρονικό όριο ισχύος, σύμφωνα με το οποίο, αν περάσουν τρεις μήνες από την ημέρα που έπαψαν να υπάρχουν οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούσαν τη σύνταξή της και ο διαθέτης ζει ακόμη, η έκτακτη διαθήκη χάνει την ισχύ της.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Διαμπερής στοά θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους (δρόμο, πλατεία κ.λπ.) ανεξάρτητα αν διέρχεται από ένα ή περισσότερα οικόπεδα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Διασφαλιστική αξία (αξία άμεσης ή αναγκαστικής διάθεσης) είναι το τίμημα εκείνο που μπορεί να επιτευχθεί εντός μικρού χρονικού διαστήματος, όπου στόχος είναι η άμεση ρευστοποίηση. Αλλιώς είναι η ασφαλής αξία που προσδιορίζει το ύψος χρηματοδότησης μιας τράπεζας. Καλύπτει το σφάλμα εκτίμησης και είναι πάντα μικρότερη της εμπορικής κατά 50% (μεγάλη δυσκολία ρευστοποίησης) έως 90% (μεγάλη ευκολία ρευστοποίησης).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στην Ελλάδα τα διατηρητέα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον φορέα κήρυξης και προστασίας τους. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσα ακίνητα υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και η δεύτερη όσα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει παράλληλος χαρακτηρισμός και από τα δύο αρμόδια Υπουργεία, κάτι που συνήθως αποφεύγεται.

Διατηρητέα του Υπουργείου Πολιτισμού
Τα διατηρητέα – νεότερα μνημεία αφορούν τα περισσότερα αστικά ακίνητα μετά από το 1830, για τα οποία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχουν μια σειρά από υποχρεώσεις και δικαιώματα, των κυρίων, νομέων ή κατόχων διατηρητέων ακίνητων: • Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου που το κήρυξε διατηρητέο. • Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να το συντηρεί και να το επισκευάζει. Διαφορετικά, τις απαραίτητες εργασίες μπορούν να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να του καταλογίσουν τη δαπάνη. • Υπάρχει δυνατότητα ειδικής ρύθμισης για προσθήκες μόνο για το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. • Υπάρχει, θεωρητικά τουλάχιστον, η δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, αλλά όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμα περιοχές υποδοχής συντελεστή και το θέμα είναι σε εκκρεμότητα. • Οι μελέτες των επισκευών εγκρίνονται από επιτροπή και αν προκύψουν αλλαγές κατά τη διάρκεια της επισκευής πρέπει να υποβληθούν και πάλι για έγκριση. • Υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο διατηρητέων ή κτιρίων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς, και τα οποία διασκευάζονται σε ξενώνες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων. • Διατηρητέα κτίρια ή κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς και τα οποία έχουν κατεδαφιστεί από γεγονότα που οφείλονται σε ανωτέρα βία (π.χ. σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ) ή κρίνονται κατεδαφιστέα με πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμόρροπου οικοδομής, επανακατασκευάζονται. • Τα διατηρητέα μπορούν να εξαιρεθούν, εν όλω ή εν μέρει, από την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με σκοπό τη διατήρηση του χαρακτήρα, της μορφολογίας και της ιστορικής σημασίας τους. • Επιτρέπεται η εγκατάσταση παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων και κλιματιστικών ύστερα από έγκριση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου φορέα. • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα στο εσωτερικό του κελύφους.

Διατηρητέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Για τα κτίρια που έχουν κριθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, απαιτείται για κάθε επέμβαση σ’ αυτά η κατάθεση όλων των απαραίτητων μελετών. Στη συνέχεια μετά από έλεγχο της Πολεοδομία και αφού εξασφαλιστεί η σχετική γνωμάτευση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου υποβάλλεται ο φάκελος στο αρμόδιο Υπουργείο μαζί με το σχετικό πρακτικό του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου. Ο φάκελος περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: • Φωτογραφική και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου • Τεχνική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των αρχιτεκτονικών, μορφολογικών, αισθητικών κ.ά. στοιχείων, που αξίζει να προσεχθούν ιδιαίτερα. • Πρόταση επισκευής, αποκατάστασης ή ι διαρρύθμισης. Η πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα: 1) Αιτιολογική έκθεση των επεμβάσεων πάνω στο κτίριο. 2) Τεχνική Έκθεση, όπου γίνεται λεπτομερής περιγραφή των επισκευών της πρότασης. 3) Σχέδια της πρότασης επισκευής και αποκατάστασης. 4) Χρωματικές προτάσεις των όψεων.

Το κτίριο είναι ετοιμόρροπο. Έπεσε η σκεπή του, αλλά το έκριναν διατηρητέο. Τι κάνω;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία εάν το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο και κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπο εν όλω ή εν μέρει τότε δίνεται άδεια για την εκτέλεση κάποιον εργασιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ετοιμορροπίας με μία σειρά μέτρων που καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα που αρχίζει από τις επισκευές, αποκατάσταση, κατεδάφιση ή καθαίρεση επικινδύνων μερών ή τμημάτων και επισκευή έως την πλήρη ανακατασκευή. Προσοχή! όμως δεν επιτρέπεται η κατεδάφιση του διατηρητέου και σε καμία περίπτωση δεν αποχαρακτηρίζεται.

Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα σε διατηρητέο κτίριο;
Επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε διατηρητέα κτίρια, εφ όσον όμως η προσθήκη καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόμησης του κτιρίου, καθώς και αυθαιρέτων μεμονωμένων κτισμάτων εντός του ακινήτου στο οποίο υφίσταται διατηρητέο κτίριο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και η θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Τι ισχύει με τη χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα διατηρητέα;
Πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος με εγκύκλιο του, ενημέρωσε τα Πολεοδομικά Γραφεία της χώρας, ότι επιτρέπεται η έκδοση άδειας δόμησης με σκοπό την αναστήλωση, ανακατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση διατηρητέου κτίσματος ακόμα κι αν ρυμοτομείται ή εμπίπτει (εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικώς) σε μη οικοδομήσιμη ζώνη (όπως ζώνη παραλίας, παραρεμάτια περιοχή, δασική έκταση), αλλά όμως δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δικαιοπραξία είναι το πραγματικό, το οποίο περιέχει δήλωση (ή πράξη) βουλήσεως και το οποίο αναγνωρίζεται από τον νόμο ως λόγος για να επέλθει η έννομη συνέπεια που θέλησε ο δικαιοπρακτών. Ως πραγματικό νοείται το σύνολο των γεγονότων, από τα οποία ο νόμος εξαρτά ορισμένη έννομη συνέπεια. Οι διακρίσεις των δικαιοπραξιών είναι οι εξής:

1. Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίες
(α) Μονομερείς δικαιοπραξίες είναι οι δικαιοπραξίες στο (ειδικό) πραγματικό των οποίων περιέχεται η δήλωση βουλήσεως ενός μόνο προσώπου. Τέτοιες είναι η ιδρυτική πράξη ιδρύματος, η πληρεξουσιότητα, η καταγγελία μίσθωσης αόριστης διάρκειας, η διαθήκη κλπ. Διακρίνονται σε απευθυντέες (απαιτείται η περιέλευση της δήλωσης βουλήσεως σε άλλο πρόσωπο) και μη απευθυντέες (όπου δεν απαιτείται). (β) Πολυμερείς δικαιοπραξίες είναι οι δικαιοπραξίες στο (ειδικό) πραγματικό των οποίων περιέχονται οι δηλώσεις βουλήσεως δύο ή περισσοτέρων προσώπων δηλ. απαιτείται για την επιχείρησή τους η σύμπραξη περισσοτέρων προσώπων. Διακρίνονται σε συμβάσεις (περιέχει δηλώσεις βουλήσεως δύο ή περισσοτέρων προσώπων οι οποίες είναι μεταξύ τους ενάντιες, συμπίπτουν όμως ως προς το επιδιωκόμενο έννομο αποτέλεσμα), σε συνδικαιοπραξίες (περιέχουν δηλώσεις βουλήσεως δύο ή περισσοτέρων προσώπων, οι οποίες είναι όμοιες, βαίνουν παράλληλα και τείνουν στην επίτευξη του ίδιου έννομου αποτελέσματος) και στις συλλογικές πράξεις (με τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση ενώσεων προσώπων ή συλλογικών οργάνων πχ αποφάσεις ΓΣ ή ΔΣ).

2. Δικαιοπραξία εν ζωή και αιτία θανάτου
(α) Δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτές με τις οποίες ρυθμίζονται περιουσιακές ή προσωπικές σχέσεις του προσώπου και οι οποίες επιφέρουν εν όλω ή εν μέρει τα έννομα αποτελέσματά τους όσο ακόμα ζει ο δικαιοπρακτών. (β) Δικαιοπραξίες αιτία θανάτου είναι αυτές με τις οποίες ρυθμίζονται οι έννομες σχέσεις του δικαιοπρακτούντος για τον μετά τον θάνατό του χρόνο, σημείο από το οποίο και επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματά τους.

3. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίου
(α) Δικαιοπραξίες προσωπικού δικαίου, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση του δικαιοπρακτούντος. (β) Δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου είναι αυτές, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα στην περιουσιακή κατάσταση του δικαιοπρακτούντος.

4. Δικαιοπραξίες ενοχικές και εμπράγματες
(α) Δικαιοπραξίες ενοχικές είναι αυτές, με τις οποίες συνιστάται, αλλοιώνεται, μεταβιβάζεται ή καταργείται ενοχικό δικαίωμα όπως η πώληση, η μίσθωση κλπ (β) Εμπράγματες δικαιοπραξίες είναι αυτές, με τις οποίες συνίσταται, αλλοιώνεται, μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα όπως η μεταβίβαση κυριότητας κινητού ή ακινήτου κλπ.

5. Δικαιοπραξίες υποσχετικές και εκποιητικές
(α) Υποσχετικές δικαιοπραξίες είναι εκείνη, με την οποία ιδρύεται ενοχική υποχρέωση του υποσχομένου (οφειλέτη) και αντιστοίχως ενοχικό δικαίωμα του δέκτη της υποσχέσεως (δανειστής). Ο οφειλέτης αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση, έναντι του δανειστή. (β) Εκποιητικές δικαιοπραξίες είναι εκείνη με την οποία διατίθεται δηλ. μεταβιβάζεται, αλλοιώνεται, επιβαρύνεται ή καταργείται, υφιστάμενο (ενοχικό ή εμπράγματο) δικαίωμα και επομένως επηρεάζεται αμέσως η υπόστασή του.

6. Δικαιοπραξίες επιδοτικές και μη επιδοτικές
(α) Επιδοτικές δικαιοπραξίες είναι εκείνες, με τις οποίες πραγματοποιείται περιουσιακή μετακίνηση και ο δικαιοπρακτών προσπορίζει σε άλλον περιουσιακό όφελος. (β) Μη επιδοτικές δικαιοπραξίες είναι εκείνες, με τις οποίες δεν προσδιορίζεται περιουσιακό όφελος σε άλλον και επομένως δεν περιέχουν επίδοση όπως πχ η παραίτηση από την κυριότητα κινητού, η καταγγελία διαρκούς σύμβασης κλπ.

7. Δικαιοπραξίες επαχθείς και χαριστικές
(α) Επαχθείς δικαιοπραξία χαρακτηρίζεται όταν η επίδοση γίνεται με αντάλλαγμα (είτε χρηματικό ποσό είτε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό όφελος) πχ σύμβαση εργασίας ή έργου, έντοκο δάνειο κλπ. (β) Χαριστική δικαιοπραξία χαρακτηρίζεται όταν η επίδοση γίνεται χωρίς αντάλλαγμα πχ δωρεά, χρησιδάνειο, άτοκο δάνειο κλπ. Όχι η παροχή διατροφής.

8. Αιτιώδεις αι αναιτιώδεις δικαιοπραξίες
(α) Αιτιώδεις δικαιοπραξίες είναι οι δικαιοπραξίες των οποίων το κύρος δεν εξαρτάται από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας. Είναι οι περισσότερες υποσχετικές, αιτιώδεις. (β) Αναιτιώδεις δικαιοπραξίες ή αφηρημένες είναι οι δικαιοπραξίες των οποίων το κύρος δεν εξαρτάται από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας. Αναιτιώδεις από τις υποσχετικές είναι η αναγνώριση χρέους και αποδοχή της και το ανώνυμο χρεόγραφο, από τις εκποιητικές όσες δεν είναι αιτιώδεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δικαίωμα εξόρυξης υπεδάφους ορίζεται το δικαίωμα εξόρυξης πετρελαίου ,βενζίνης ή άνθρακα επίσης το δικαίωμα κατασκευής δρόμων σηράγγων ή σιδηροδρομικών γραμμών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το δικαίωμα ενός από κοινού ιδιοκτήτη να κληρονομήσει το άλλο μερίδιο ιδιοκτησίας όταν ο ένας ιδιοκτήτης αποβιώσει .

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η μεταφορά των δικαιωμάτων δόμησης, ως μεταφορά ισότιμης εμπορικής αξίας, από το ένα ακίνητο σε ένα άλλο, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις στην Ελλάδα. Ακίνητα για τα οποία επιτρέπεται μεταφορά συντελεστή δόμησης, συμπεριλαμβάνουν τα ακίνητα αυτά τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα κτίρια, ακίνητα με κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί χώροι, ή αυτά που χαρακτηρίζονται ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς ή χώροι κοινής χρήσης κ.λ.π. Κατά την παρούσα στιγμή η ΜΒΔΤ έχει στην κατοχή της 16.425 τ.μ. παρόμοιων δικαιωμάτων μεταφοράς συντελεστής δόμησης.

Οι περιοχές που έχουν το δικαίωμα υποδοχής συντελεστή δόμησης, γνωστές ως «Περιοχές Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης» απαιτείται να είναι εντός σχεδίου, εκτός ιστορικών χώρων, αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών, κλπ.

Ο Νόμος αυτός δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή, αλλά υποβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αφού εξετάστηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, απεστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για να τροποποιηθεί κατάλληλα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι γνωστό, ότι σε πολλές πράξεις σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών ή ακόμη και σε διαθήκες κλπ αναφέρεται ως δικαίωμα σε ακίνητο και το δικαίωμα του ‘υψούν’. Το δικαίωμα αυτό, για το οποίο στην αντίστοιχη πράξη προβλέπονται και ο ή οι δικαιούχοι του, αφορά στη δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος σε υπάρχον (ή προς ανέγερση) κτίσμα. Η προσθήκη αυτή δεν πραγματοποιείται άμεσα, μαζί δηλαδή με το υπόλοιπο κτίσμα, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η βούληση των ιδιοκτητών του υπολοίπου κτίσματος ή του δικαιούχου του υψούν. Το μελλοντικό αυτό δικαίωμα του υψούν δηλώνεται από το δικαιούχο του ως εξής: 1. Εάν πρόκειται για δικαίωμα που περιγράφεται και προβλέπεται ως διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (μελλοντική) σε πράξη σύστασης ή τίτλο, με αντίστοιχο ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο ή γήπεδο, τότε το δικαίωμα του υψούν δηλώνεται όπως μία οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. 2. Εάν πρόκειται για δικαίωμα υψούν αναφερόμενο σε σχετική πράξη σύστασης ή τίτλο, χωρίς, όμως, να προβλέπεται και αντίστοιχο ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ή γήπεδο, τότε , το δικαίωμα αυτό δηλώνεται με έμμεσο προσδιορισμό του ποσοστού συγκυριότητας από το λόγο της επιφανείας κτίσματος που συνεπάγεται το δικαίωμα αυτό δια της συνολικής επιφάνειας επιτρεπομένης εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εάν ένα κομμάτι γης δεν έχει πρόσβαση σε δρόμο, καθώς βρίσκεται πίσω από άλλα που εφάπτονται στον δρόμο, για να αποκτήσει δική του είσοδο παραχωρείται από τους μπροστινούς ιδιοκτήτες διάδρομος (συνήθως δεν ξεπερανάει τα 3 μέτρα πλάτος) για να δημιουργηθεί αυτόνομη πρόσβαση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δομικό έργο είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος, ως ακίνητο εδράζεται απ' ευθείας ή δια μέσου άλλων στοιχείων σ' αυτό, δεν έχει δυνατότητα αυτοκίνησης, και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί με απλό και άμεσο τρόπο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δομικά έργα είναι π.χ. τα κτίρια ανεξάρτητα από τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους, οι γέφυρες, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι περιφράξεις, οι πέργκολες, οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων υλικών ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους και το σκοπό που εξυπηρετούν, οι οικίσκοι που εδράζονται στο έδαφος απευθείας ή σε τροχούς κλπ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δόση είναι το ποσό που καλείται να αποδώσει ο δανειολήπτης στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα που περιγράφονται στη σύμβαση. Οι δόσεις του δανείου υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο Δανειολήπτης έχει λάβει καθώς επίσης και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δουλεία διέλευσης είναι το δικάιωμα του κοινού να διασχήση την γη του άλλου .

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δουλεία θέας είναι ένα συμφωνητικό με το οποίο απαγορέυεται ο περιορισμός ή παρεμπόδιση της Θεας απο ένα οικόπεδο δια μέσω άλλου που μπορέι να είναι σημαντικό σε περιοχές όπου η θέα έχει μεγάλη αξία .

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δουλεία πτήσης αεροπλάνων είναι μια δουλέια που δίνει το δικάιωμα σε αεροπλάνα να πετούν σε χαμηλά υψόμετρα κοντά σε αεροδρόμια προκειμε΄νου να απογειωθούν ή να προσγειωθούν.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οι δουλείες ορίζονται ως «Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σε ξένο πράγμα που παρέχουν απόλυτη ή μερική εξουσία στο δικαιούχο (ως προς ορισμένες χρησιμότητες του πράγματος, χωρίς εξουσία διάθεσης)». Οι δουλείες διακρίνονται σε εμπράγματες και προσωπικές:

Εμπράγματη Δουλεία επί ακινήτου: Εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου (δεσπόζον), το οποίο παρέχει κάποια ωφέλεια σε αυτόν (π.χ. δουλεία διόδου).

Προσωπική Δουλεία επί ακινήτου είναι η επικαρπία και η οίκηση και συνίστανται ή μεν πρώτη στην χρήση και κάρπωση ξένου πράγματος, η δε δεύτερη μόνο στην χρήση, διατηρούμενης της ουσίας αυτού (ξένου πράγματος), ακέραιη.

Δουλεία Περιορισμένη Προσωπική
Περιορισμένη προσωπική δουλεία είναι το εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο ακίνητο που συνιστάται υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου παρέχοντας σ’ αυτό κάποια εξουσία ή χρησιμότητα.

Δουλεία Πραγματική
Πραγματική δουλεία κατά το άρθρο 1118 Αστικού Κώδικα είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ακίνητο που συνιστάται για την εξυπηρέτηση των αναγκών άλλου ακινήτου παρέχοντας ωφέλεια στον εκάστοτε κύριο αυτού.

Το ακίνητο υπέρ του οποίου συνιστάται η δουλεία καλείται δεσπόζον, ενώ εκείνο εις βάρος του οποίου συστήθηκε η δουλεία, δουλεύον.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας. Θεωρούνται τα κοινής χρήσης τμήματα (λωρίδες) γης, που προορίζονται αποκλειστικά για την μετακίνηση προσώπων ή ζώων ή για τη μεταφορά πραγμάτων με οποιοδήποτε μέσο και έχουν εγκριθεί από ρυμοτομικό σχέδιο δήμου ή με σχετική απόφαση Νομάρχη.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χαριστική δικαιοπραξία με την οποία ο αφενός (δωρητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο στον αφετέρου (δωρεοδόχο) χωρίς αντάλλαγμα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ε Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον δανειστή (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η κατασκευή που χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

1. Επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον:
α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται: i. σε δάσος, ii. σε ρέμα, iii. στον αιγιαλό ή στην παραλία, iv. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, v. σε περιοχή απολύτου προστασίας, vi. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, vii. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, viii. τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, ix. σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017, x. παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:
α) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α'), β) σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και γ) σε ρυμοτομούμενα κτίρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμότομούμένων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου. β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία. γ) Βεβαίωση Τεχνική Έκθεση Μηχανικού. δ) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο. ε) Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος. Ως τέτοιο νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της δήλωσης υπαγωγής σε οποιονδήποτε νόμο περί αυθαιρέτων ή του προσαρτώμενου τοπογραφικού σε δικαιοπραξία. Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω στοιχεία, τότε υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ), συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές. στ) Φωτογραφίες του ακινήτου. ζ) Τα κατά περίπτωση ειδικά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. η) Προϋπολογισμός εργασιών όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν. 4495/2017. Στον προϋπολογισμό υπολογίζονται μόνο το κόστος των οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση του έργου (δεν συνυπολογίζεται το κόστος αγοράς των μηχανημάτων και του εξοπλισμού π.χ. φ/β συστημάτων, οικίσκων, μηχανημάτων, ασκεπούς δεξαμενής τύπου compact, ενοικίασης ικριωμάτων κ.ά.), με την επιφύλαξη των περιπτώσεων λε και λδ του άρθρου 2. θ) Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.). ι) Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α' 212), όπου απαιτείται.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα ακίνητα διακρίνονται σε:

1.«Οικιστικά ακίνητα»: Αυτοτελή κτίσματα ή συγκροτήματα κατοικιών που προορίζονται για κύρια ή και δευτερεύουσα – εξοχική κατοικία εντός μεγάλων αστικών περιοχών ή σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. (Τα οικιστικά ακίνητα πρέπει να είναι συγκροτήματα με όχι λιγότερα από 10 διαμερίσματα).

2. «Επαγγελματικά ακίνητα»: Ακίνητα με χρήση γραφείων, καταστημάτων-πολυκαταστημάτων ή συνδυασμός γραφείων και καταστημάτων. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, οι σταθμοί αυτοκινήτων (οργανωμένα parking) και οι βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι ως παραρτήματα των επαγγελματικών ακινήτων.

3. «Βιομηχανικά ακίνητα-Αποθήκες»: Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια για τα οποία υπάρχει σχετική οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου. Οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι και διαμετακομιστικά κέντρα, σε βιομηχανικές περιοχές και θέσεις με αντίστοιχες χρήσεις.

4. «Τουριστικά Ακίνητα»: Ξενοδοχεία, μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων ειδικών χρήσεων συνοδευτικών αυτών, όπως, αναπτύξεις golf, κέντρων Spa, αίθουσες και εγκαταστάσεις συνεδρίων, οργανωμένα αγροτουριστικά καταλύματα, (κάμπινγκ και κατασκηνώσεις).

5. «Αξιοποιημένα Ακίνητα»: Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, με τα επί αυτών κτίσματα, τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες δόμησής τους.

6. «Ακίνητα προς αξιοποίηση»: Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, για τα οποία ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) είναι αδόμητα, αλλά μπορούν να οικοδομηθούν, β) είναι μερικώς ανεπτυγμένα, αλλά η υφιστάμενη σε αυτά δόμηση δεν εξαντλεί την επιτρεπόμενη, γ) είναι δομημένα, αλλά τα υπάρχοντα κτίσματα είναι απαξιωμένα, ή δεν ικανοποιούν πλέον το σκοπό της αρχικής ανάπτυξής τους, και χρήζουν αντικατάστασης, ή αλλαγής χρήσης και πλήρους ανακατασκευής.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι τα κτίρια, των οποίων κύριος προορισμός δεν είναι η κατοικία και η διαμόρφωσή τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική χρήση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ειδική Αξία ορίζεται η αξία που κατά την αποτίμησή της λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου, τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία για έναν Ειδικό Αγοραστή, δηλαδή έναν αγοραστή που μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρησιμότητα ενός ακινήτου σε σχέση με άλλους πιθανούς αγοραστές.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η εισφορά των ακίνητων σε γη και χρήμα που προβλέπεται στο Νόμο 1337/1983 για την «Επέκταση Σχεδίων-οικιστικές ζώνες κλπ» είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς επηρεάζει σημαντικά τόσο το μέγεθος όσο και την αξία του ακινήτου τους.

Οι εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες που υπόκεινται σε εισφορά σε γη είναι εκείνες που εντάσσονται είτε για πρώτη φορά σε πολεοδομικό σχέδιο ή στις οποίες επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο ή που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.

Η εισφορά σε χρήμα πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που το τμήμα γης -που εισφέρει ο ιδιοκτήτης- και πρέπει να ληφθεί από το μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας είναι μη αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία. Έτσι το τμήμα γης που πρέπει να εισφερθεί μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική παροχή. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτό διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και την τιμή ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής. Μάλιστα η οριστική ένταξη της ιδιοκτησίας στο σχέδιο γίνεται με την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η προσβολή της οποίας είναι δυνατή εντός 60 ημερών από την νόμιμη επίδοσή της, στο κατά τόπους αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Η εισφορά σε χρήμα, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων, ως έσοδο του οικείου δήμου ή κοινότητας και αποδίδεται σε αυτούς κατά μήνα. Η προθεσμία καταβολής της είναι εννέα μήνες από την πράξη επιβολής. Από τον νόμο πάντως ρυθμίζεται η δυνατότητα καταβολής της εισφοράς χρήμα σε 108 μηνιαίες δόσεις ή σε 36 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ή σε 18 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Σημειωτέο ότι πριν τον νόμο 4315/2014 που επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στον ν. 1337/1983 ήταν άκυρη κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που αφορούσε το ακίνητο για το οποίο δεν είχε εξοφληθεί η επιβληθείσα εισφορά σε χρήμα. Πλέον όμως δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης και μεταβίβασης των ακινήτων πριν την εξόφληση όλου του ποσού με ειδικές προβλέψεις και αναφορές ασφάλειας δικαίου στα συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσό των δόσεων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%) των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης επί ποινή ακυρότητας γίνεται ειδική μνεία για τους υπόχρεους οφειλέτες και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής εισφοράς σε χρήμα.

Στη συνέχεια εντός 15 ημερών από την μεταγραφή ή την καταχώριση των δικαιωμάτων κυριότητας αντίστοιχα στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Βιβλία και με ποινή ακυρότητας της συμβολαιογραφικής πράξης, ο αποκτών οφείλει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο προκειμένου να βεβαιωθεί το υπόλοιπο των οφειλών σε χρήμα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η διαδικασία πραγματοποίησης μια αξιολόγησης. Η αναλυτική διαδικασία προσδιορίζει το αντικείμενο για το οποίο γίνεται η εκτίμηση, κρίνει τι χρειάζεται για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που έχει θέσει ο πελάτης και στην συνέχεια προβαίνει στην απαραίτητη έρευνα και ανάλυση γαι να δώσει την απάντηση.

Για την πραγματοποίηση μιας εκτίμησης απαιτείται η χρήση μίας ή περισσότερων εκτιμητικών προσεγγίσεων. Η εκτιμητική μεθοδολογία έχει τη βάση της στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς και γι’ αυτό απαιτείται η κατανόηση του μηχανισμού της προσφοράς και της ζήτησης. Οι βασικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση γης και κτιρίων είναι: A) Αγοραία προσέγγιση: ή αλλιώς συγκριτική προσέγγιση, αφορά εκτιμήσεις όπου η αγοραία αξία προκύπτει από τη σύγκριση του εκτιμώμενου ακινήτου με πληροφορίες και άλλα ακίνητα προερχόμενα από συναλλαγές της αγοράς και πληρούν κριτήρια που αφορούν τη σχετική βάση αξίας. B) Εισοδηματική προσέγγιση: αφορά τις εκτιμητικές μεθόδους οι οποίες υπολογίζουν την κεφαλαιακή αξία μέσω της κεφαλαιοποίησης ή της προεξόφλησης του εκτιμώμενου μελλοντικού εισοδήματος που θα προέρχεται από το εκτιμώμενο ακίνητο, είτε αυτό είναι ενοίκιο είτε είναι εισόδημα το οποίο προκύπτει από την επιχείρηση και τις δραστηριότητες που στεγάζονται στο ακίνητο. Γ) Προσέγγιση κόστους: η προσέγγιση του κόστους, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μέθοδο του Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης, χρησιμοποιείται για να εξάγει μία ενδεικτική αξία ενός ακινήτου, στη βάση της ιδέας ότι ένας αγοραστής δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την απόκτηση ενός ακινήτου περισσότερα χρήματα από το κόστος της απόκτησης ενός ακινήτου ίσης χρησιμότητας. Σε αυτό το κόστος συμπεριλαμβάνεται το κόστος της κατάλληλης γης ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή. Πολλές φορές, και ιδιαίτερα στην περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου του Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης, είναι αναγκαίου να λαμβάνεται υπ’ όψη κάποιον τυχόν απαξίωση του εκτιμώμενου ακινήτου, σε σχέση με το αντίστοιχο καινούριο, ώστε να εξαχθεί το Αποσβεσμένο Κόστος Αντικατάστασης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ι. Ο γενικός όρος δόμησης των γηπέδων, που βρίσκονται εκτός των σχεδίων πόλεων ή εκτός των ορίων οικισμών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά για κάθε περιοχή από ειδικές διατάξειςείναι ο εξής:
Α) Ελάχιστο εμβαδό γηπέδου τέσσερις χιλιάδες (4.000) τμ. Β) Πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μέτρα.

II. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:
α) Τα γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν την 24-4-77, ελάχιστο εμβαδό δύο χιλιάδες (2000) τ.μ. β) Τα γήπεδα που την 31-5-85, είχαν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν: 1. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-11-62 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ., Ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε (15) μ.,Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ. 2.. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-9-64 και έχουν : Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ., Ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια διακόσια (1.200) τ.μ. 3. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 17-10-78, και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.μ. 4. Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από την 17-10-78 μέχρι την 31-5-85:Ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερις χιλιάδες (4000) τ.μ. γ) Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που ελλατώνονται μετά από απαλλοτρίωση ή διάνοιξη διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την ελάττωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β. δ)Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.

Τι ισχύει στις περιοχές NATURA;
Στις περιοχές NATURA για όσα γήπεδα δημιουργούνται μετά των Μάρτιο του 2011 πρέπει για να οικοδομήσει κανείς να είναι κύριος τουλάχιστον 10 στρεμμάτων.Επίσης κατά παρέκκλιση κτίζονται και τα αγροτεμάχια μέχρι των 4 στρεμμάτων, που προϋπάρχουν την παραπάνω ημερομηνίας.

Μπορώ να νομιμοποήσω αυθαίρετο κτίσμα σε εκτός σχεδίου περιοχή;
Επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτου σε εκτός σχεδίου περιοχή, αρκεί να έχει κτισθεί πριν απο τις 28-07-2011 και επίσης να μη βρίσκεται μέσα σε δάσος, αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ.

Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες;
Με την κύρωση των δασικών χαρτών που γίνεται σταδικά στην χώρα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2019, δεν χρειάζεται οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου πόλεως να τρέχουν στα δασαρχεία για πάρουν βεβαιώσεις (πράξεις χαρακτηρισμού ) για το δασικό ή μη χαρακτήρα της περιουσίας τους.Άμεσα πλέον το απόσπασμα μπορούν να το πέρνουν ηλεκτρονικά οι τοπογράφοι από το Κτηματολόγιο . Το απόσπασμα για τις μη δασικές εκτάσεις αποτελεί αδιαμφισβήτητο πιστοποιητικό. Έτσι ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικές άδειες που βρίσκονταν στα δασαρχεία ακόμα και για 2 ή 3 χρόνια και θα μπορούν να προχωρούν αμέσως .Προσοχή όμως, με την κύρωση των δασικών χαρτών δεν χτίζονται εκτάσεις που φαίνονται στο χάρτη ως δασικές.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο νομικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και συνίσταται σε έλεγχο των τίτλων του ακινήτου για πιθανά βάρη.
Κατά τη διαδικασία αγοράς ακινήτου, όταν εκτελείται ο Έλεγχος τίτλων, τα σημεία προσοχής είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση των συμφερόντων του αγοραστή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι τίτλοι είναι νόμιμοι, το ακίνητο “καθαρό” και δεν θα υπάρξουν επ’ αυτού τυχόν διεκδικήσεις τρίτων, ώστε τελικά να διασφαλιστούν τα χρήματα και τα έννομα συμφέροντα του αγοραστή.
Μετά την υπογραφή των συμβολαίων συνίσταται άμεση μεταγραφή του ακινήτου αμέσως μετά την υπογραφή των συμβολαίων. Η ανάγκη αυτή προκύπτει, δεδομένου ότι στα υποθηκοφυλακεία ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας: “Μεταξύ πολλών μεταγραφών που έγιναν την ίδια ημέρα σχετικά με δικαιώματα πάνω στο ίδιο ακίνητο, προτιμάται εκείνη που στηρίζεται στον έστω και κατ’ ελάχιστο χρόνο αρχαιότερο τίτλο.” (ΑΚ άρ. 1206) και “Η προτεραιότητα μεταξύ των ενυποθήκων δανειστών κανονίζεται κατά τη χρονολογική τάξη της εγγραφής της υποθήκης τους.” (ΑΚ αρ. 1300).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ελεύθερο ύψος ορόφου ή χώρου κτιρίου σε τυχούσα θέση είναι η κατακόρυφη απόσταση από το ανώτατο σημείο του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εμβαδόν γεωτεμαχίου είναι η οριζόντια επιφάνεια του . Το «οριζόντια» παρότι προφανές για τους τεχνικούς, αναφέρεται γιατί σε έντονα κεκλιμένα εδάφη έχουν διατυπωθεί ερωτήματα από τους πολίτες.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Σε περίπτωση που δηλώνεται ολόκληρο κτίριο (π.χ. μονοκατοικία σε οικόπεδο), ως εμβαδόν λαμβάνεται ολόκληρη η επιφάνειά του, δηλαδή το σύνολο των επιφανειών των ορόφων του περιλαμβανομένων και των εξωτερικών τοίχων (μικτό εμβαδόν).

Σε περίπτωση διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως εμβαδόν λαμβάνεται το αναγραφόμενο στον τίτλο κτήσης, εφόσον δεν έχουν επισυμβεί μεταβολές (προσθήκες κτλ.). Στο εμβαδόν αυτό περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί τοίχοι καθώς και οι τοίχοι προς τους κοινοχρήστους χώρους του όλου κτιρίου (π.χ. πολυκατοικίας), ενώ περιλαμβάνεται μόνο το ήμισυ της επιφάνειας των εσωτερικών διαχωριστικών μεταξύ των οριζόντιων ιδιοκτησιών τοίχων . Δεν περιλαμβάνονται οι επιφάνειες των τυχόν ημιυπαίθριων χώρων, εφόσον φυσικά δεν έχουν μετατραπεί σε κλειστούς χώρους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η Εμπιστοσύνη Καταναλωτή μετράει το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην οικονομική δραστηριότητα. Είναι μια βασική ένδειξη καθώς μπορεί να προβλέψει την καταναλωτική δαπάνη, που είναι ένα κύριο μέρος στην συνολική οικονομική δραστηριότητα. Μεγάλες τιμές σημαίνουν μεγαλύτερη αισιοδοξία των καταναλωτών.

Π.Χ. Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για το δολάριο ΗΠΑ, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για το δολάριο ΗΠΑ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα αγαθά που παρασκευάζονται στην Βιομηχανία αγοράζονται και πωλούνται σε εμπορικά ακίνητα πχ γραφεία ,εμπορικά κέντρα κλπ. Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται στην Ελλάδα σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών και σπανιότερα σε ξεχωριστά ακίνητα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η διαφορά των εμπορικών κέντρων προς τα απλά καταστήματα, συνίσταται στην μεγαλύτερη σημασία που έχει για την επένδυση ο σχεδιασμός των χρήσεων, η επίτευξη της βέλτιστης μείξης χρηστών και η εξειδικευμένη διαχείριση. Επειδή η επένδυση σε ακίνητα αυτής της κατηγορίας ενέχει, στα αρχικά της ιδίως στάδια, αυξημένους κινδύνους, χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τους ιδιοκτήτες επενδυτές.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εμπορική Αξία Ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου (ή Αγοραία Αξία) ορίζεται ως το αποτιμηθέν ποσό με το οποίο ανταλλάσσεται ένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, οι οποίοι ενεργούν ανεξάρτητα και ισότιμα. Εμπορική αξία είναι η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά και ορίζεται αποκλειστικά από την προσφορά και την ζήτηση καθώς και από τις οικονομικές συνθήκες.

Προϋπόθεση είναι το ακίνητο ή το περιουσιακό στοιχείο να έχει προωθηθεί στην αγορά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και η αγοραπωλησία να λαμβάνει χώρα σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, όπου κάθε συναλλασσόμενη πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση ή καταναγκασμό.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εμπορικό προσάρτημα νοείται το αντικείμενο που έχει προστεθεί από μισθωτές σε μισθωμένα κτίρια και διευκολύνει την δραστηριότητα του μισθωτή (π.χ. ράφια).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι οι νομικές μορφές εξουσίασης του ανθρώπου επί των οικονομικών αγαθών, δηλαδή τα δικαιώματα που κατά τον κώδικα (Α.Κ. 973) παρέχουν εξουσία άμεση και κατά παντός επί του πράγματος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εμπράγματο δίκαιο είναι κλάδος του Αστικού Δικαίου και ορίζεται στο τρίτο μέρος (βιβλίο) του Αστικού Κώδικα, το οποίο χωρίζεται σε 11 κεφάλαια από το άρθρο 947 μέχρι και το άρθρο 1345 και ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, τα οποία απαριθμούνται περιοριστικώς και είναι • η κυριότητα, • η συγκυριότητα, • η νομή, • η επικαρπία, • οι προσωπικές δουλείες (πραγματικές και προσωπικές), • η μεταγραφή, • το ενέχυρο και • η υποθήκη.

Όσον αφορά στα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα το εμπράγματο δίκαιο ορίζει ποια είναι αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται. Είναι αναγκαστικό δίκαιο (iuscogens), δηλαδή ο αριθμός και το περιεχόμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων είναι όπως προβλέπεται με νόμο και δεν αλλάζει. Ωστόσο το εμπράγματο δίκαιο περιλαμβάνει και άλλα δικαιώματα, ιδιαίτερα ενοχικές αξιώσεις που γεννιούνται ιδίως με την ευκαιρία προσβολής εμπράγματων δικαιωμάτων ή, γενικότερα, εμπράγματων σχέσεων. Περιλαμβάνει,ακόμη, θέματα κληρονομικού δικαίου.

Ειδικότερα, εμπράγματο δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, δηλ. τις έννομες σχέσεις των προσώπων προς τα πράγματα. Όπου το δίκαιο δεν αφήνει τα οικονομικά αγαθά στην ελεύθερη χρήση και διάθεση του καθενός αλλά ξεκινά από το θεσμό της ιδιοκτησίας πρέπει να ρυθμιστεί ποια οικονομικά αγαθά μπορεί να ανήκουν στα πρόσωπα και ποιες εξουσίες μπορεί να έχει το πρόσωπο επάνω σ’ αυτά. Ακριβώς αυτό το έργο επιτελεί το εμπράγματο δίκαιο: Αφενός καθορίζει τις έννομες μορφές με τις οποίες το πρόσωπο εξουσιάζει τα πράγματα, δηλ. τα εμπράγματα δικαιώματα, και αφετέρου ρυθμίζει το περιεχόμενο, την κτήση και απώλεια, καθώς και την προστασία που παρέχει ο νόμος στα δικαιώματα αυτά.. Εξασφαλίζεται ακόμα και η κοινωνική ειρήνη μέσω εμπράγματου δικαίου αφού αποτρέπεται διενέξεις προσώπων για χρήση των πραγμάτων.

Περιεχόμενο του εμπράγματου δικαίου είναι η εξουσίαση των οικονομικών αγαθών, χωρίς την οποία δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Το εμπράγματο δίκαιο είναι οικοδομημένο επάνω στο απόλυτο δικαίωμα της κυριότητας ή ιδιοκτησίας, την κατ’ εξοχήν μορφή εξουσιάσεως των αγαθών. Ο κύριος (ή ιδιοκτήτης) έχοντας την αποκλειστική χρήση και ελεύθερη διάθεση του πράγματος, μπορεί είτε να το κρατήσει για τον εαυτό του είτε να το εκποιήσει σε τρίτο και να αποξενωθεί έτσι από κάθε εξουσία επάνω στο πράγμα. Μπορεί ακόμα να διατηρήσει μεν την εξουσία επάνω στο πράγμα, να αποχωρίσει όμως μικρά ή μεγαλύτερα τμήματα της εξουσίας αυτής και να τα παραχωρήσει σε άλλους, θέτοντας έτσι το πράγμα συγχρόνως στην υπηρεσία του εαυτού του και τρίτων. Ο κύριος ακινήτου π.χ. μπορεί να το μεταβιβάσει ( ακριβέστερα: την κυριότητα επάνω σε αυτό) σε τρίτον. Μπορεί επίσης να παραμείνει κύριος, αλλά να συστήσει υπέρ τρίτων υποθήκη ή επικαρπία. Με τον τρόπο αυτό στην κυριότητα (καθολική εξουσίαση) αντιπαρατάσσονται τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα (μερική εξουσίαση). Η διάκριση αυτή μεταξύ κυριότητας και περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων είναι το θεμέλιο, επάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί ολόκληρο το σύστημα του εμπράγματου δικαίου στον Αστικό Κώδικα.

Ως πράγμα ορίζεται ένα ενσώματο αντικείμενο, αυθύπαρκτο, απρόσωπο (ο άνθρωπος δεν είναι πράγμα) και δεκτικό εξουσίασης (το δικαίωμα δεν είναι πράγμα). Κάποια πράγματα δεν αποτελούν από μόνα τους πράγματα με την νομική έννοια, αλλά αποτελούν πράγματα όταν αντιμετωπίζονται ως ομάδα, συνολικά και ενιαία. Το εμπράγματο δίκαιο διέπεται από την αρχή της ειδικότητας βάσειτης οποίας για κάθε πράγμα υπάρχει και ένα εμπράγματο δικαίωμα. Για να μεταβιβαστεί μια ομάδα πραγμάτων έχουμε τόσες δικαιοπραξίες όσα είναι και τα πράγματα.

Ως συμπέρασμα μπορεί να τονιστεί ότι το εμπράγματο δικαίωμα αποτελεί σχέση προσώπου προς πράγμα που έχει μια θετική (ή εσωτερική) πλευρά και μια αρνητική (ή εξωτερική). Η θετική είναι ο άμεσος εξουσιασμός του πράγματος και ο πορισμός από αυτόν ωφελειών (αμεσότητα). Η αρνητική είναι η ενέργεια του δικαιώματος κατά παντός τρίτου Η δυνατότητα του δικαιούχου να αποκλείσει κάθε ενέργεια τρίτου επάνω στο πράγμα, να επιβάλει σε όλους τους άλλους το σεβασμό της εξουσίας του επάνω στο πράγμα (απολυτότητα). Τα εμπράγματα δικαιώματα ισχύουν έναντι όλων (erga omnes).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ελεύθερη συνεχής και εχθρική χρήση ενός ακινήτου με σκοπό την απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας. Ο χρόνος που απαιτείται από περιοχή σε περιοχή για να κατοχυρωθεί η κατοχή διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. Αυτό σημαίνει ότι και οι μικρές γκαρσονιέρες πλέον θα πρέπει να ελέγχονται για την ενεργειακή τους απόδοση. Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση πιστοποητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτούταν σε όλα τα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ). Τα νέα αυτά δεδομένα αφορούν πλέον όλους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι ουσιαστικά δεν θα μπορούν να πουλήσουν ή να ενοικιάσουν την περιουσία τους αν δεν έχουν προχωρήσει προηγουμένως σε ενεργειακή επιθεώρηση. Η μη τήρηση των οποίων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, τον βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κ.λπ.

Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης). Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε: • νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού • αγορά - πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων: 1. Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. 2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015. 4. Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ενέχυρο είναι το εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο κινητό πράγμα, που παρέχει στον ενεχυρούχο δανειστή την εξουσία να ικανοποιηθεί προνομιακώς από την αξία αυτού (Α.Κ. 1209). Το ενέχυρο μπορεί να συσταθεί και επί ιδανικού μεριδίου πράγματος είτε με σύμβαση είτε από το νόμο.

Ενεχυρούχος δανειστής είναι αυτός που εξασφαλίζει την απαίτησή του, ενώ ενεχυραστής είναι αυτός που δίνει το κινητό.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εντολή ανάθεσης είναι το υπογραφέν συμφωνητικό μεταξύ των συμβλομένων μερών για την συνεργασία μεταξύ τους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κάθε φορά που ένας κτηματομεσίτης επιδεικνύει ένα διαθέσιμο ακίνητο προς τον ενδιαφερόμενο ο δεύτερος του υπογράφει την Εντολή Υπόδειξης, δηλαδή μία σύμβαση η οποία αποδεικνύει ότι η υπόδειξη πραγματοποιήθηκε. Κατά την στιγμή υπογραφής της Εντολής θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αφορά ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός ή εκτός ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ). Στα ακίνητα που βρίσκονται εντός ΖΟΕ ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης ενώ σε αυτά που βρίσκονται εκτός ΖΟΕ ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Άρθρο 1813. Πρώτη τάξη: Ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου. Ο πλησιέστερος απ' αυτούς αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας. Στην θέση κατιόντος που δεν ζει κατά την επαγωγή υπεισέρχονται οι κατιόντες που μέσω αυτού συνδέονται με συγγένεια με τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες). Τα τέκνα κληρονομούν κατ' ισομοιρία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εξ αδιαιρέτου κτήση σε κάποιο ακίνητο υπάρχει όταν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες αποκτούν από κοινού το εν λόγω ακίνητο τόσο λόγω σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση αγοράς) όσο και εκ του νόμου (π.χ. σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομιάς).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» παρέχει υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας τους. Η πρώτη φορά που διενεργήθηκε ήταν το 2010. Ωστόσο, λόγω μικρού προϋπολογισμού δεν μπόρεσε να καλύψει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που προβλέπονται. Στις επιλέξιμες κατοικίες υπάγονται μονοκατοικίες και πολυκατοικίες εφόσον χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, φέρουν οικοδομική άδεια, υπάγονται βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία, με μειωμένο κόστος, να αναβαθμίσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα της οικίας τους μέσω βελτιώσεων, στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων: • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής. • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οι εξοχικές κατοικίες μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. • Σε παλαιές μονοκατοικίες που βρίσκονται εντός οικισμών, • Σε σύγχρονες κατοικίες που βρίσκονται σε συγκροτήματα που συνορεύουν ή βρίσκονται σε τοποθεσίες εκτός οικισμών καθώς και • Σε αντίστοιχες νεόδμητες κατοικίες που βρίσκονται συνήθως εκτός οικισμών σε οικόπεδα άνω των 4000 τ.μ. αφού σε αυτά επιτρέπεται και η εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση.

Ο τομέας των εξοχικών κατοικιών έχει αναπτυχθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό κυρίως όμως με στόχο την πώληση σε Έλληνες, ενώ η διείσδυση ξένων στην αγορά εξοχικών κατοικιών παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με την αντίστοιχη σε άλλες χώρες της Μεσογείου όπως στην Ισπανία ή στην Ιταλία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ακίνητα με χρήση γραφείων, καταστημάτων-πολυκαταστημάτων ή συνδυασμός γραφείων και καταστημάτων. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, οι σταθμοί αυτοκινήτων (οργανωμένα parking) και οι βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι ως παραρτήματα των επαγγελματικών ακινήτων.

Επένδυση σε επαγγελματικά ακίνητα
Τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης σε γραφεία και καταστήματα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ακινήτων, είναι η καλύτερη τρέχουσα απόδοση, η εύκολη διαχείριση, η ασφάλεια λόγω κατά κανόνα πολλών υποψήφιων χρηστών και η δυνατότητα δημιουργίας υπεραξιών.

Σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα ακίνητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις, η φερεγγυότητα των υπαρχόντων ενοικιαστών, ενώ σε περίπτωση ελεύθερων ακινήτων, πρέπει να διερευνώνται η προσφορά και ζήτηση χώρων στην περιοχή, οι αποδόσεις της περιοχής, οι συνθήκες της τοπικής αγοράς και οι προοπτικές της θέσης και του είδους τους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Επενδυτική αξία είναι η αξία που έχει ένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο για τον ιδιοκτήτη του ή έναν πιθανό αγοραστή για ατομική επένδυση ή λειτουργικούς σκοπούς.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Επενδυτικό ακίνητο είναι κάθε ακίνητο (γήπεδο, οικόπεδο, κτίριο, τμήμα κτιρίου ή συνδυασμός αυτών) που κατέχεται από τον ιδιοκτήτη για τον προσπορισμό εισοδήματος ή δημιουργία υπεραξίας ή και τα δύο, αντί:(α) της χρήσης τους στην παραγωγή ή την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ή για διοικητικούς σκοπούς, ή(β) πώλησης κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το δικαίωμα χρήσης και κατοχής ενός ακινήτου κατά την διάρκεια ζωής του δικαιούχου ή άλλου ατόμου .Μια επικαρπία είναι εμπορεύσιμη γιατί το δικαίωμα χρήσης ενός ακινήτου για ένα χρονικό διάστημα έχει αξία. Το άτομο που παίρνει την επικαρπία ονομάζεται επικαρπωτής. Το άτομο που παίρνει το ακίνητο μετά τον θάνατο του επικαρπωτή ονομάζεται ψιλός κύριος.

Εμπράγματο δικαίωμα που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία χρησιμοποιούνται συνήθως όταν ένας γονέας αγοράζει ακίνητο εν ονόματι του ανήλικου παιδιού του ή όταν τα εισοδήματα που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση του θα τον οδηγήσουν σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα.

Σε περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, η επικαρπία του εκάστοτε ακινήτου μπορεί να παρακρατηθεί από το δωρητή και να περιέλθει στο δωρολήπτη αυτόματα μετά το θάνατο του δωρητή, ή προγενέστερα με συμβολαιογραφική πράξη.
Η έννοια της επικαρπίας δίδεται στο άρθρο 1142 του Α.Κ.. Σε ακίνητα η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή για πλήρη χρήση και κάρπωση ξένου ακινήτου διατηρώντας ακέραιη την ουσία του. Η επικαρπία (άρθρο 1143 Α.Κ.) συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση επικαρπίας πάνω σε αυτά. Επικαρπία μπορεί να συσταθεί και σε ιδανικό μέρος του ακινήτου (άρθρο 1144 Α.Κ.).

Η επικαρπία , εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά, είναι αμεταβίβαστη. (Η άσκησή της μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164 Α.Κ.). (Άρθρο 1166 Α.Κ.). Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβήνεται με το θάνατο του επικαρπωτή. Επικαρπία υπέρ νομικού προσώπου εκλείπει μαζί με αυτό. (Άρθρο 1167 Α.Κ.). Η επικαρπία αποσβήνεται μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν έχει εγγραφεί υποθήκη στην επικαρπία. u917 Επίσης η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται, η οποία γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή. (Άρθρα 1168 και 1169 Α.Κ.).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το Επιτόκιο Υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης πληρωμής της οφειλής.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι το επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου. Πολλές φορές το επιτρεπόμενο ύψος που δίνεται, είναι σε συνάρτηση με το πλάτος του δρόμου, ούτος ώστε τα απέναντι μεταξύ τους κτίρια να μην σκοτεινιάζουν τον δρόμο και τους κάτω ορόφους αυτών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι το εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα (μ2). Προκειμένου περί κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν αυτών μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλαδή πολλαπλασιασμένη επί 0,90. Στην επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ζ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Γενικά θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού το οποίο σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή, η οποία καλείται Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.). Οι ζώνες διακρίνονται σε:

α) Κυκλικές Ζώνες : Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα ενός Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών περιμετρικά με συνεχή κόκκινη γραμμή, κατά μήκος των αξόνων των δρόμων.
β) Γραμμικές Ζώνες : Αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού.

Τιμή ζώνης
Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή Εμπορικότητας ίσο με τη μονάδα.

Αν το ακίνητο, του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία, έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους, από τον άξονα των οποίων διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί αποτελούν όριο δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων ή οικισμών, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών.

Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών τούτων. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή.

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο τού οικοπέδου, σε αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Ηλεκτροδοτούμενο για τις ανάγκες συμπλήρωσης του Ε9 θεωρείται το αποπερατωμένο ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (μετρητής ρεύματος), ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ή αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή.

Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ θέρμανσης ή δροσισμού είναι οι τεχνικές ή οι κατασκευές που εμπεριέχονται στο σχεδιασμό των κτιρίων και προσαρμόζονται κατάλληλα στο περίβλημά (κέλυφος) τους, με τρόπο ώστε να διευκολύνουν στην καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτιρίων, καθώς και στην αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για το φυσικό τους δροσισμό.

Οι βασικές κατηγορίες των συστημάτων αυτών είναι:
• Τα συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως τα νότια ανοίγματα. • Τα συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους, όπως ο ηλιακός χώρος-θερμοκήπιο, ο ηλιακός τοίχος, το θερμοσιφωνικό πέτασμα, το ηλιακό αίθριο. • Τα συστήματα δροσισμού, όπως ο ηλιακός αγωγός και τα σκίαστρα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ημιόροφος είναι όροφος ή τμήμα ορόφου που βρίσκεται μεταξύ ισογείου και Α’ ορόφου και δεν έχει εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο ή, όταν έχει, αυτή δεν είναι αποκλειστική (έχει και άλλη είσοδο). Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του θεωρείται ως πρώτος (Α') όροφος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μια τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο η τους ακάλυπτους χώρους του οικόπεδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι κατακόρυφες πλευρές του ορίζονται από τους τοίχους η κατακόρυφα φέροντα η μη στοιχειά και χρησιμοποιείται για την μετακίνηση η προσωρινή διαμονή ανθρώπων.

Η επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 15% του συντελεστή δόμησης και πρέπει να κατανέμονται αναλογικά σε κάθε όροφο. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 3,50 μέτρων και βάθους μικρότερου ή ίσου των 1,8 μέτρων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Θ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Σήμερα η πρόβλεψη για θέσεις στάθμευσης είναι υποχρεωτική σε κάθε νέα οικοδομή ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου (γραφεία, διαμερίσματα, κατοικίες κ.λπ.).

Το ιδιόκτητο parking απαγορεύεται ρητά στην πυλωτή. Οι συνιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας, μπορούν να καθορίσουν συγκεκριμένους ανοικτούς χώρους για στάθμευση στην πιλοτή, που θα ανήκουν στην αποκλειστική τους χρήση (όχι ιδιοκτησία). Οι θέσεις στάθμευσης της περίπτωσης αυτής δεν γράφονται στο Ε9.

Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. α` και β` του ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981, προβλέπουν ότι, προκειμένου για θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε στεγασμένους χώρους κτιρίου, το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας, κάθε θέση στάθμευσης μπορεί να αποτελεί διαιρεμένη ιδιοκτησία, της οποίας επιτρέπεται η αυτοτελής μεταβίβαση ή η ενοικίασή τους και σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με το κτίριο.

Σε πολλές πολυκατοικίες όμως ο ακάλυπτος χώρος είναι χώρος που χρησιμοποιείται για την στάθμευση αυτοκινήτων σε χώρους εκτός φύτευσης. Η χρήση αυτή επιτρέπεται μόνο για μη εστεγασμένους χώρους στάθμευσης, δηλαδή για υπαίθριους χώρους στάθμευσης. Οι χώροι αυτοί που χρησιμοποιούνται ως parking δεν αναγράφονται στο Ε9.

Ο χώρος της πυλωτής απαγορεύεται να ενοικιασθεί ή να πουληθεί σε όσους δεν είναι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Η πρακτική της ενοικίασης ή πώλησης των χώρων της πυλωτής «καταργήθηκε» με την απόφαση 255/5-1-2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή συγκεντρώνει και αποδίδει την ισχύουσα σήμερα νομολογία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Η έννοια της κάθετης ιδιοκτησίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. Με αυτή δημιουργούνται επί ενός οικοπέδου αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες καθ’ ύψος (κάθετες)] ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του ενιαίου οικοπέδου. Πρόκειται για σύσταση χωριστών, ιδιόκτητων ιδιοκτησιών με κάθετη διαίρεση σε ενιαίο, κοινό οικόπεδο.

Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία είναι η χωριστή (διηρημένη, αποκλειστική) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών.

Η κάθετη ιδιοκτησία διακρίνεται σε απλή κάθετη ιδιοκτησία και σύνθετη κάθετη ιδιοκτησία.

Κάθετη Ιδιοκτησία Απλή
Απλή είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία), όταν καθένα από τα περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από σχετική πράξη σύστασης να ανεγερθούν στο ίδιο γεωτεμάχιο αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, η οποία ανήκει ή θα ανήκει σε έναν ή περισσότερους από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου. Συνήθης είναι και η περίπτωση όπου αδόμητο γεωτεμάχιο «διαιρείται» με σχετική πράξη, μεταξύ των συνιδιοκτητών, σε επί μέρους σαφώς καθορισμένα τμήματα, σε καθένα από τα οποία, ο αντίστοιχος συνιδιοκτήτης επί του όλου γεωτεμαχίου, έχει αποκλειστική χρήση και δικαίωμα οικοδομικής εκμετάλλευσης ή έχει αποκλειστική χρήση σε ήδη υφιστάμενο κτίσμα που διαχωρίζεται από τα τυχόν υπάρχοντα άλλα κτίσματα του αυτού ενιαίου γεωτεμαχίου καθέτως. Στη σύσταση καθορίζεται το ποσοστό επί της συνολικής επιτρεπομένης εκμετάλλευσης, που ο κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται για το τμήμα του, προσδιορισμένο, δηλαδή, κατά θέση και μέγεθος. Στην ίδια πράξη, συνήθως, καθορίζονται και άλλα θέματα σχετικά με π.χ. την εξασφάλιση προσπέλασης στα επί μέρους τμήματα του όλου γεωτεμαχίου. Υπογραμμίζεται, ότι η αντίστοιχη πράξη σύστασης απλής κάθετης ιδιοκτησίας ρυθμίζει τις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις και δεν επηρεάζει την ενιαία νομική υπόσταση του γεωτεμαχίου ως προς τα ισχύοντα κατά την Πολεοδομική νομοθεσία για την εκμετάλλευσή του (ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης κτλ.). Σημειώνεται εδώ ότι στους σχετικούς τίτλους συνήθως δεν αναφέρεται ο όρος «απλή κάθετη ιδιοκτησία», αλλά μπορεί να αναφέρεται ως κάθετη ιδιοκτησία ή και χωρίς κάποιο προσδιορισμό, αλλά με περιγραφή των στοιχείων που συνιστούν αυτό το είδος ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Κάθετη Ιδιοκτησία Σύνθετη
Σύνθετη είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία), όταν περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από τη σχετική πράξη σύστασης να ανεγερθούν στο ίδιο γεωτεμάχιο διαιρούνται και οριζόντια σε ορόφους ή τμήματα ορόφων (διαμερίσματα) και ο καθένας από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου έχει κυριότητα σε όροφο ή τμήμα ορόφου ενός από τα κτίσματα και συγκυριότητα στο όλο γεωτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή, στην πράξη σύστασης, εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του τμήματος του γεωτεμαχίου, όπου έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο στο οποία ανήκει η συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, αναφέρεται και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ενιαίου γεωτεμαχίου. Το δεύτερο αυτό ποσοστό (εκφρασμένο συνήθως σε χιλιοστά), είναι το γινόμενο του ποσοστού συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ιδιοκτησίας στο τμήμα του γεωτεμαχίου επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κάθετης ιδιοκτησίας επί του όλου γεωτεμαχίου, που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό. Στη δήλωση του Ε9, στην περίπτωση της κάθετης συνιδιοκτησίας, κάθε διακεκριμένο τμήμα οικοπέδου θεωρείται ως αυτοτελές οικόπεδο. Έτσι και η περίπτωση της σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας έχει στη δήλωση τα στοιχεία της γνωστής οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται για σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας
• Φορολογική ενημερότητα των οικοπεδούχων, εφόσον είναι πάνω από ένας. • Κατόψεις ορόφων. • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το σύστημα κρατικών συντεταγμένων σύμφωνα με τον Ν. 4030/2011. • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή κτηματογραφικό απόσπασμα, αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης ή έχει υπαχθεί στην διαδικασία κτηματογράφησης. • Δήλωση φόρου στην κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον οι οικοπεδούχοι είναι πάνω από ένας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Καλή πίστη: η ευθύτητα, εντιμότητα και ειλικρίνεια που πρέπει να τηρεί κανείς στις συναλλαγές και γενικότερα στην κοινωνική συμβίωση.

Συναλλακτικά ήθη: οι συνηθισμένοι στις συναλλαγές τρόποι συμπεριφοράς, οι οποίοι ακολουθούνται σε ορισμένο τόπο, κατηγορία συναλλαγών ή επαγγελματικό κύκλο.

Ως προς το ιδιωτικό δίκαιο (αστικές διαφορές), βάσει της αρχής της καλής πίστης, ένας άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται με ευπρεπή και έντιμο τρόπο στις συναλλαγές του εντός του κοινωνικού συνόλου. Η πρότυπη αυτή συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως αντικειμενική καλή πίστη. Η πεποίθηση ενός ανθρώπου ότι οι πράξεις του είναι νόμιμες και δεν πλήττουν συνανθρώπους του λέγεται υποκειμενική καλή πίστη και δεν αποτελεί πηγή δικαίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια που ορίζεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο από τις προβολές όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων του οικοπέδου, εξαιρουμένων των χώρων που ορίζονται στο άρθρο 12.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο κανονισμός της πολυκατοικίας αποτελεί το γενικό καταστατικό χάρτη της οροφοκτησίας και έχει ισχύ νόμου για τους ιδιοκτήτες των οροφοκτησιών. Ως εκ τούτου είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες (νυν και μέλλοντες).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Για να “κλείσετε” ένα ακίνητο που σας άρεσε ώστε αυτό να μην διακινείται πλέον στην αγορά θα πρέπει να καταβάλετε προς τον κτηματομεσίτη ή τον ιδιοκτήτη ένα χρηματικό ποσό ως καπάρο. Όσο πιο υψηλό είναι το καπάρο τόσο περισσότερο διαφαίνεται στα μάτια του ιδιοκτήτη και του Κτηματομεσίτη η σοβαρότητά σας ως αγοραστή και κατά συνέπεια τόσο πιο εξασφαλισμένη είναι η συμφωνία που κάνατε μέχρι την ημέρα των οριστικών συμβολαίων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κάσα είναι η ξύλινη ή η μεταλλική κατασκευή που κουμπώνει γύρω - γύρω στους λαμπάδες και το πρέκι του κουφώματος. Πάνω σε αυτή στηρίζεται και κρεμιέται η πόρτα ή το παράθυρο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κατασκευές συμπλήρωσης είναι τα υπόλοιπα τμήματα, εκτός της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου, που συμπληρώνουν το κτίριο και εξυπηρετούν τον προορισμό του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κατασκευή είναι κάθε ασφαλές τεχνικό έργο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κατάσχεση ακινήτου είναι το δικαίωμα του κράτους να ελέγχει τις χρήσεις γης για το κοινό συμφέρον. Η κατάσχεση είναι ενας περιορισμός των δικαιωμάτων του ακινήτου.

Αρθρο 992. "1. Μπορεί να γίνει κατάσχεση ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του οφειλέτη ή εμπράγματου δικαιώματος του οφειλέτη επάνω σε ακίνητο. Ακίνητο που έχει μεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο κατάσχεται στην περιουσία του οφειλέτη από το δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης αυτής ως καταδολιευτικής, κατά τα άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα, αφού η απόφαση που απαγγέλλει τη διάρρηξη σημειωθεί στο περιθώριο της μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης. Οι διατάξεις για την κατάσχεση ακινήτου εφαρμόζονται και για την κατάσχεση δικαιωμάτων στα οποία ισχύουν οι σχετικοί με τα ακίνητα κανόνες, καθώς και για την κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών."

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο χωρισμός ενός οικοπέδου σε περισσότερα μικρότερα οικόπεδα. Η κατάτμηση ενός οικοπέδου επιτρέπεται όταν. τα δημιουργούμενα μικρότερα οικόπεδα είναι όλα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κατοικία είναι ο χώρος διαμονής από μία έως τέσσερις οικογένειες .

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι το σχέδιο το οποίο αποτυπώνει σε επίπεδο τους χώρους του ακινήτου. Περιλαμβάνει τα δομικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του ακινήτου καθώς επίσης και τις διαστάσεις τους. Σχεδιάζεται υπό κλίμακα ανάλογα με τη λεπτομέρεια που απαιτείται. Αποτελεί συνοδευτικό σε πολλές διαδικασίες που αφορούν το ακίνητο (δομημένο ή υπό κατασκευή) όπως δανειοδοτήσεις κλπ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση ακινήτων ή την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων είναι στη μελέτη αξιοποίησης να περιλαμβάνονται αξιολογήσεις, τουλάχιστον των κάτωθι κινδύνων:

1. Κίνδυνος επιλογής θέσης
Αφορά την καταλληλότητα της θέσης για την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη-χρήση. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κινδύνου εξετάζονται θέματα όπως η προβολή, η προσβασιμότητα, ο ανταγωνισμός, η εφαρμογή τυχόν προγραμματιζόμενων έργων ανάπλασης, υποδομών που ενδεχομένως θα μεταβάλλουν τις υφιστάμενες συνθήκες και επομένως τις τοπικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

2. Κίνδυνος εξασφάλισης αδειοδοτήσεων

3. Κίνδυνοι κατασκευαστικής περιόδου
• Ο κίνδυνος σχεδιασμού: o σχεδιασμός να μην ανταποκρίνεται στις τελικές απαιτήσεις της χρήσης ή του χρήστη. • Ο αρχαιολογικός κίνδυνος: Καθυστέρηση και αύξηση κόστους εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων. • Ο κατασκευαστικός κίνδυνος: Μη επιτυχία των στόχων της τελικής ανάπτυξης, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και τις ποιοτικές προδιαγραφές.

4. Κίνδυνοι ζήτησης ακινήτου
• Κίνδυνος μακροοικονομικών συνθηκών: Οι μακρο-οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο διάθεσης του ακινήτου στην αγορά, οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο των επενδύσεων, τις προσδοκώμενες αποδόσεις και το επίπεδο της ζήτησης για νέους χώρους και χρήσεις. • Κίνδυνος αγοράς ακινήτων: Είναι ο κίνδυνος που είναι συνυφασμένος με την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς ακινήτων, τα επίπεδα των εμπορικών αξιών και τις αποδόσεις. Ο κίνδυνος αυτός, αντιμετωπίζεται με την γενική αρχή της διασποράς, δηλαδή με την αποφυγή τοπικής συγκέντρωσης των επενδύσεων σε ακίνητα. • Κίνδυνος από τη ζήτηση του συγκεκριμένου προς αξιοποίηση ακινήτου: Αφορά κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση αλλά και τη χρήση του ακινήτου, όπως συνθήκες υπερπροσφοράς, ανταγωνισμού, υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο και τότε έχουμε την έννοια της κληροδοσίας. (Άρθρο 1714 Α.Κ.).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το κληρονομητήριο είναι πιστοποιητικό για το δικαίωμα κληρονόμου ή καταπιστευματοδόχου ή κληροδόχου ή εκτελεστή διαθήκης. Το πιστοποιητικό αυτό αν αναφέρεται σε κληρονόμο προσδιορίζει και την κληρονομική μερίδα που του αναλογεί και εκδίδεται από το γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς μετά από απόφαση του δικαστηρίου αυτού, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μοναδική προϋπόθεση για την αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου από τον κληρονόμο είναι να έχει αποδεχθεί την κληρονομία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κλιμακοστάσιο είναι το τμήμα μιας οικοδομής στο οποίο υπάρχουν οι σκάλες που συνδέουν τους ορόφους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Όταν ένα κτίσμα έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες και δεν έχει γίνει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τότε όλοι έχουν δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των χώρων του ακινήτου και κανένα αποκλειστικό δικαίωμα για κανένα τμήμα το ακινήτου αυτού.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Για κτίρια, στα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, όπου οι κοινόχρηστοι χώροι τους περιγράφονται χωριστά από τις επί μέρους διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου και στους οποίους χώρους δεν αντιστοιχούν ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο, δεν υποβάλλεται δήλωση από κανέναν από τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Τέτοιοι κοινόχρηστοι χώροι είναι τα κλιμακοστάσια, τα λεβητοστάσια, οι χώροι δεξαμενών καυσίμων, ο ελεύθερος χώρος επί υποστυλωμάτων στο Ισόγειο (PILOTIS).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αν δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει κάτι άλλο, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατ' ιδανικά μέρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι τα μέρη αυτά είναι ίσα (Άρθρο 785 Α.Κ.).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το κόστος μιας ανακαίνισης, ακόμα κι αν αφορά δύο σπίτια όμοιων τετραγωνικών και διαρρύθμισης, μπορεί να έχει τεράστια διαφοροποίηση ανάλογα με τον πελάτη, τις ανάγκες του, τα υλικά που θα επιλέξει, και τα χρήματα που θέλει να διαθέσει.

Καθαίρεση - Δόμηση
Κόστος για ενοικίαση κάδου ► Από 60€ (μικρός) έως 130€ (μεγάλος)
Κόστος για ενοικίαση χωνιών κατάβασης ► Από 50€ έως 60€ (ανά όροφο)
Κόστος για καθαίρεση τοίχου ► Έπειτα από αυτοψία
Κόστος για δόμηση τοίχου με τούβλα (Μονός εσωτερικός) ► Από 30€ έως 40€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δόμηση τοίχου με τούβλα (Διπλός εξωτερικός + μόνωση) ► Από 45€ έως 55€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δόμηση τοίχου με alpha block ► Από 25€ έως 40€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δόμηση τοίχου με γυψοσανίδα (1+1+μόνωση) ► Από 19€ έως 25€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δόμηση τοίχου με γυψοσανίδα (2+2+μόνωση) ► Από 38€ έως 35€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δόμηση τοίχου με υαλότουβλα ► Από 45€ έως 70€ (ανά τ.μ.)

Υδραυλικά
Κόστος για ανακαίνιση λουτρού και κουζίνας (δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης & αποχέτευσης) ► Από 900€ έως 1.300€
Κόστος για αλλαγή σωληνώσεων κουζίνας (δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης & αποχέτευσης) ► Από 200€ έως 400€
Κόστος για αλλαγή σωληνώσεων λουτρού (δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης & αποχέτευσης) ► Από 600€ έως 1.000€
Κόστος για πίνακα υδροληψίας με κολεκτέρ ► Από 250€ έως 300€
Κόστος για ηλιακό θερμοσίφωνα 160lt ► Από 700€ έως 1.300€
Κόστος για ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 80lt ► Από 170€ έως 220€

Θέρμανση
Κόστος για κατασκευή δικτύου θέρμανσης (έως 90τ.μ.) (πολυστρωματική σωλήνα) ► Από 1.150€ έως 1.600€
Κόστος για θερμαντικό σώμα (πάνελ) ► Από 55€ έως 120€ (αναλόγως το μέγεθος)

Ηλεκτρολογικά
Κόστος για αλλαγή καλωδίωσης (80-100τ.μ.) ► Από 1.250€ έως 1.850€ (διαβάθμιση βάσει αναγκών)
Κόστος για αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα (με νέους ασφαλειοδιακόπτες) ► Από 250€ έως 300€

Χρωματισμοί
Το κόστος για χρωματισμό εσωτερικού χώρου για επιφάνεια 80 - 100 τ.μ. κυμαίνεται:
Φρεσκάρισμα ► Από 5€ έως 7€ (ανά τ.μ)
Με σπατουλάρισμα ► Από 9€ έως 12€ (ανά τ.μ)
Κόστος για χρωματισμό εξωτερικού χώρου (φρεσκάρισμα) ► Από 6€ έως 9€ (ανά τ.μ)
Κόστος για χρωματισμό μεταλλικών κάγκελων (φρεσκάρισμα) ► Από 5€ έως 10€ (ανά τρχ.μ)
Κόστος για χρωματισμό ξύλινης εσωτερικής πόρτας (φρεσκάρισμα) ► Από 40€ έως 60€ (ανά τεμ.)

Πόρτες
Εσωτερική πόρτα MDF ► Από 180€ έως 240€ (ανά τεμ.)
Εσωτερική πόρτα Laminate ► Από 230€ έως 280€ (ανά τεμ.)
Κόστος για πόρτα ασφαλείας (με επένδυση laminate) ► Από 400€ έως 800€ (νέας γενιάς κλειδαριά)

Εντιχοισμένα έπιπλα
Κόστος για ντουλάπια κουζίνας:
Μελαμίνη ► Από 150€ έως 180€ (ανά τρχ.μ.)
Laminate ► Από 180€ έως 270€ (ανά τρχ.μ.)
Ημιμασίφ – Μασίφ ► Από 300€ έως 500€ (ανά τρχ.μ.)
Κόστος για ντουλάπες
Μελαμίνη – ανοιγόμενες ► Από 160€ έως 190€ (ανά τ.μ.)
Μελαμίνη – συρόμενες ► Από 180€ έως 220€ (ανά τ.μ.)
Βακελίτης -συρόμενες ► Από 220€ έως 270€ (ανά τ.μ.)
MDF (βαφόμενες) – ανοιγόμενες ► Από 150€ έως 180€ (ανά τ.μ.)

Ξύλινα δάπεδα
Κόστος για τρίψιμο & γυάλισμα (δωματίου 10-12τ.μ.) ► Από 150€ έως 200€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δάπεδο Laminate (πλωτό) ► Από 30€ έως 40€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δάπεδο ημιμασίφ (πλωτό) ► Από 60€ έως 80€ (ανά τ.μ.)
Κόστος για δάπεδο μασίφ ► Από 60€ έως 150€ (ανά τ.μ.)

Πλακάκια
Κόστος για τοποθέτηση πλακιδίων (δεν συμπεριλαμβάνεται το υλικό) ► Από 6€ έως 10€ (ανά τ.μ.)

Κουφώματα
Κόστος για κούφωμα αλουμινίου ανοιγόμενο (ψυχρό)
Μπαλκονόπορτα (1,30×2,20μ) + κάθετη σήτα + ρολό ► Από 700€ έως 950€ (ανά τεμ.)
Κόστος για κούφωμα αλουμινίου ανοιγόμενο (θερμό)
Μπαλκονόπορτα (1,30×2,20μ) + κάθετη σήτα + ρολό ► Από 900€ έως 1.300€ (ανά τεμ.)
Κόστος για κούφωμα PVC ανοιγόμενο
Μπαλκονόπορτα (1,30×2,20μ) + κάθετη σήτα + ρολό ► Από 600€ έως 850 € (ανά τεμ.)
Κόστος για ξύλινο κούφωμα ανοιγόμενο
Μπαλκονόπορτα (1,30×2,20μ) + κάθετη σήτα + παντζούρι ► Από 800€ έως 1.200€ (ανά τεμ.)

Γύψινα
Κόστος για γύψινα οροφής (ποικιλία σχεδίων) ► Από 8€ έως 20€ (ανά τρχ.μ.)
Κόστος για ψευδοροφή (απλή) ► Από 18€ (ανά τ.μ)
Κόστος για ψευδοροφή (με σχέδιο) ► Από 22€ (ανά τ.μ.)

Καθαρισμοί
Κόστος για υδροβολή ► Από 3€ (ανά τ.μ.)

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι το κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό άνοιγμα μιας οικοδομής στο οποίο εφαρμόζουμε κατόπιν επιμέτρησης, πόρτες, παράθυρα ή μπαλκονόπορτες. Χωρίζονται σε ξύλινα - αλουμινίου και συνθετικά (P.V.C).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο.
Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.).

Κτηματολογικά γραφεία
Στις περιοχές της χώρας όπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης (δηλαδή της εγγραφής των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο) έχει παύσει πλέον η λειτουργία Υποθηκοφυλακείων, τα οποία έχουν αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα Κτηματολογικά Γραφεία.
Αντίθετα, στις περιοχές όπου η κτηματογράφηση είναι ακόμη σε εξέλιξη και το κτηματολόγιο δεν έχει οριστικοποιηθεί, λειτουργούν παράλληλα Υποθηκοφυλάκεια και Γραφεία Κτηματογράφησης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», που ιδρύθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Απόφαση 81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-10-1995) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Με τον νόμο 4164/2013 μετονομάστηκε σε «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.
Με τον προαναφερθέντα νόμο, ανέλαβε επίσης τις αρμοδιότητες που αφορούν • στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, • την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, • τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το μεν Κτηματολόγιο καταγράφει τις ιδιοκτησίες (δημόσιες και ιδιωτικές), οι δε δασικοί χάρτες εξετάζουν την ύπαρξη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Με την εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, οι εκτάσεις που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία θεωρούνται δημόσιες εφόσον δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές. Έμμεσα, λοιπόν, οι δασικοί χάρτες εξετάζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και για τον λόγο αυτόν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Κτηματολογίου. Γι’ αυτό τον λόγο, η κατάρτιση των δασικών χαρτών είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη σύνταξη του Κτηματολογίου.

Ποιοι πολίτες πρέπει να φοβούνται λόγω διασταύρωσης δασικών χαρτών και Κτηματολογίου;
Αυτοί που κινδυνεύει η ιδιοκτησία τους να χαρακτηρισθεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και επομένως να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο είναι όσοι: 1) Δεν έχουν συμβόλαια κυριότητας και δηλώσουν την ιδιοκτησία τους με χρησικτησία, ενώ φαίνεται ως δασική έκταση. 2) Αμέλησαν να κάνουν εμπρόθεσμα αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη. 3) Έκαναν στο «περίπου» εντοπισμό του ακινήτου στο χάρτη του κτηματολογίου. 4) Υπέβαλαν ανακριβείς ή εσφαλμένες δηλώσεις ιδιοκτησίας, που οδηγούν στην αδυναμία αντιστοίχισης συμβολαίου και ακριβής θέσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. 5) Δεν δήλωσαν έγκαιρα το ακίνητό τους στο κτηματολόγιο πριν την οριστικοποίηση των αρχικών (πρώτων) εγγραφών και χαρακτηρίστηκαν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Στην περιοχή μου έγινε κτηματολόγιο και τώρα έλαβα στα χέρια μου από το Κτηματολόγιο έγγραφο (κτηματολογικό διάγραμμα) στο οποίο απεικονίζεται η περιουσία μου ως διεκδικούμενη δασική έκταση. Τι πρέπει να κάνω;
Οι πολίτες που έχουν λάβει επιστολές από το Κτηματολόγιο, χρειάζεται να κάνουν την ένστασή τους στο Κτηματολόγιο, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου. Η Επιτροπή του Εθνικού Κτηματολογίου σ΄αυτή την περίπτωση θα κρίνει ποιος θα εγγραφεί ως ιδιοκτήτης στο ακίνητο και δεν ασχολείται με τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής. Το ζήτημα του χαρακτηρισμού της έκτασης, ως δασικού ή όχι, μπορεί να εξετασθεί με την υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη. Η αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Δασών θα κρίνει εάν ορθώς μία έκταση χαρακτηρίστηκε ως δασική.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαδικασία δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι τα εξής:
1) Έντυπο δήλωσης από τα Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά από το www.ktimatologio.gr. 2) Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας 3) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο 4) Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο 5) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Όμως, μαζί με τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο πολίτης είναι υποχρεωμένος, να εντοπίσει στον χάρτη του Κτηματολογίου το ακίνητό του. Ο ακριβής εντοπισμός και η οριοθέτηση όλων των ακινήτων (αγροτικών και αστικών) αποτελεί και τη βάση για τη σύνταξη και τη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου, που ως θεσμός εγγυάται και προστατεύει την ιδιοκτησία κατά μέγεθος, σχήμα και όρια. Για αυτό τον λόγο η συμμετοχή του ιδιοκτήτη είναι καθοριστική στον προσδιορισμό της ιδιοκτησίας του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη (Άρθρο 2, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για: α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος, β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα και το εργοστάσιο, γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών και δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η ιδιοκτησία στα νομικά εκφράζεται με τον όρο Κυριότητα. Η Κυριότητα διακρίνεται σε Πλήρη, Ψιλή και Μετακλητή.

Πλήρης κυριότητα
Είναι η άμεση, καθολική και απόλυτη εξουσία του προσώπου πάνω στο πράγμα. Η έννοια της πλήρους κυριότητας αναφέρεται σε ακίνητο, για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας από άλλο δικαιούχο. Η πλήρης κυριότητα κυμαίνεται σε ποσοστά και φθάνει μέχρι το 100% του ακινήτου, οπότε ο κύριος καλείται αποκλειστικός κύριος του ακινήτου. Σε περίπτωση μικρότερου ποσοστού πλήρους κυριότητας του ενός κυρίου επί ακινήτου τότε υπάρχει συγκυριότητα, δηλαδή υπάρχει και άλλος ή άλλοι συγκύριοι, κατά το ποσοστό του έκαστος, ώστε το συνολικό ποσοστό όλων των συγκυρίων να ανέρχεται σε 100% (ή 1000‰).

Ψιλή κυριότητα
Είναι το εμπράγματο δικαίωμα που απομένει όταν η πλήρης κυριότητα έχει στερηθεί (αποψιλωθεί) του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, δηλαδή της χρήσης και κάρπωσης του πράγματος και συνεπώς έχει περιορισθεί μόνο στην εξουσία διάθεσής του. Αφαιρούμενης της επικαρπίας από την πλήρη κυριότητα απομένει η ψιλή κυριότητα, η οποία δημιουργεί προσδοκία δικαιώματος πλήρους κυριότητας διότι η επικαρπία αυτοδίκαια θα συνενωθεί με την ψιλή κυριότητα άμα τω θανάτω του επικαρπωτή. Ο κάτοχος της ψιλής κυριότητας ενός ακινήτου δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να κερδίζει από το ακίνητο. Ως συνέπεια δεν φορολογείται για εισοδήματα τα οποία παράγονται από το ακίνητο.

Μετακλητή κυριότητα
Είναι η κυριότητα που τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία. Εξαρτάται δηλαδή από το αν επέλθει κάποιος χρονικός προσδιορισμός ή αν συμβεί κάποιο συγκεκριμένο γεγονός.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Λ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Είναι τα δύο πλαϊνά μέρη ενός κουφώματος, στο οποίο μπαίνει η ψευτόκασα ή η πρόκασα και η κάσα (ξύλινη ή μεταλλική) μιας πόρτας. Στο λαμπά μετράμε μόνο το φάρδος. Ο όρος Λαμπάς υφίσταται μόνο όταν ο τοίχος σε εκείνο το σημείο σχηματίζει Π. Στην περίπτωση που ο τοίχος είναι συνεχόμενος από τη μία μεριά ή και από τις δύο έχουμε κούφωμα με ένα λαμπά ή κούφωμα χωρίς λαμπά αντίστοιχα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η διάρκεια ζωής φαίνεται απο την κατάσταση της κατασκευής ή των μερών της κατασκευής.Αν ένα σπίτι είναι 20ετων και η κατάσταση του είναι παρόμοαια με εκίνη των περισοτέρων ανταγωνιστικών σπιτιών 20ετων τοτε η λειτουργική διάρκεια ζωής του έιναι 20χρόνια. Αν είναι σε κατάσταση υπό του μετρίου η λειτουργική του ζωή είναι πανω απο 20ετη.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Είναι το κάτω μέρος ενός κουφώματος. Συνήθως κατασκευάζεται από μάρμαρο αλλά και ξύλο, πλακάκι κλπ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ή μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος περιοχής είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Διώροφη ιδιοκτησία σε ξεχωριστά επίπεδα η οποία συνδέεται από το εσωτερικό της.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές πριν από κάθε απόφαση αξιοποίησης ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή πρόκειται να αποκτήσουν, οφείλουν να πραγματοποιούν μελέτη στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α. Περιγραφή των ακινήτων.
β. Παρουσίαση της περιοχής (Τοποθεσία, Πολεοδομικά στοιχεία, δεδομένα, τάσεις και ανάλυση των προοπτικών, χρήσεις γης κ.λπ.).
γ. Αξιολόγηση παρούσας απόδοσης (υπολογισμός και αξιολόγηση της τρέχουσας απόδοσης σε σχέση με την εκτιμηθείσα μισθωτική αξία).
δ. Προτάσεις αξιοποίησης (παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων, κτιριολογικό πρόγραμμα, περιγραφή λύ σεων, τεχνική εκτίμηση κόστους κατασκευής και χρόνου υλοποίησης, χρηματοοικονομική ανάλυση, συσχετισμός με τις οικονομικές προοπτικές του Φορέα με ορίζοντα 5ετίας).
ε. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων (δείκτες απόδοσης και βιωσιμότητας των εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης, ύφος επένδυσης, τρόπος – όχημα χρηματοδότησης, δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, κίνδυνοι ανά περίπτωση).
στ. Συμπεράσματα και προτάσεις (σύνοψη συμπερασμάτων, εντοπισμός κυρίων ζητημάτων για λήψη απόφασης, χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης).

Οι ανωτέρω μελέτες θα υποδεικνύουν τη σκοπιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης και θα προτείνουν τεκμηριωμένα είτε τον τρόπο αξιοποίησης, είτε τη σκοπιμότητα διατήρησης ενός ακινήτου ως «απόθεμα γης» ή ακόμα και την εκποίηση του, είτε τη δημιουργία ή συμμετοχή του σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) είτε για την εισφορά σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μια ανάλυση της αγοράς που δείχνει αν ένα προτεινόμενο έργο είναι εφικτό να γίνει και έινα δυνατό να είαν επικερδές.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η αξία ενος τμήματος ή ολοκλήρου του κτιρίου στην ίδια χρήση αλλά σε άλλη τοποθεσία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Δύο ακίνητα σπίτια με έναν κοινό τοίχο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις, με τις οποίες συνίσταται, μετατίθεται ή καταργείται δικαίωμα επί ακινήτου, υπόκεινται σε μεταγραφή στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου. Κατόπιν δε της μεταγραφής ολοκληρώνεται η σύσταση, μετάθεση ή κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μέρος του ιδοκτησιακού καθεστώτος που μεταβιβάζονται με το ακινητο .ΤΑμεταλευτικά δικαιώματα περιλαμβανουν το δικαιωμα εξόρυξης άνθρακ , πηλού πέτρας κλπ και ενδέχεται να επηρε΄ζουν τα δικαιώματα επι της επιφάνειας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μικτή ιδιοκτησία έχουμε όταν κτίζουμε μονοκατοικίες στο κοινό οικόπεδο και κάθε μονοκατοικία έχει διαιρεθεί περαιτέρω σε ορόφους ή σε διαμερίσματα ορόφων. Στην οριζόντιο ιδιοκτησία κάθε συνιδιοκτήτης (οροφοκτήτης) έχει δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητος σε χωριστό αυτοτελές τμήμα του κτιρίου, και επίσης έχει δικαίωμα σε αναγκαστική συγκυριότητα επί του οικοπέδου και επί των κοινοχρήστων χώρων με τα ανάλογα ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτά. Μπορεί να συνταθούν νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί των ήδη υφισταμένων ιδιοκτησιών με περαιτέρω διαίρεσή τους.

Μια σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας πρέπει βασικά να περιγράφει και να εξατομικεύει με σαφή και αναμφισβήτητο τρόπο, μία προς μία, κάθε διαιρετή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία από το σύνολο της οικοδομής σε περίπτωση οριζοντίων και κάθε διαιρετή ανεξάρτητη οικοδομή σε περίπτωση κάθετων ιδιοκτησιών, προσδιορίζοντας το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου το οποίο αντιστοιχεί στον κάθε ένα προσδιοριζόμενο και εξατομικευόμενο διαιρετό χώρο.

Μία διαφορά μεταξύ οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας είναι το γεγονός ότι σε αγροτεμάχια δεν είναι δυνατή η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας (Ν. 2052/1992) ενώ επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μικτό ύψος ορόφου ή χώρου σε τυχούσα θέση είναι το άθροισμα του ελεύθερου ύψους του και της κατακόρυφης απόστασης από το κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής του μέχρι το ανώτατο σημείο του τελειωμένου δαπέδου ή επικάλυψης δώματος πάνω από την οροφή του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Υποχρεωτική για τους εκμισθωτές είναι η δήλωση των πληροφοριακών στοιχείων για νέες μισθώσεις γεωργικών εκτάσεων ή τροποποιήσεις αυτών. Η ηλεκτρονική δήλωση πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα της γεωργικής έκτασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ οι εκμισθωτές δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Όταν υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως θα πρέπει οι δύο συμβαλλόμενοι, ο εκμισθωτής και ο μισθωτής, να γνωρίζουν επακριβώς ποια είναι τα δικαιώματά τους και ποιες οι υποχρεώσεις τους. Πολλές φορές οι δύο συμβαλλόμενοι δεν γνωρίζουν όλα αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και αντιμετωπίζουν εκ των υστέρων προβλήματα και ταλαιπωρίες.
Οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως κατοικίας που πρέπει να προσεχθούν από τον μισθωτή:

1. Ισχύς της μίσθωσης της κυρίας κατοικίας: Η μίσθωση έχει υποχρεωτική ισχύ για 3 χρόνια.
Εάν το συμβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος της μίσθωσης είναι μικρότερη από τρία έτη, δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η μίσθωση θα ισχύσει για 3 έτη. (όση ορίζει ο νόμος). Εάν το συμβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος της μίσθωσης είναι μεγαλύτερη από τρία έτη, αυτή η μίσθωση ισχύει. (γιατί είναι μεγαλύτερη από τρία έτη). Συντόμευση της τριετίας επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H διάρκεια της μίσθωσης της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους. Δεν είναι υποχρεωτική η τριετής μίσθωση.

2. Λόγοι λύσης της μίσθωσης κατοικίας.
Ο νόμος, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και των δύο μερών, έχει θεσπίσει διάφορους λόγους πρόωρης καταγγελίας των συμβάσεων μίσθωσης, στην περίπτωση που η συνέχιση μιας μίσθωσης καταστεί δυσλειτουργική για τα συμβαλλόμενα μέρη. Έτσι, ο μισθωτής μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση όταν: • δεν του παραδόθηκε η χρήση του μισθίου στο συμφωνημένο χρόνο • όταν του αφαιρέθηκε στη συνέχεια η συμφωνημένη χρήση, • υπάρχουν στο μίσθιο πραγματικά ή νομικά ελαττώματα • όταν εκλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, • από τη μίσθωση απειλείται κίνδυνος για την υγεία του μισθωτή ή όσων συνοικούν μαζί του, ακόμη κι αν αυτός γνώριζε την ύπαρξη των επικίνδυνων αυτών συνθηκών.

3. Η απαγόρευση της σιωπηρής αναμίσθωσης ή της σιωπηρής παράτασης:
Ένας όρος είναι η απαγόρευση της σιωπηρής αναμίσθωσης, ή της σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης και ότι σε περίπτωση που δεν αποδώσει αμέσως με τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής το μίσθιο, υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας δηλαδή σε καταβολή ενός ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης ρήτρα. Οι ενοικιαστές βρίσκονται στη δύσκολη θέση να αποδώσουν το μίσθιο ακριβώς την ημερομηνία της λήξης, πράγμα που στην πράξη συμβαίνει πολλές φορές, αφού και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παραμένει συνήθως ο μισθωτής, χωρίς μισθωτήριο πολλές φορές, μήνες ή και χρόνια, με μίσθωση αορίστου χρόνου. Έρχεται λοιπόν μετά από μήνες ο ιδιοκτήτης και απαιτεί αυτή την ποινική ρήτρα.

4. Συστέγαση ή φιλοξενία ξένων προσώπων:
Ο μισθωτής μπορεί να συμφωνήσει και να προσθέσει στους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου ότι ο εκμισθωτής του παρέχει το δικαίωμα να συστεγάσει ή να φιλοξενεί ξένα πρόσωπα εκτός από τούς ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του.

5. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα:
Ο μισθωτής μπορεί να επισημάνει στο μισθωτήριο ότι θα μπορεί να τοποθετήσει, εάν επιθυμεί, και ηλιακό θερμοσίφωνα, αρκεί να τηρήσει όλα όσα ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Πρέπει επίσης να επισημανθεί εάν κατά την αναχώρησή του μετά την λήξη της μισθωτικής περιόδου, θα ξηλώσει το ηλιακό συσσωρευτή ή αν θα τον αφήσει εκεί.

6. Ο κανονισμός της πολυκατοικίας:
Ο μισθωτής πρέπει να διαβάσει τον κανονισμό της πολυκατοικίας προκειμένου να γνωρίσει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Πρέπει π.χ. να μάθει εάν έχει δικαίωμα να τοποθετήσει τέντες στο διαμέρισμά και με ποιες προϋποθέσεις κ.λπ.

7. Ποια κοινόχρηστα τον επιβαρύνουν:
Ο μισθωτής πρέπει να γνωρίσει ποια κοινόχρηστα είναι υποχρεωμένος να επιβαρύνεται εκείνος και ποια ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κοινόχρηστα και όχι με τα κοινόχρηστα επισκευής ή βελτίωσης της πολυκατοικίας. Η καθυστέρηση δε καταβολής από το μισθωτή των δαπανών κοινοχρήστων του μισθίου και κάθε άλλης χρηματικής οφειλής, που αφορά το μίσθιο και κατά τη συμφωνία τον βαρύνει, έχει τα έννομα αποτελέσματα καθυστέρησης του μισθώματος.

8. Η επιβάρυνση του χαρτοσήμου:
Όσον αφορά το χαρτόσημο 3,6% είναι θέμα συμφωνίας για το ποιος θα το επιβαρυνθεί. Έτσι μπορεί να το επιβαρυνθεί όλο ο ιδιοκτήτης ή να το επιβαρυνθεί όλο ο ενοικιαστής ή να το επιβαρυνθούν από 50% και οι δύο μαζί. Η ηλεκτρονική κατάθεση τού μισθωτηρίου συμβολαίου στη ΔΟΥ είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την εφορία αυτή η συναλλαγή, αλλά και για να μπορούν οι συναλλασσόμενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στα δικαστήρια. (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας).

9. Το Μίσθωμα
Δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει το ύψος του μισθώματος. Το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων. Είναι σωστό ότι πρέπει να γράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο το αληθινό ποσό του μισθώματος. Αυτό ίσως θα βοηθήσει να αποφεύγονται πιθανά προβλήματα και προστριβές με την εφορία. Καλό θα είναι να καθορίζεται εκ των προτέρων το ποσό της αύξησης του μισθώματος για να ξέρουν όλοι ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Το μίσθωμα δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερο από το σύνηθες της αγοράς στην περιοχή του μισθίου. Χαμηλότερο και από το 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η η εκμίσθωση γίνεται σε άλλο ή σε συγγενικό πρόσωπο.το οποίο στη συνέχεια το υπεκμισθώνει σε τρίτο πρόσωπο με μίσθωμα πολύ μεγαλύτερο. Εκτός εάν οι συνθήκες της αγοράς επιτρέπουν μειωμένο μίσθωμα (περίοδοι κρίσης κ.λπ.).

10. Περιγραφή του μισθίου
Η σωστή περιγραφή του μισθίου προστατεύει τον μισθωτή και τον εκμισθωτή από τυχόν παρανοήσεις και μελλοντικές διενέξεις.

11. Η χρήση του μισθίου
Πρέπει στο συμβόλαιο να ξεκαθαρίζεται επακριβώς ποια θα είναι η χρήση του μισθίου. Δεν μπορεί το μίσθιο να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από εκείνους που περιγράφει το συμβόλαιο. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

12. Η προκαταβολή-εγγύηση
Συμφωνείται η προκαταβολή ενός ή περισσοτέρων μισθωμάτων ως εγγύηση μελλοντικών επιβαρύνσεων.

13. Η παρακολούθηση της ένδειξης των μετρητών
Για λόγους αποφυγής υπερβολικών και άδικων επιβαρύνσεων, οι δύο συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε καταμέτρηση των δεικτών των μετρητών της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ κατά την ημερομηνία εγκατάστασης στο κτίριο, αλλά και κατά την ημερομηνία εγκατάλειψης του μισθίου Πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι μετά την απομάκρυνση από το μίσθιο, η κατανάλωση του ρεύματος και του νερού συνεχίζεται, οι μετρητές καταγράφουν, και μπορεί να γίνει μπέρδεμα στις επιβαρύνσεις.

14. Υπεκμίσθωση
Για να έχει το δικαίωμα ο ενοικιαστής να υπεκμισθώσει το μίσθιο σε τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Αυτό μπορεί να συμφωνηθεί με το αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης για να δεσμευτεί ο ιδιοκτήτης από την αρχή χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις εκ των υστέρων.

15. Περίπτωση συστέγασης έδρας ατομικής επιχείρησης Π.Υ. στην κατοικία του φορολογουμένου:
Σε περίπτωση που ο μισθωτής - ενοικιαστής αποφασίσει να συστεγάσει την έδρα ατομικής επιχείρησης Π.Υ. του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του θα πρέπει να το προβλέψει, σε ιδιαίτερο όρο, στο μισθωτήριο συμβόλαιο για να μην έχει αντιρρήσεις επ' αυτού ο ιδιοκτήτης-εκμισθωτής.

16. Συνέπειες από ζημίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του μισθίου
Θα πρέπει στο συμβόλαιο να είναι ξεκαθαρισμένη η έννοια της φυσιολογικής - συνήθους φθοράς και η έννοια της φθοράς που προκύπτει από την κακή χρήση του μισθίου. Για να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ των συμβαλλομένων. Καλό θα είναι να συμφωνηθεί από την αρχή μεταξύ των συμβαλλομένων ποιες από τις ζημιές είναι φυσιολογική φθορά και ποιες δεν είναι.

17. Η ηλεκτρονική υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και η υπογραφή του συμφωνητικού αυτού
Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας). Η υποβολή αυτή είναι ανεξάρτητο από την υπογραφή του συμφωνητικού. Δηλαδή προηγείται η σύνταξη και η υπογραφή του από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη, τον εκμισθωτή και τον μισθωτή, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την λεπτομερή συμφωνία της μίσθωσης και την εφαρμόζουν καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης.

18. Η διακοπή του ρεύματος στην Δ.Ε.Η. κατά την λήξη της μίσθωσης. Ενημέρωση του Δήμου
Ο μισθωτής όταν αποχωρήσει από το μίσθιο, κατά την λήξη της μίσθωσης, πρέπει να προσέλθει στην ΔΕΗ και να κάνει «διακοπή» του ρεύματος (και να εισπράξει την προκαταβολή που είχε καταβάλλει κατά την έναρξη της μίσθωσης). Στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει στον Δήμο της περιοχής αντίγραφο της διακοπής αυτής. Αυτό έχει σημασία διότι ο Δήμος, μετά από αυτήν την επίσκεψη, θα σταματήσει να τον χρεώνει τα Δημοτικά Τέλη στο μέλλον μέσω της ΔΕΗ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οι εμπορικές μισθώσεις, ήτοι οι μισθώσεις εκείνες που αφορούν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές, μη οικιακές χρήσεις, υπάγονταν έως πρόσφατα στον προστατευτικό καθεστώς του Π.Δ. 34/1995. Το προεδρικό διάταγμα αυτό προέβλεπε σύνολο διατάξεων για την προστασία κυρίως του μισθωτή, δηλ. του εμπόρου, που νοίκιαζε έναν χώρο για την επαγγελματική του δραστηριότητα, μεταξύ αυτών, ειδικούς κανόνες που διέπουν την διάρκεια της μίσθωσης, την καταγγελία, τις αποζημιώσεις σε ειδικές περιπτώσεις (όπως ιδιοχρησία, άυλη εμπορική αξία κ.α.).
Με τις πρόσφατες διατάξεις του ν.4242/2014, αίρεται σημαντικά το προστατευτικό αυτό καθεστώς, τόσο για τις παλαιές, όσο και για νεότερες εμπορικές μισθώσεις. Ειδικότερα, ο νέος νόμος εισάγει δύο επίπεδα τροποποιήσεων: Οι νέες ρυθμίσεις εμπεριέχονται συνολικά στο άρθρο 13 του νόμου, εκ του οποίου η παράγραφος 1 αφορά στις νέες μισθώσεις, ήτοι σε εκείνες που καταρτίζονται (συνάπτονται για πρώτη φορά) μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28-2-2014, και η παράγραφος 2 στις παλαιές μισθώσεις, δηλ. σε εκείνες που έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου. Συνεπώς, οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει να εξετασθούν χωριστά για τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες συμβάσεων. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τόσο για τις νέες μισθώσεις , όσο και για τις παλαιές.

Οι νέες, μετά την ισχύ του ν.4242/2014, εμπορικές μισθώσεις (αφορά τις εμπορικές μισθώσεις που συνήφθησαν μετά τις 28-2-2014).

Κατά τους ορισμούς του νόμου στην κατηγορία των νέων μισθώσεων περιλαμβάνονται όλες οι μισθώσεις που συνάπτονται εκ νέου, δηλ. υπογράφονται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4242/2014, ήτοι μετά τις 28-2-2014.

Η διάταξη δεν περιλαμβάνει και τις έγγραφες ανανεώσεις των ληγμένων μισθώσεων, δηλ. αυτών που έχει λήξει η 12ετία και έχει παρέλθει 9μηνο από την λήξη της (ακόμη και μετά του συνολικού χρόνου της 4ετούς παράτασης του άρθρου 61 του Π.Δ. 34/1995, εφόσον έχουν παραταθεί σιωπηρώς σύμφωνα με το άρθρο 611 ΑΚ), ακόμη και εάν έχουμε κατάρτιση νέας σύμβασης μεταξύ των ίδιων μερών (μισθωτών-εκμισθωτών) ή δικαιοπαρόχων αυτών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μακροχρόνια είναι η μίσθωση που ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 9 ετών. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται από τη συμφωνία των μερών. Εφόσον καταρτισθεί με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφεί αποτελεί εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο και εξασφαλίζει το μισθωτή έναντι τυχόν νέου κτήτορα του ακινήτου. (Α.Κ. άρθρα 618 και 1208). Στην τελευταία αυτή περίπτωση η δέσμευση του νέου κτήτορα προϋποθέτει ότι η μεταγραφή έχει γίνει πριν από την εκποίηση του ακινήτου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

H Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) σε επαγγελματικά ακίνητα καταρτίζεται με σχετική σύμβαση μεταξύ μιας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης που παραχωρεί στον αντισυμβαλλόμενο τη χρήση (όχι την κυριότητα) πράγματος (ακινήτου) για μία χρονική περίοδο, έναντι καταβολής μισθώματος.

Το ακίνητο προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου. Το μίσθωμα καταβάλλεται με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική σύμβαση και καλύπτει την αξία του ακινήτου καθώς και τα έξοδα και την απόδοση της επένδυσης για την εταιρία. Όταν λήξει η διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα, συνήθως έναντι συμβολικού χρηματικού ποσού, δηλαδή να γίνει κύριος του μισθωμένου ακινήτου, είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα της αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης. Η διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ετών. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι ακίνητο που αγόρασε η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χρονομεριστική μίσθωση είναι η μορφή της χρονικά διαιρεμένης μίσθωσης (Time Sharing), η οποία καταρτίζεται με σχετική σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, και κατά την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει να παραχωρεί κατ' έτος στο μισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σε αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε.

Η Χρονομεριστική μίσθωση, (που είναι ενοχικό δικαίωμα του μισθωτή επί του πράγματος), συνομολογείται για διάστημα 5 έως 60 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1652/14-10-1986 (ΦΕΚ Α΄30-10-1986).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος, (εδώ ενδιαφέρει ακινήτου), ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. (Άρθρο 574 Α.Κ.).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ν Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Νομή είναι η φυσική εξουσία του προσώπου επί του πράγματος η οποία ασκείται με διάνοια κυρίου (Α.Κ. 974).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού, καθώς επίσης σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, μπορούν να αποκτήσουν προσωπικότητα, αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόμος. Η προσωπικότητα που αποκτάται με αυτό τον τρόπο είναι το νομικό πρόσωπο.

Η συστατική πράξη, το καταστατικό ή ο οργανισμός του νομικού προσώπου συντάσσονται εγγράφως.

Το νομικό πρόσωπο, ενόσω στη συστατική πράξη ή στο καταστατικό δεν ορίστηκε διαφορετικά, έχει έδρα τον τόπο όπου λειτουργεί η διοίκησή του. (Άρθρα 61, 63 και 64 Α.Κ.).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η μοίρα είναι όρος που χρησιμοποιείται στη νομική ορολογία και σημαίνει μερίδιο[1]. Κατά το Αστικό Δίκαιο οι κατιόντες (παιδιά) του κληρονομημένου (θανόντος), καθώς και ο επιζών σύζυγος έχουν δικαίωμα νομίμου μοίρας στην κληρονομιά. Αν δεν υπάρχουν παιδιά στη θέση τους υπεισέρχονται οι ανιόντες (γονείς) του κληρονομουμένου. Αυτό σημαίνει ότι η μισή περιουσία του κληρονομουμένου πηγαίνει υποχρεωτικά σε αυτούς και ακόμα και με διαθήκη δεν μπορεί ο κληρονομούμενος να τη διαθέσει αλλού. Συνεπώς η "νόμιμη μοίρα" αποτελεί την εκ κληρονομικής περιουσίας μερίδα την οποία δικαιούται να απαιτήσει ο κατιών, ο σύζυγος ή ο ανιών του κληρονομημένου που από τη στιγμή που απαιτούν καλούνται νόμιμοι μεριδούχοι ή "αναγκαίοι κληρονόμοι" ακόμη και παρά τη θέληση του κληρονομημένου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Όδευση διαφυγής είναι η φυσική ή κανονική όδευση για τη διαφυγή ενός ατόμου από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Όδευση (κανονική ή φυσική) είναι η συντομότερη, συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία που ακολουθεί ένα άτομο για τη μετάβασή του από ένα σημείο σε ένα άλλο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οίκηση είναι το εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμα. Το δικαίωμα αυτό είναι αμετάβλητο και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στις περιοχές εντός των οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

• Κατοικία, Κοινωνική πρόνοια, Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ειδική εκπαίδευση ), Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, Θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 600 τμ., διοίκηση τοπικής κλίμακας, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.

• Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών μέχρι 150 τ.μ. και υπεραγορές μέχρι 300 τ.μ. και γραφεία μέχρι 300 τ.μ.

• Εστιατόρια μέχρι 300 τ.μ., αναψυκτήρια μέχρι 150 τ.μ., τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες

• Στάθμευση αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων

• Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 300 τ.μ., επαγγελματικά εργαστήρια για γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα

• Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, γωνιές ανακύκλωσης και μικρά πράσινα σημεία, εγκαταστάσεις ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά)

• Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών- προσφύγων μέχρι 100 άτομα.

Στους προϋφιστάμενους οικισμούς του 1923 και τους παραδοσιακούς οικισμούς, οι χρήσεις γης μέχρι την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές για τους οικισμούς αυτούς διατάξεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αυτοτελή κτίσματα ή συγκροτήματα κατοικιών που προορίζονται για κύρια ή και δευτερεύουσα – εξοχική κατοικία εντός μεγάλων αστικών περιοχών ή σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.

Οι κίνδυνοι που είναι συνυφασμένοι με οικιστικά ακίνητα είναι συνήθως μικρότεροι σε σχέση με άλλες κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες είναι περισσότερο επιρρεπείς στις διακυμάνσεις της αγοράς. Ωστόσο, τα οικιστικά ακίνητα παρέχουν κατά κανόνα χαμηλές αποδόσεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οικιστική περιοχή είναι η έκταση η οποία ως εκ της θέσεως της και της φυσικής διαμόρφωσης του εδάφους και των κρατουσών σε αυτή συνθηκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προς οικοδόμηση και την οργάνωση κοινωνικής ζωής και παραγωγικής δραστηριότητας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οικοδομική άδεια είναι η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο, γήπεδο ή κτίσμα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οικοδομική γραμμή, ονομάζεται και γραμμή δόμησης και εμφανίζει το υποχρεωτικό μπροστινό όριο των οικοδομών και μερικές φορές και το πίσω. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Αντιπροσωπεύει την αξία ενός ακινήτου σε δεδομένο χρόνο και τόπο και σε δεδομένη αγορά. Εξαρτάται από • Την αλληλεπίδραση των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης • Την χρησιμότητα του ακινήτου • Την σπανιότητα του ακινήτου • Την αρτιότητα του ακινήτου • Την εκδήλωση επιθυμίας από ανθρώπους για κατοχή και χρήση ακινήτων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η χρονική περίοδος κατα την οποία τα οικοδομήματα συνεισφέρουν στην αξία του ακινήτου. Η οικονομική ζωή δεν αφορά στην διάρκεια ζωής των οικοδομημάτων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το σχέδιο πόλης κάθε περιοχής, έχει όρια, μέσα στα οποία ισχύει το πόσα τετραγωνικά μέτρα ακινήτου μπορούν να κτιστούν.

Μετά από το Σχέδιο Πόλης, συνήθως δημιουργείται περιμετρικά και μία επόμενη ζώνη (με ακτίνα συνήθως 500μ.). Σε αυτήν ισχύουν κάποιοι από του όρους δόμησης του Σχεδίου Πόλης και κάποιοι όχι. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως "Εντός Ζώνης".

Στην συνέχεια βρισκόμαστε στα "Εκτός Σχεδίου Πόλης", όπου συνήθως στα 4,000τμ γης επιτρέπεται να κτισθούν 200τμ συν 10% για κάθε επόμενο στρέμμα. Ήτοι ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4,000τμ και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο είκοσι-πέντε (25) μέτρα. Σε πολλές περιοχές η επιτρεππόμενη δόμηση για τα "Εκτός Σχεδίου Πόλης" ξεκινάει από τα 8,000τμ.

Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου που αφορά το ελάχιστο πρόσωπο δεν ισχυεί για την ανέγερση κτιρίων, εφόσον εξυπηρετούνται από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, καθώς και ορειβατικών καταφυγίων, η ανέγερση των οποίων επιτέπεται και σε γήπεδα που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από μονοπάτια.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Με τον όρο «οικόπεδο» χαρακτηρίζεται το γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Με τον όρο αυτό νοείται ο σύνθετος και πλήρης χωροταξικός σχεδιασμός που έχει περιεχόμενο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό.

Αποτελείται από δύο μέρη. Το σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου τίθενται οι γενικές κατευθύνσεις και διατυπώνονται οι στρατηγικές επιλογές και το πρόγραμμα που αποτελεί την υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου στον εκάστοτε συγκεκριμένο χώρο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δημιουργούνται επί ενός ακινήτου αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας).

Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (Πράξη)
είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία συστήνονται δειηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και η οποία θεμελιώνει την κυριότητα ενός ή περισσοτέρων προσώπων επί των ιδιοκτησιών που έχουν συσταθεί. Η πράξη σύστασης μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη (για ήδη ανεγερθέντα κτίσματα ή για μελλοντικά), είτε μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου, σε περίπτωση ύπαρξης οικοπέδου που δίνεται ως αντιπαροχή.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου είναι η στάθμη του εδάφους, όπως διαμορφώνεται οριστικά, σύμφωνα με το νόμο, με εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οι όροι που περιλαμβάνονται στον ΓΟΚ και καθορίζουν:

α) την αρτιότητα, δηλαδή τις ελάχιστες διαστάσεις (πρόσωπο, εμβαδόν) που πρέπει να έχουν τα οικόπεδα για να είναι άρτια και οικοδομήσιμα,

β) το συντελεστή δόμησης που είναι καθαρός αριθμός και προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των κτισμένων επιφανειών όλων των ορόφων του κτιρίου προς το εμβαδόν του οικοπέδου,

γ) το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, δηλαδή ποιά μπορεί να είναι η αναλογία της δομημένης προς την αδόμητη επιφάνειά του,

δ) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος που προκύπτει από τον συντελεστή δόμησης και τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων,

ε) τις ελάχιστες διαστάσεις πρασιών και παροδίων στοών, όπου προβλέπονται,

ζ) το σύστημα δόμησης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η συνήθης έννοια που εκφράζει τη στάθμη στην οποία βρίσκεται συγκεκριμένη ιδιοκτησία ή χώρος γενικά, μέσα στο όλο κτίριο, δηλαδή όροφοι είναι τα τμήματα του κτιρίου στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ' ύψος (ΓΟΚ/85, άρθρο 2 παρ.23).

Εφόσον υπάρχει άδεια οικοδομής, ο προσδιορισμός του ορόφου αναφέρεται στην άδεια, εκτός αν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα μεταγενέστερα (συνήθης περίπτωση υπογείου κατά την άδεια, το οποίο είναι ισόγειο στην πραγματικότητα). Αν δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ο προσδιορισμός προτείνεται πρακτικά να γίνεται με τους εξής κανόνες, που καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της περιπτωσιολογίας που απαντάται στην πράξη:

Οι όροφοι καθορίζονται με βάση τη διαδοχικότητα. Δηλαδή πάνω από το υπόγειο βρίσκεται το ισόγειο μετά ο 1ος ή Α' όροφος, μετά ο 2ος ή Β' κτλ. Επίσης κάτω από το υπόγειο (1ο ή Α') βρίσκεται το 2ο ή Β' υπόγειο, κάτω από αυτό το 3ο ή Γ' κτλ.

Οι έννοιες του ημιυπόγειου ή ημιϊσογείου, παρότι βρίσκονται σε καθημερινή χρήση δεν έχουν υπόσταση σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ο όροφος θα προσδιορισθεί με βάση τον προηγούμενο κανόνα με αφετηρία τον καθορισμό του ισογείου ορόφου.

Όσον αφορά στον ορισμό του ισογείου και του υπογείου οι διάφοροι κατά καιρούς ισχύσαντες Γενικοί Οικοδομικοί Κανονισμοί (ΓΟΚ/29, ΓΟΚ/55, ΓΟΚ/83 και ΓΟΚ/85 ισχύων) περιλαμβάνουν διαφορετικές περιγραφές. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ/85 (άρθρο2 παρ.24), «υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,50 μέτρα ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους». Ασφαλώς πάνω από το οριζόμενο κατά τα ανωτέρω υπόγειο είναι το ισόγειο και οι λοιποί όροφοι.

Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ο καθορισμός των ορόφων όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό. Κάτω από τη στάθμη του υπογείου όλοι οι χώροι που τυχόν δημιουργούνται θεωρούνται και αυτοί υπόγειοι.

Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη στον κάθε δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό, ενώ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο), στο δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη. Οριζόντια ιδιοκτησία που δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο και βρίσκεται κάτω από τη στάθμη υπόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας, θεωρείται και αυτή υπόγειο.

Μπορεί επίσης να συσταθεί και με διαθήκη ή με δωρεά αιτία θανάτου. Επίσης μπορεί να κτηθεί το δικαίωμα της προσωπικής αυτής δουλείας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. Η οίκηση είναι αμεταβίβαστη και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. (Άρθρα 1183 και 1185 Αστικού Κώδικα).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου που βλέπουν σε κοινόχρηστο χώρο ή στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

Κύρια όψη κτιρίου
Κύρια όψη είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, όπως ορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Π Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Ενα σύστημα υποθηκών ακινήτων στο οποίο ο τίτλος κυριότητος μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο πρόσωπο μέχρι να εξωφληθεί η υποθήκη.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στην περίπτωση που οικόπεδο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από ρέμα (ποτάμι κλπ.), για να κτισθεί χρειάζεται και άδεια από την κατά τόπο Υπηρεσία Ύδρευσης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η παράσταση του δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη είναι υποχρεωτική όταν το αντικείμενο της σύμβασης είναι αξίας τουλάχιστον 29.347,0286 ευρώ για τις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς και 11.738,8114 ευρώ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Επιπλέον, στα δωρητήρια συμβόλαια πέραν της ως άνω προϋπόθεσης, η δωρεά πρέπει να συνίσταται α) μεταξύ συζύγων, β) μεταξύ συγγενών β' βαθμού και άνω, πλην της δωρεάς μεταξύ παππού και εγγονιού, όπου δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου και γ) μεταξύ τρίτων. Στις γονικές παροχές δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι σύνηθες σε ισόγεια καταστήματα , πάνω από τον ισόγειο χώρο τους να υπάρχει πατάρι ή μεσοπάτωμα. Αλλά και σε αίθουσες μεγάλες συνάθροισης κοινού (π.χ. εκθεσιακούς χώρους κλπ) μπορεί να υπάρχουν πατάρια.

Στις υποβαλλόμενες δηλώσεις, η επιφάνεια του τυχόν υπάρχοντος παταριού, εφ'όσον αυτό δεν έχει ανεξάρτητη είσοδο και δεν είναι κλειστός χώρος, αλλά είναι ένας ανοιχτός εξώστης εντός της αίθουσας του κυρίως χώρου του ισογείου, με την οποία επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα, προστίθεται στην επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του καταστήματος. Εάν όμως, πρόκειται για κλειστό χώρο με χωριστή είσοδο, τότε πρόκειται για ημιόροφο, ο οποίος δηλώνεται χωριστά.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι οι δρόμοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι μια διαδικασία στην οποία ο επιχειρηματίας καταβάλλει ένα ποσό στην εφορία (που θα συμφωνηθεί) και μετά από αυτό η εφορία κλείνει τους λογαριασμούς με τον επιχειρηματία, με άλλα λόγια δεν ελέγχει τα βιβλία του για την περίοδο που έγινε η περαίωση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Με τον όρο αυτό υπονοείται μία σειρά από ειδικούς ή «τομεακούς» σχεδιασμούς που αναφέρονται στην προστασία και την ορθολογική διαχείριση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ο σχεδιασμός αυτός τελεί σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους άλλους συνολικούς σχεδιασμούς, αφού εισάγει την περιβαλλοντική διάσταση στην ευρύτερη ορθολογική διαδικασία του σχεδιασμού.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το δίκτυο «Natura 2000» αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

- Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ), δηλαδή εκτεταμένες περιοχές οι οποίες έχουν ορισθεί με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής ειδών ορνιθοπανίδας -μεταναστευτικών και μη- και των βιοτόπων τους στον ευρωπαϊκό χώρο.

- Τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» (ΤΚΣ), δηλαδή περιοχές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από το κάθε κράτος μέλος για τη σημασία τους σχετικά με τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Η ακριβής περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων είναι σημαντικό εργαλείο για την Πολιτεία και μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, αλλά και για την ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στο όργανα της Ε.Ε.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Περίσια γη είναι η επιπλέον γη που δεν είναι απαραίτητη για την πρωταρχική χρήση του οικοπέδου. Η περίσια γη δεν έχει ξεχωριστή μέγιστη και βέλτιστη χρήση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η κατασκευή, με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα, ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η πιστοληπτική ικανότητα μετράται μετά από την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Οι δανειστές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της πιστωτικής έκθεσης και της αίτησής σας αντιστοιχίζοντας σε κάθε στοιχείο μια τιμή, βάσει ενός συγκεκριμένου τύπου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας βαθμός που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών σας. Σε γενικές γραμμές, όσο υψηλότερος είναι αυτός ο βαθμός, τόσο καλύτερη είναι η πιστοληπτική σας ικανότητα, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πιθανότερο να λάβετε την επιθυμητή πίστωση, με ευνοϊκούς όρους.

Δεδομένου ότι κάθε δανειστής χρησιμοποιεί διαφορετικό τύπο υπολογισμού της βαθμολογίας, ενώ ορισμένοι χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού ανάλογα με το είδος της πίστωσης, η πιστωτική σας βαθμολογία δεν είναι μία και μοναδική. Επίσης, η πιστωτική σας βαθμολογία μεταβάλλεται κατά καιρούς, ακολουθώντας τις αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα, επομένως, υπάρχει περίπτωση να λάβετε διαφορετική πιστωτική βαθμολογία ακόμη και από τον ίδιο δανειστή έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται ή επί του οποίου συστήνονται εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Ειδικότερα, με το άρθρο 83 (Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις) προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του 4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Θεωρείται κάθε κοινόχρηστος χώρος που στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως πλατεία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πλάτος του δρόμου σε κλαθε σημείο του άξονά του, είναι το μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών μήκος της καθέτου στον άξονα στο σημείο αυτό.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πλειστηριακή αξία αίναι το τίμημα εκείνο που μπορεί να επιτευχθεί κάτω από καθεστώς βίαιης ςκποίησης, μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και με ελλιπη πληροφόρηση των αγοραστών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Διαδικασία με την οποία πωλιούνται, εκποιούνται κινητά ή ακίνητα πράγματα ενός οφειλέτη, σε όποιον προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή.

Συνολικά το 2019 έχουν αναγγελθεί μέσω της πλατφόρμας 14.542 πλειστηριασμοί, πολλοί εκ των οποίων έχουν μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του έτους καθυστερήσει ή αναβληθεί. Η βασική αιτία για την αναβολή των πλειστηριασμών είναι η αμφισβήτηση της τιμής εκκίνησης του πλειστηριασμού από τον οφειλέτη. Το υπόλοιπο ποσοστό των άγονων πλειστηριασμών οφείλεται στη «ύστατης» στιγμής κατάθεση μικροποσού προκειμένου να φανεί ότι το δάνειο εξυπηρετείται και να σταματήσει ο πλειστηριασμός.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πληθυσμός κτιρίου, ορόφου ή χώρου ή δομικού έργου είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισμό να βρεθούν μέσα στο κτίριο ή δομικό έργο ή χώρο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ένα πρόσωπο (εντολέας) εξουσιοδοτεί ένα άλλο ή άλλα πρόσωπα (εντολοδόχοι) να το εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά και να επιχειρούν στο όνομά του ορισμένη πράξη μέσα στα όρια των εντολών που τους έχει δώσει.

Η πληρεξουσιότητα παύει με τον θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο.

Επίσης, η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται.

Το πληρεξούσιο ανακαλείται από τον εντολέα οποτεδήποτε με συμβολαιογραφική πράξη ανάκλησης αυτού, για την οποία πρέπει να λάβουν γνώση και οι εντολοδόχοι.

Το πληρεξούσιο μπορεί να οριστεί ανέκκλητο μόνο στην περίπτωση που αφορά το συμφέρον του εντολοδόχου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα πολεοδομικά στοιχεία ακινήτου (πλήρης φάκελος οικοδομικής άδειας) περιλαμβάνουν: • Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας • Τοπογραφικό Διάγραμμα • Διάγραμμα Κάλυψης • Κάτοψη εξεταζόμενου ορόφου • Μια τομή όπου να φαίνονται τα ύψη.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ονομάζουμε τις οικιστικές περιοχές όπου δύναται να εξυπηρετούν την λειτουργία βιομηχανικών ή εμπορικών εγκαταστάσεων ή άλλων επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τι επιτρέπεται στο Πολεοδομικό Κέντρο;
Η κατηγορία του Πολεοδομικού Κέντρου αναφέρεται στις κεντρικές λειτουργίες της πόλης και επιτρέπει εκτός από την κατοικία την εγκατάσταση κτιρίων με χρήση πολυκαταστήματα, γραφεία, διοίκηση, νοσοκομεία, εμπόριο, χώρους συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα, επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500 τ.μ. χώρους διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων κ.α.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η πολυκατοικία είναι κτίριο με πάνω από 2-3 ορόφους το οποίο χρησιμεύει για κατοικία περισσοτέρων από μια οικογενειών (πολύ-κατοικία). Στην Ελλάδα, οι πολυκατοικίες έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς μετά την δεκαετία του 1960, παρέχοντας στους οικοπεδούχους καλή εκμετάλλευση του οικοπέδου τους (σύστημα αντιπαροχής), στους εργολάβους / κατασκευαστές σημαντικά κέρδη και στους κατοίκους μια σχετικά οικονομική λύση για κατοικίες σε αστικά κέντρα, με σύστημα κεντρικής θέρμανσης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η πράξη εφαρμογής περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση στην οποία αναφέρεται η Πολεοδομική μελέτη ή τμήμα της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πράξη εφαρμογής μπορεί να συντάσσεται και για μεμονωμένη ιδιοκτησία, πάντως δε σε ολόκληρη την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου. Σε περιπτώσεις σφαλμάτων κατά τη διαδικασία της Πράξης Εφαρμογής και αν αυτή έχει κυρωθεί μπορεί να γίνει Διορθωτική Πράξης Εφαρμογής όπου θα συνταχθεί σχέδιο που θα συνοδεύεται από διορθωμένους πίνακες Πράξης Εφαρμογής (και Πράξης Αναλογισμού αν αυτό απαιτείται), αλλά και από δηλώσεις ιδιοκτησιών, τεχνική έκθεση κα. Η Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής μετά από την κατάθεσή της στην Πολεοδομία θα εγκριθεί και θα κυρωθεί για να εκδοθεί σε ΦΕΚ.

Η πράξη εφαρμογής θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το νόμο 1337/1983 ( γνωστότερο ως νόμο Τρίτση ) και είναι ένα πολεοδομικό εργαλείο για την επέκταση των ρυμοτομικών σχεδίων σε περιοχές εκτός πολεοδομικού σχεδίου . Με την πράξη εφαρμογής καθιερώθηκαν οι θεσμοί της εισφοράς σε γή και σε χρήμα ως και ο θεσμός της κτήσης κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πρασιά ή προκήπιο είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, που βρίσκεται ανάμεσα στη ρυμοτομική γραμμή και τη γραμμή δόμησης ή οικοδομική γραμμή.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Το πάνω μέρος ενός κουφώματος στο οποίο μπαίνει το πάνω μέρος της ξύλινης ή μεταλλικής κάσας (πανωκάσι).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Από νομικής πλευρας η προ υφισταμενη χρήση δεν έιναι σύμφωνη με τισ χρήσεις γης όμως όταν η χρήση καθιερώθηκε καθιερωθηκε πριν τους κανονισμούς.Η διατήρηση αυτων των χρήσεων επιτρέπεται.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, πριν από την ισχύ του Ν.1329/1983, με τον οποίο τροποποιήθηκε το Οικογενειακό Δίκαιο, είχαν συσταθεί με σχετικά προικοσυμβόλαια οι λεγόμενες αδιατίμητες προίκες, δηλαδή ο προικολήπτης σύζυγος είχε αποκτήσει τη διοίκηση και επικαρπία ακινήτου, ενώ η ψιλή κυριότητα παρέμενε στη σύζυγο. Το δικαίωμα αυτό της επικαρπίας υπέρ του συζύγου, μετά την ισχύ του πιο πάνω νόμου, καταργήθηκε και επομένως στη σύζυγο ανήκει πλέον η πλήρης κυριότητα και όχι μόνο η ψιλή κυριότητα του αντίστοιχου προικώου ακινήτου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας του ακινήτου ανήκει στη σύζυγο, εκτός αν έχουν μεσολαβήσει άλλες πράξεις, που να διαφοροποιούν το είδος του ιδιοκτησιακού αυτού καθεστώτος.

Επίσης, εάν στο προικώο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίσμα ή έχει γίνει προσθήκη σε υπάρχον κτίσμα, και πάλι υπόχρεη σε δήλωση είναι μόνο η σύζυγος, ως οικοπεδούχος του οικοπέδου του οποίου συστατικό είναι το κτίσμα.

Σε περίπτωση που σε προικώο ακίνητο έχει γίνει ανέγερση πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου με το σύστημα της αντιπαροχής , η σύζυγος είναι υπόχρεη σε δήλωση για το τμήμα του ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες κλπ), το οποίο παρέμεινε στους συζύγους ως αντιπαροχή για το προικώο οικόπεδο. Ασφαλώς, βέβαια, για το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες κλπ) υπόχρεοι σε δήλωση είναι οι τρίτοι και για τα δικαιώματά του έκαστος (Αγοραστές διαμερισμάτων, εργολάβος για τα τυχόν αδιάθετα διαμερίσματα, εφόσον έχουν μεταβιβαστεί σ' αυτόν τα αντίστοιχα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των αδιάθετων διαμερισμάτων κτλ.).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Προκάσα ή ψευτοκάσα είναι η πρώτη κάσα που μπαίνει στο κούφωμα πριν την κύρια κάσα και βοηθάει τον σοβατζή να σοβατίσει σωστά και αλφαδιασμένα και να έχουμε έτσι σωστές αποστάσεις πλάτους και ύψους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Προσημείωση υποθήκης είναι η ενέργεια με την οποία ο δανειστής, ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου, γράφει μια σημείωση στα βιβλία υποθηκών του υποθηκοφυλακείου, για να προστατευτεί από το ενδεχόμενο ο οφειλέτης του να εκποιήσει την περιουσία του ή να γράψει άλλη υποθήκη.

Με την ολοσχερή αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, η οποία είχε εγγραφεί για τη χορήγηση του δανείου. Η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε διαταχθεί η εγγραφή της προσημείωσης, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον δικαστή. Δυνάμει της εκδιδόμενης απόφασης, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και/ή Κτηματολογικό Γραφείο, πραγματοποιείται η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία Βαρών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του Κτηματολογικού Γραφείου. Τα έξοδα της διαδικασίας βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Το ποσό της προσημείωσης είναι πάντοτε μεγαλύτερο (συνήθως στο 120%) από εκείνο της απαίτησης, δηλαδή του κεφαλαίου του δανείου, διότι το συγκεκριμένο βάρος εγγράφεται σε εξασφάλιση όχι μόνο του κεφαλαίου του δανείου, αλλά και των τόκων (συμβατικών και υπερημερίας) και εξόδων.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η πρόσοψη αποτυπώνει την όψη – “φάτσα” του κτίσματος επί χάρτου και όπως και στην κάτοψη αναγράφει τα σχετικά εμβαδά από άκρη σε άκρη. Ως προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Προστέγασμα είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Προσύμφωνο είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στη σύναψη οριστικής σύμβασης μεταξύ τους υπό την αναβλητική αίρεση της επέλευσης ενός γεγονότος ή μέσα σε προβλεπόμενη ρητά προθεσμία και με τους όρους που προβλέπονται στο προσύμφωνο. Για τις περισσότερες πράξεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, καθώς και σε άλλου είδους συμβάσεις, μπορεί να συνταχθεί προσύμφωνο, το οποίο πάντα υποβάλλεται στον ίδιο τύπο που απαιτείται και για την κύρια πράξη.

Το προσύμφωνο πώλησης ακινήτου είναι μία ενοχική δικαιοπραξία με βάση την οποία ο πωλητής και φερόμενος ως ιδιοκτήτης του προς μεταβίβαση ακινήτου, υπόσχεται στον επίδοξο αγοραστή να παρασταθεί και να υπογράψει ενώπιον του συμβολαιογράφου το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Δηλαδή με το προσύμφωνο πώλησης ακινήτου:
1) Δεν καταρτίζεται οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας και μεταβίβασης κυριότητας.

2) Δίδεται υπόσχεση από τον ιδιοκτήτη – πωλητή, ότι θα προσέλθει και θα υπογράψει το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητας

3) Ο Αστικός Κώδικας επιβάλλει την τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου για τα προσύμφωνα που καταρτίζονται με σκοπό την μελλοντική αγοραπωλησία-μεταβίβαση κυριότητας

4) ΔΕΝ εγγράφονται στο Υποθηκοφυλακείο – κτηματολόγιο και ΔΕΝ απαιτούν δημοσιότητα.

5) ΔΕΝ απαιτείται η πληρωμή φόρου, εξόδων, συγκέντρωση πιστοποιητικών για την υπογραφή του.

6) Δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας, αλλά απλή υπόσχεση κατάρτισης οριστικού συμβολαίου.

7) Δεν αλλάζει η νομική κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή αλλάζει χέρια η κυριότητα του ακινήτου και τα τυχόν βάρη εξακολουθούν να υφίστανται.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριό του προς τον κοινόχρηστο χώρο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πρόωρη εξόφληση δανείου είναι η δυνατότητα που παρέχεται στο δανειζόμενο να εξοφλήσει πρόωρα, το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η πυλωτή ενός κτιρίου είναι ο χώρος στο ισόγειο ο οποίος δεν περιβάλλεται από τοίχους και υπάρχουν μόνο οι κολόνες της οικοδομής. Η πυλωτή είναι χώρος κοινόκτητος και κοινόχρηστος από όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

Πυλωτή είναι η ελεύθερη επιφάνεια στο ισόγειο ανεγειρόμενης οικοδομής που συνήθως δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης, που ανήκουν σε οριζόντιες ιδιοκτησίες ευρισκόμενες επί της πολυκατοικίας.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ρ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Η προτεινόμενη τιμή σαν αξία ενος ακινήτου με στόχο όσο το δυνατόν την προσέγγιση με την τελική τιμή .

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ρέμα είναι κάθε φυσική διαμόρφωση του εδάφους σε αποδέκτη και αγωγό των νερών της βροχής ή της τήξης του χιονιού ή των φυσικών πηγών και εξυπηρετεί την απορροή τους προς άλλους μεγαλύτερης χωρητικότητας αποδέκτες, φυσικούς ή τεχνητούς (ρέματα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσα κλπ.) που βρίσκονται σε χαμηλότερες στάθμες.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ρυμοτομική γραμμή είναι εκείνη που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο και χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Σ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Ο προσβάσιμος χώρος ανάμεσα στα πλαινά καδρόνια και την υποστήριξη της οροφής ενος κτιρίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Οριστική στάθμη οικοπέδου ή γηπέδου είναι η στάθμη του εδάφους, όπως διαμορφώνεται οριστικά, σύμφωνα με το νόμο, με εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πρόκειται για τον υπολογιστικό έλεγχο της επάρκειας ενός κτιρίου στον οποίο δεδομένα είναι η πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του , μαζί και οι τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών για την επαναφορά του κτιρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση. Αυτός πραγματοποιείται και προσεισμικά στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η μελέτη αποκατάστασης ή ενίσχυσης υφιστάμενης κατασκευής είναι μια υπολογιστική εργασία στην οποία ενσωματώνεται τόσο επιστημονική διαίσθηση και εμπειρία του μελετητή , όσο και οι επιλογές του κυρίου του έργου που έχουν να κάνουν με τον βαθμό αντισεισμικής θωράκισης και τη μελλοντική χρήση του κτιρίου.

Η επιλογές που θα γίνουν εδώ θα επηρεάσουν την μετέπειτα λειτουργία του κτιρίου και την εναπομένουσα φέρουσα ικανότητα από την οποία θα γνωρίζουμε το προσδόκιμο χρόνο ζωής του κτιρίου. Η συγκεντρωμένη εμπειρία πλέον του τεχνικού κόσμου μαζί με τα διαθέσιμα τεχνικά και υπολογιστικά μέσα της εποχής μας μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλής διαβίωσης, Η πολύχρονη και πολύπλευρη η εμπειρία μας , σε όλα τα στάδια της μελέτης και της κατασκευής, καθώς και ο εξοπλισμός μας εγγυώνται την εξεύρεση της οικονομικότερης λύσης για κάθε πρόβλημα επαναφοράς σε προγενέστερη κατάσταση ή βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στοά εσωτερική είναι ο στεγασμένος ελεύθερος χώρος που συνδέει κοινόχρηστους χώρους του οικισμού ή προήπια μεταξύ τους ή κοινόχρηστους χώρους του οικισμού με ελεύθερους σε προσπέλαση ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος ελεύθερος χώρος του οικοπέδου, που κατασκευάζεται σε επαφή με την οικοδομική γραμμή στη στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από τους όρους δόμησης της περιοχής.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Θεωρείται η στοά που συνδέει κοινόχρηστο χώρο με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αποτελεί απλώς εσοχή στο σώμα του κτιρίου, έστω και αν έχει περισσότερες της μιας εισόδους στον ίδιο δρόμο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο με τα σχέδια που το συνοδεύουν) αποτελούνται από: • Το συμβόλαιο που αποδεικνύει την κατοχή του ακινήτου. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται επίσης η σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, προγενέστερα συμβόλαια κτλ. • Συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Συμβόλαιο • Συνημμένη Κάτοψη.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα στοιχεία Ιδιοκτήτη που απαιτούνται είναι: • Ταυτότητα ή Διαβατήριο • Αντίγραφο του Ε9 που να φαίνεται πώς δηλωνόταν το ακίνητο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Σύμβαση είναι η δικαιοπραξία που περιέχει δηλώσεις βουλήσεως δύο ή περισσοτέρων προσώπων που το καθένα ενεργεί με διαφορετικό συμφέρον, συμπίπτει όμως ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Η σημαντικότερη διάκριση των συμβάσεων είναι σε ετεροβαρείς και αμφοτεροβαρείς όπου:
• Α. Ετεροβαρής είναι η σύμβαση που δημιουργεί στον έναν από τους συμβαλλόμενους υποχρέωση και στον άλλον δικαίωμα π.χ. δωρεά
• Β. Αμφοτεροβαρής είναι η σύμβαση που δημιουργεί δικαιώματα κα υποχρεώσεις υπέρ και σε βάρος των δύο συμβαλλομένων π.χ. πώληση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Συμβόλαιο αγοροπωλησίας είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ακινήτου έναντι ορισμένου τιμήματος. Το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής. Η μεταβίβαση του ακινήτου συντελείται με τη μεταγραφή του Συμβολαίου Αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η συμβολαιογραφική πράξη έχει το χαρακτήρα του δημόσιου εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο θεωρεί ως δημόσια έγγραφα αυτά που «έχουν συνταχθεί από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία». Ως δημόσιο έγγραφο η συμβολαιογραφική πράξη φέρει βεβαία χρονολογία και παρέχει πλήρη αποδεικτική δύναμη έναντι πάντων, για όσα αναφέρονται στην πράξη αυτή ότι υπέπεσαν στην άμεση αντίληψη του συμβολαιογράφου.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι τίτλος εκτελεστός, εξομοιωμένο στο σημείο αυτό με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Η εκτελεστότητα σημαίνει ότι δεν απαιτείται δικαστική απόφαση προκειμένου να εκτελεσθούν τα προβλεπόμενα στην συμβολαιογραφική πράξη, στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις του.

Επομένως εξοικονομείται χρόνος και έξοδα για τον πολίτη και το κράτος από τη μη προσφυγή του πολίτη, στα δικαστήρια για τη ρύθμιση της υπόθεσης του.

Τα χαρακτηριστικά αυτά (βεβαία χρονολογία, αποδεικτική δύναμη και εκτελεστότητα) έχει η συμβολαιογραφική πράξη με μόνο το γεγονός ότι συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο, ανεξάρτητα από το αν ο νόμος προβλέπει τη σύνταξη της ως συστατικό στοιχείο της ισχύος μιας δικαιοπραξίας ή απλώς τα συμβαλλόμενα μέρη θέλησαν να περιβάλλουν τη δήλωση βουλήσεως τους με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Με αυτά τα τρία προνόμια, η προσφυγή στο συμβολαιογράφο επιφέρει στη σύμβαση μια σημαντική προστιθέμενη αξία, και έχει ως αποτέλεσμα την υπεροχή της συμβολαιογραφικής πράξης σε σχέση με το ιδιωτικό έγγραφο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Συνυπογράφει τη σύμβαση δανείου με τον δανειολήπτη και αναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή ευθύνεται για την εμπρόθεσμη αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού του δανείου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια του πιστωτικού ιδρύματος, είτε είναι κύριος του προσημειούμενου ακινήτου είτε τρίτος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) αυτού.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο συντελεστής ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμός των τετραγωνικών μέτρων του οικοπέδου, μας δίνει τα δομήσιμα τετραγωνικά μέτρα που επιτρέπεται να κτιστούν στο συγκεκριμένο οικόπεδο.

Παράδειγμα: Σε 1000τμ οικόπεδο με Σ.Δ. 0,8 (ή 80%) μπορούμε να κτίσουμε συνολικά 1000x0,8=800τμ.

Ο Συντελεστής δόμησης μπορεί να είναι διαφορετικός από περιοχή σε περιοχή ακόμα και μέσα στον ίδιο Δήμο και γνωστοποιείται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή την αρμόδια Πολεοδομία. Οι κλειστές θέσεις στάθμευσης οι οποίες αναγράφονται σε συμβόλαιο ως ανεξάρτητες θέσεις στάθμευσης προσμετρούνται στον Σ.Δ. (δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις σε πυλωτή και τα παρακολουθήματα). Επιπρόσθετα σε αυτό το οικόπεδο θα μπορούν να δομηθούν και 15% ημιυπαίθριοι χώροι συν τους όποιους υπόγειους χώρους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει το μέγεθος εκμετάλλευσης του ισογείου ενός ακινήτου. Είναι συνάρτηση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και του Συντελεστή Εμπορικότητας (Σ.Ε.) του οικοπέδου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πρόκειται για συντελεστή καθοριζόμενο από την Πολιτεία, ο οποίος αυξάνει την αξίας ενός ακινήτου, λόγω της θέσης του σε κεντρικό και εμπορικό δρόμο. Η τιμή εκκίνησης ακινήτων που βρίσκονται στο ισόγειο οδών με Συντελεστή Εμπορικότητας πολλαπλασιάζεται και επί αυτού προκειμένου να προκύψει η αντικειμενική αξία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πρόκειται για συντελεστή καθοριζόμενο από την Πολιτεία, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με το εμβαδόν του εκάστοτε γεωτεμαχίου μας δίνει την μέγιστη επιφάνεια κάλυψης του γεωτεμαχίου από το κτίσμα.

Για παράδειγμα: Εμβαδόν γεωτεμαχίου: 400 τ.μ. και Συντελεστής Κάλυψης: 70%

400 x 70% = 270 τ.μ. (είναι τα τετραγωνικά μέτρα που επιτρέπεται να καλύψει το κτίσμα).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κατ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου δίνει το συνολικό όγκο του κτιρίου που μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Άρθρο 1865. Περιπτώσεις: Αν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο αν αποδέχτηκε την κληρονομία, το δικαστήριο της κληρονομίας ύστερα από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως διορίζει κηδεμόνα της κληρονομίας. Σε κατεπείγουσες περιστάσεις ο εισαγγελέας πρωτοδικών διορίζει προσωρινό κηδεμόνα. Αυτός οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να προκαλέσει το διορισμό οριστικού κηδεμόνα από το δικαστήριο.

Άρθρο 1866. Εξουσία του κηδεμόνα: Ο κηδεμόνας αντιπροσωπεύει τον κληρονόμο και διαχειρίζεται την κληρονομία, έχοντας την υποχρέωση να ενεργήσει τη σφράγιση και την απογραφή της και να λάβει κάθε συντηρητικό μέτρο καθώς και να εισπράξει τις απαιτήσεις και να καταθέσει έντοκα τα χρήματα σε ασφαλή τράπεζα. Χωρίς άδεια του δικαστηρίου της κληρονομίας δεν μπορεί να εκποιεί αντικείμενα της, να συνάπτει δάνεια και συμβιβασμούς ούτε να εκμισθώσει κινητά ή ακίνητα της κληρονομίας πέρα από μια διετία.

Άρθρο 1867. Μητέρα κληρονόμου που κυοφορείται: Αν ο κληρονόμος κυοφορείται κατά το θάνατο του κληρονομουμένου, η μητέρα, αν δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της, μπορεί να απαιτήσει ανάλογη διατροφή από την κληρονομική μερίδα του κυοφορούμενου, έως τον τοκετό. Για να καθοριστεί η κληρονομική μερίδα θεωρείται ότι θα γεννηθεί ένα μόνο τέκνο.

Άρθρο 1868. Όταν δεν βρίσκεται κληρονόμος: Αν δεν βρεθεί κληρονόμος μέσα σε προθεσμία ανάλογη προς τις περιστάσεις, το δικαστήριο της κληρονομίας βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος, εκτός από το δημόσιο. Η βεβαίωση δημιουργεί τεκμήριο ότι το δημόσιο είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμος.

Άρθρο 1869. Το δικαστήριο πριν από τη βεβαίωση διατάζει να δημοσιευτεί πρόσκληση, για να αναγγελθούν εκείνοι που αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα, και καθορίζει συνάμα τα σχετικά με τη δημοσίευση και την προθεσμία της αναγγελίας. Αν οι δαπάνες της δημόσιας πρόσκλησης είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με την κληρονομία, μπορεί αντί για δημοσίευση να γίνει ειδική πρόσκληση προς τους πιθανούς κληρονόμους. Αν μέσα στην ορισμένη προθεσμία δεν αναγγέλθηκε κληρονόμος ή το δικαίωμα εκείνου που εμπρόθεσμα αναγγέλθηκε κριθεί ανυπόστατο, το δικαστήριο προχωρεί στη βεβαίωση που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 1870. Πριν από τη δικαστική βεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος, δεν μπορεί να ασκηθεί δικαίωμα από το δημόσιο ή κατά του δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Τιμή εκκίνησης, υπάρχει στις περιοχές όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου. Η τιμή εκκίνησης του τετραγωνικού μέτρου ενός ακινήτου καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου, η τιμή εκκίνησης του τετραγωνικού μέτρου ενός ακινήτου καθορίζεται από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο με βάση συγκριτικά στοιχεία της περιοχής.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τιμή οικοπέδου είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) αξία οικοπέδου που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, με Σ.Ε.= 1,0. Είναι συνάρτηση της Τιμής Ζώνης (Τ.Ζ.) και του συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κάθε πράξη με την οποία συνίσταται ή μετατίθεται εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εν ζωή δικαιοπραξίες και οι δωρεές, οι επιδικάσεις και προσκυρώσεις που γίνονται από τις δημόσιες αρχές και οι κατακυρώσεις κυριότητας πάνω σε ακίνητα, οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου κλπ.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τιτλοποίηση (αγγλικά: Securitization) ονομάζεται η έκδοση τίτλων (π.χ. ομολογιών) που βασίζονται στις ταμειακές ροές που απορρέουν από στοιχεία του Ενεργητικού μιας οντότητας (π.χ. δάνεια μιας τράπεζας), των οποίων τίτλων η αποπληρωμή καλύπτεται από την ταμειακή ροή που δημιουργούν τα ίδια τα δάνεια με την αποπληρωμή τους. Η πρακτική αυτή εξυπηρετεί τις πληρωμές μεταξύ πιστωτών και δανειζομένων, ενώ η οντότητα δεν κρατά τα ίδια τα στοιχεία του Ενεργητικού για αποκόμιση τόκων.

Ο λόγος για τον οποίο μπορεί μια εμπορική τράπεζα να προβεί στην έκδοση τίτλων βασισμένων σε δάνειά της είναι για να απομακρύνει τα στοιχεία αυτά από το χαρτοφυλάκιό της (ως γνωστόν τα δάνεια μιας τράπεζας είναι απαιτήσεις και εμφανίζονται στο Ενεργητικό της). Αυτό μπορεί να το επιδιώκει, καθώς τα δάνεια εξυπηρετούνται σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ενώ οι ανάγκες της για ρευστό σε περίπτωση ανάληψης χρημάτων από καταδυτικό λογαριασμό εξυπηρετούνται σε βραχυπρόθεσμο διάστημα. Αυτή η χρονική υστέρηση καθιστά πιθανή μια αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεων της τράπεζας σε αναλήψεις από τους πελάτες της και προκειμένου να έχει την απαραίτητη ρευστότητα, αντλεί χρήματα από την πώληση των ομολόγων σε επενδυτές. Έπειτα, αντί να εισπράττει η ίδια τους τόκους των δανείων που έχει μετατρέψει σε τίτλους, οι τόκοι αυτοί προορίζονται υπό τη μορφή τακτικών τοκομεριδίων στους ομολογιούχους επενδυτές. Αυτό που επιτυγχάνει η τράπεζα όμως είναι η άντληση χρημάτων άμεσα, όταν τα χρειάζεται και όχι όταν λήξει το δάνειο. Μπορεί επίσης να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για μια επένδυση σήμερα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Σε περίπτωση ύπαρξης ρυμοτομούμενου τμήματος αγροτεμαχίου κατά την εισαγωγή του στο σχέδιο και στη μετατροπή του σε οικόπεδο, το οποίο τμήμα παραχωρήθηκε σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή από τον ιδιοκτήτη του όλου οικοπέδου, (συνήθως για να είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας στο οικόπεδο αυτό πριν από την εφαρμογή του σχεδίου πόλης), τότε το ρυμοτομούμενο αυτό τμήμα έχει αποκοπεί από την αρχική ιδιοκτησία και στο έντυπο της δήλωσης αναγράφεται το εμβαδόν του οικοπέδου που απομένει, δηλαδή με αφαίρεση της ρυμοτομούμενης επιφάνειας.

Τα τμήματα όμως των αγροτεμαχίων, τα οποία ρυμοτομούνται και για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί ακόμη η εφαρμογή του σχεδίου της περιοχής τους (Πράξη Εφαρμογής), δεν θεωρούνται ότι έχουν αποκοπεί από την αρχική ιδιοκτησία και επομένως δηλώνονται ενιαία με αυτή (συνολική επιφάνεια).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τα τοπικά κέντρα εξυπηρετούν κυρίως τη λειτουργία της γειτονιάς και επιτρέπονται μόνο οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων όπως αυτές εξειδικεύονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό: Κατοικία, Ειδική Εκπαίδευση, Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 500 τ.μ., Διοίκηση τοπικής κλίμακας, Εργαστήρια φυσικοθεραπείας, Εμπορικά καταστήματα, Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, Εστίαση μέχρι 200 τ.μ., Τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες και Θρησκευτικοί χώροι.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τοπογραφική αποτύπωση είναι η διαδικασία για εντυπη αποτύπωση του χώρου που επιζητούμε να προσδιορίσουμε στο πλανήτη.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τοπογραφικό διάγραμμα είναι το αντίστοιχο της κάτοψης (σαν αεροφωτογραφία) αλλά αυτό μας προσδιορίζει τη θέση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου καθώς και τα γειτονικά του ακίνητα. Πρέπει να αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν αλλά και το μέγεθος της κάθε πλευράς το οικοπέδου. Για να δοθεί άδεια δόμησης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από τοπογράφο ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Τοπωνύμιο είναι η ιδιαίτερη τοπική ονομασία της περιοχής του ακινήτου. Αν υπάρχει, είναι γνωστή στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας. Το τοπωνύμιο είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ονομασίες δρόμων, συνήθως στις εκτός σχεδίου και οικισμού περιοχές.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Στα τουριστικά ακίνητα συμπεριλαμβάνονται ακίνητα όπως: Ξενοδοχεία, μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων ειδικών χρήσεων συνοδευτικών αυτών, όπως, αναπτύξεις golf, κέντρων Spa, αίθουσες και εγκαταστάσεις συνεδρίων, οργανωμένα αγροτουριστικά καταλύματα, (κάμπινγκ και κατασκηνώσεις).

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Υ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Υπαίθριος χώρος κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η μίσθωση του ακινήτου από τον ενοικιαστή σε τρίτον και εφόσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο στο αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο δε ενοικιαστής ευθύνεται έναντι του ιδιοκτήτη για το πταίσμα του τρίτου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο όρος υπεραξία αναφέρεται στη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης ενός ακινήτου αφού αφαιρεθούν οι πληθωριστικές αναπροσαρμογές που ισχύουν για το διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους και χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας (εγκεκριμένα σχέδια) ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γενικά σε κάθε τίτλο κτήσης του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Υποθήκη είναι το Εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του Δανειολήπτη - Οφειλέτη για εξασφάλιση ορισμένης απαίτησης με προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το ακίνητο. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν καταβάλλει στο Δανειστή το οφειλόμενο ποσό, ο Δανειστής έχει το δικαίωμα να εκπλειστηριάσει το ακίνητο και να ικανοποιήσει προνομιακά την απαίτησή του από το πλειστηρίασμα. Η σύσταση της υποθήκης γίνεται δια Συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή /και Κτηματολογικό Γραφείο. Ωστόσο, επειδή το κόστος της υποθήκης είναι υψηλό, οι Δανειστές αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα προκρίνουν τη λύση της Προσημείωσης υποθήκης.

Υποθήκη σε κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου
Σε ξένο ακίνητο μπορεί να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης για την εξασφάλιση απαίτησης με την προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το πράγμα. Η υποθήκη αποκτάται μόνο σε ακίνητα που μπορούν να εκποιηθούν καθώς και στην επικαρπία τέτοιων ακινήτων, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Για την απόκτηση υποθήκης απαιτείται τίτλος που χορηγεί δικαίωμα υποθήκης και εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών.

Προσημείωση υποθήκης
Το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων δανειστών για εγγραφή υποθήκης, που παραχωρείται από το Δανειζόμενο υπέρ του Δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δανειστή. Το ποσό της προσημείωσης είναι πάντοτε μεγαλύτερο από εκείνο της απαίτησης, δηλαδή του κεφαλαίου του δανείου. Η προσημείωση υποθήκης εγγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Υποθυκοφυλάκειο είναι η υπηρεσία όπου καταγράφονται οι περιουσιακές μερίδες και συναλλαγές των πολιτών., προσημειώσεις, διεκδικήσεις κτλ που μπορεί να υφίστανται σε ένα ακίνητο. Εκεί καταγράφονται και όλα τα βάρη υποθηκών, προσημειώσεων και εξαλείψεις αυτών καθώς και μεταγραφές συμβολαίων με τα οποία συστήνονται, καταργούνται ή μεταβιβάζονται εμπράγματα δικαιώματα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Σε ορισμένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού (στάθμη του πεζοδρομίου ή οριστική στάθμη του εδάφους ή φυσικό έδαφος) έως τη στάθμη της τελικής επάνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωσή της στη θέση αυτή. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Φ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Τα έγγραφα που συνοδεύουν ένα ακίνητο είναι: 1. το συμβόλαιο του ακινήτου, αν η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς)

2. πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο

3. αντίγραφο οικοδομικής αδείας,

4. Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου με τη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου,

5. διάγραμμα κάλυψης,

6. κατόψεις,
7. συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

8. Κτηματογραφικό απόσπασμα από την υπηρεσία του Κτηματολογίου (αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο) ή βεβαίωση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση (αν ανήκει σε περιοχή υπό ένταξη).

9. φάκελος τακτοποίησης (σε περίπτωση που έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρεσίας στο παρελθόν),

10. πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και τέλος

11. Αν υπάρχει πράξη εφαρμογής στην περιοχή του ακινήτου που κυρώθηκε με απόφαση Νομάρχη μετά την 15/11/1994, θα πρέπει να προσκομισθεί από τον μεταβιβάζοντα, βεβαίωση ότι υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.2242/1994 και ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε γη και σε χρήμα.

12. Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, βεβαίωση του αρμοδίου Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.2538/1997 ότι δεν οφείλονται εισφορές.

13. Αν συνορεύει με δασική έκταση το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, απαιτείται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση με πράξη τελεσιδικίας αυτού. Αν πρόκειται για χαρακτηρισμένο δασική έκταση απαιτείται πιστοποιητικό ακαϊας του άρθρου 25 του Ν.998/79. Σε περιοχές όπου έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, απαιτείται το πιστοποιητικό του αρ. 20 Ν.3889/2010 της Διεύθυνσης Δασών.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Μια κάθετη προέκταση από το όριο της στέγςη ενός κτιρίου που τυπικά περιλαμβάνει παράθυρο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Φέρουσα κατασκευή κτιρίου είναι το τμήμα που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου, καθώς και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Κατασκευές συμπλήρωσης είναι τα υπόλοιπα τμήματα που συμπληρώνουν το κτίριο και εξυπηρετούν τον προορισμό του.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Κάθε κτηριακή κατασκευή στηρίζεται σε ένα «σκελετό», τον αποκαλούμενο και Φέροντα Οργανισμό του κτηρίου, που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή του συνόλου των φορτίων του δομήματος και την ασφαλή μεταφορά τους στο έδαφος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα έχει ως βασικό σημείο αναφοράς την αντικειμενική αξία του ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κάθε 5-10 χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει για όλη την ελληνική επικράτεια τιμές ζώνης που αναφέρονται στην αξία ενός νεόδμητου διαμερίσματος του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη συγκεκριμένη περιοχή/ζώνη.

Η φορολογητέα αξία του συγκεκριμένου ακινήτου προκύπτει ύστερα από πολλαπλασιασμό με συντελεστές που ο νόμος θεωρεί ότι επηρεάζουν την αξία του ακινήτου. Παραθέτουμε τους σημαντικότερους συντελεστές:

- Συντελεστής πρόσοψης: 1,00 για πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, 1,05 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία και 0,80 αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο.

- Συντελεστής εμπορικότητας και ορόφου (ενδεικτικά): Αν ο συντελεστής εμπορικότητας είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 και μικρότερος του 3 εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου 0,60 για το υπόγειο, 1,20 για το ισόγειο, 1,10 για τον 1ο όροφο, 1,05 για τον 2ο όροφο, 1,10 για τον 3ο όροφο, 1,15 για τον 4ο όροφο, 1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.

- Συντελεστής επιφάνειας κυρίων χώρων:1,10 για επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 25 τ.μ., 1,05 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 25 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ., 1,00 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 100 τ.μ., 0,90 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 200 τ.μ., 0,85 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 200 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 300 τ.μ., 0,80 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 300 τ.μ. Για τον υπολογισμό του συντελεστή επιφάνειας ως εμβαδόν λαμβάνεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κυρίων χώρων και ποσοστό είκοσι τοις εκατό της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.

- Συντελεστής παλαιότητας: 0,90 από 1 έως 5 έτη, 0,80 από 6 έως 10 έτη, 0,75 από 11 έως 15 έτη, 0,70 από 16 έως 20 έτη, 0,65 από 21 έως 25 έτη, 0,60 από 26 και άνω έτη.

- Συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,80 για διατηρητέο κτίσμα, 0,75 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,40 για ημιτελές κτίσμα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα επιβάλλεται φόρος στην αξία τους και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής.

Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το δεύτερο παραδίδεται στον συμβαλλόμενο. Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα Ε.Λ.Τ.Α. με τη χρήση κωδικού πληρωμής.

1. Ποιοι είναι οι συντελεστές για τον υπολογισμό του φ.μ.α.;

• α) O φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. • β) Ο φ.μ.α. μειώνεται στο τέταρτο (1/4) στις περιπτώσεις διανομής ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων ή διάλυσης Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και μεταβίβασης των ακινήτων της εταιρείας στα μέλη της, κατά την εταιρική τους μερίδα. • γ) Ο φ.μ.α. μειώνεται στο μισό (1/2) στις περιπτώσεις ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας, συγχώνευσης Α.Ε. και Συνεταιρισμών, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια, καθώς και συνένωσης οικοπέδων. • 7. Σε ποιες περιπτώσεις σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας οφείλεται φ.μ.α.;

2. Πότε οφείλεται φόρος διανομής;

• α) Αν η διανομή είναι αυτούσια, δηλαδή ο καθένας από τους συγκυρίους παίρνει είτε ένα διαιρετό μέρος των ακινήτων που διανέμονται είτε ποσοστό εξ αδιαιρέτου αυτών. • β) Αν η αξία της μερίδας που παίρνει από τη διανομή κάθε συγκύριος, δηλαδή η φυσική του μερίδα, είναι ίση με την αξία της ιδανικής τους μερίδας, δηλαδή με την αξία που είχε η εξ αδιαιρέτου συμμετοχή του.

Σε περίπτωση άνισων μερίδων, η επί πλέον αξία θεωρείται ότι αποκτάται με ξεχωριστή μεταβίβαση και, αν καταβληθεί αντάλλαγμα, φορολογείται με ακέραιο συντελεστή φ.μ.α., διαφορετικά οφείλεται φόρος δωρεάς για την παραίτηση από το δικαίωμα λήψης ανταλλάγματος.

3. Δικαίωμα προσφυγής.
Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξη προσδιορισμού του φ.μ.α., έχει δικαίωμα, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.. Κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική Διοίκηση είναι απαράδεκτη.

4. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από το φ.μ.α. για αγορά πρώτης κατοικίας;
Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης τόσο με τις διατάξεις του ν. 3719/2008, μετά τη συμπλήρωση διετίας, όσο και του ν. 4356/2015), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή προτίθενται να εγκατασταθούν σε αυτή το αργότερο εντός δύο ετών από την αγορά. Η απαλλαγή του άγαμου παρέχεται και στον σύζυγο που βρίσκεται σε διάσταση, υπό τον όρο ότι έχει κατατεθεί αίτηση ή αγωγή διαζυγίου, τουλάχιστον, έξι μήνες πριν την αγορά του ακινήτου με την προϋπόθεση ότι ο γάμος θα λυθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από την αγορά.

5. Απαλλαγή από το φ.μ.α. για αγορά πρώτης κατοικίας δικαιούνται:
• α) Έλληνες. • β) ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι καταγόμενοι από τη Βόρεια Ήπειρο και την Τουρκία, εφόσον απέκτησαν ιθαγένεια τρίτου κράτους πλην της Αλβανικής και Τουρκικής, δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από το φόρο. • γ) οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. • δ) αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2008 (Α’ 152). • ε) πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α’ 80). • στ) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα δεύτερης γενιάς.

Ειδικά, για τους αλλοδαπούς, η πρόθεσή τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι, για ειδικούς λόγους, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής που ανανεώνονται.

6. Μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή και μετά την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης και καταβολή του φόρου;
Είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής και μετά από την υποβολή δήλωσης φ.μ.α., μέχρι την οριστικοποίηση της υπόθεσης με οποιονδήποτε τρόπο. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητείται η επιστροφή του φόρου. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της απαλλαγής, συντάσσεται συμπληρωματική πράξη του συμβολαίου, στο οποίο αναφέρεται η απαλλαγή και μετά τη μεταγραφή της, επιστρέφεται ο φόρος.

7. Ποια είναι η έκταση της παρεχόμενης απαλλαγής;
• Για αγορά κατοικίας: από άγαμο μέχρι του ποσού των 200.000 €, από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 250.000 €, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 €, ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία, τουλάχιστον, 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 275.000 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
• Για αγορά οικοπέδου: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 €, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φ.μ.α.

Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου (είτε είναι ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες είτε παρακολουθήματα της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας), για επιφάνεια εκάστου έως είκοσι (20) τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας;
• Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους, όταν υφίσταται σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να αναγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ’ εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ..
• Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο κατά τον χρόνο της αγοράς και εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
• Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μία πενταετία.

9. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης δεύτερης απαλλαγής;
Η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται μία φορά. Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον αθροιστικά:
• τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά τον χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και
• ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ τον φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που είχε τύχει της απαλλαγής.

10. Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη χορήγηση της απαλλαγής για πρώτη κατοικία και πότε υποβάλλονται;
• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φ.μ.α. υποβάλλονται μαζί με την οικεία δήλωση, πριν από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.
• Τα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων απαλλαγής καθορίζονται με την αριθμ. ΠΟΛ 1101/2010 (Β’ 1021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

11. Ποιες απαλλαγές παρέχονται στους αγρότες;
Παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους σε όλους τους αγρότες (νέους, νεοεισερχομένους ή άνω των 40 ετών).

12. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φ.μ.α.;
Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φ.μ.α. παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας (5ετίας) από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου χορηγήθηκε η απαλλαγή, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, έστω και αν η υπόθεση έχει περαιωθεί.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Προκειμένου ο «Διαχειριστής Ακινήτου» να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, πρέπει:
• α) Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXlSnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσει / εγγράψει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο», όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. .
• β) Να αναρτά τον Α.Μ.Α. στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
• γ) Να υποβάλλει τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 20η του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
• δ) Να καταχωρεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά, κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος.
• ε) Να προβαίνει σε δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Τ.Π.&Δ. το ως άνω ποσόν έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης (σχετική είναι η προαναφερθείσα αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση).

Το εισόδημα που προκύπτει θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013. Σχετικές για το θέμα αυτό είναι και οι εγκύκλιοι με αριθ. ΠΟΛ. 1069/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΥΓΗ-ΗΩ2) της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων και ΠΟΛ. 1112/2017 (ΑΔΑ:64ΦΘ46ΜΠ3Ζ-ΛΜΟ) του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. .

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, καθώς τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνακόλουθα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται και αφορούν τα ακίνητα, που μισθώνονται στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ίδιου ως άνω νόμου.

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
το εν λόγω εισόδημα θεωρείται έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τα προαναφερθέντα, ενώ ως προς την έκπτωση των δαπανών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτ. β' ή γ' της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013, ανάλογα αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)/ ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), αντίστοιχα.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Φυσικό πρόσωπο είναι ο άνθρωπος. Το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και παύει να υπάρχει με το θάνατό του. Ως προς τα δικαιώματα που του επάγονται, το κυοφορούμενο θεωρείται γεννημένο, αν γεννηθεί ζωντανό.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο σχετικά μικρός σε διαστάσεις, εσωτερικός κενός χώρος πολυκατοικίας που θεωρητικά χρησιμεύει για να παρέχει φωτισμό σε εσωτερικούς χώρους διαμερισμάτων

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Είναι ο φυσικός φωτισμός που προέρχεται από τον ήλιο, από ανοίγματα του χώρου, που επικοινωνούν αμέσως με το ύπαιθρο ή με υμιϋπαίθριο χώρο, χωρίς την παρεμβολή άλλου κλειστού χώρου. Είτε που φθάνει στο χώρο μέσω άλλου κλειστού χώρου του κτιρίου που έχει άμεσο φυσικό φωτισμό.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου κατανέμονται στις οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες ενός ακινήτου με τη σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας και εκφράζουν τη συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου των ιδιοκτησιών αυτών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερη σε εμβαδόν είναι η εκάστοτε ιδιοκτησία, τόσο περισσότερα χιλιοστά διαθέτει επί του οικοπέδου στο οποίο και βρίσκεται.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Πλήθος δανειακών προγραμμάτων με επιτόκια που κινούνται σε σχετικώς ανταγωνιστικά ή και υψηλά επίπεδα παρέχονται από τις τράπεζες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την επανεκκίνηση της οικονομίας. Τα δάνεια αφορούν κυρίως τη στέγη, την κατανάλωση και το επιχειρείν, ενώ ανάλογα με το προφίλ του δανειολήπτη παρέχονται πρόσθετες καλύψεις και ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ορίζεται απο το κράτος και αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό πλην όμως σε αρκετές περιπτώσεις οι κανονισμοί χρήσης γης διαφέρουν απο κράτος σε κράτος.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χρησικτησία το δικαίωμα εισόδου στην ιδιοκτησία ενός άλλου ατόμου με φανερή αποκλειστική χρήση χωρίς να υπάρχει έγκριση για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό γίνεται όταν ένα άτομο εν γνώσει όλων χρησιμοποιεί την γη κάποιου άλλου για κάποιο χρόνια. Η χρησικτησία είναι ένας πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας πράγματος και επομένως είναι εμπράγματο δικαίωμα.

Έκτακτη Χρησικτησία
Εκείνος που έχει στη νομή του με διάνοια κυρίου μια εικοσαετία πράγμα ακίνητο, γίνεται κύριος με έκτακτη χρησικτησία. (Άρθρο 1045 Α.Κ.).

Τακτική χρησικτησία
Εκείνος που έχει στη, με διάνοια κυρίου, νομή του με καλή πίστη και με νόμιμο τίτλο ακίνητο για μια δεκαετία, γίνεται κύριος του πράγματος αυτού. ( Άρθρο 1041 Α.Κ.). Ο τρόπος κτήσης κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία έχει χρησιμότητα σε περιπτώσεις που, ενώ υπάρχει σχετική σύμβαση (π.χ. συμβολαιογραφική πράξη ), η σύμβαση αυτή είναι άκυρη για διάφορους λόγους. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον αντισυμβαλλόμενο να γίνει κύριος του ακινήτου με τακτική χρησικτησία.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ο αριθμος των ετών που έχει περάσει απο την κατασκευή ενος κτιρίου.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χώροι κοινής χρήσης του κτιρίου και του οικοπέδου είναι οι χώροι, που προορίζονται για χρήση από όλους του ενοίκους του κτιρίου

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την παραμονή, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ατόμων (έστω και ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το εικοσιτετράωρο. Οι υπόλοιποι χώροι των κτιρίων είναι βοηθητικής χρήσης. Για παράδειγμα στα κτίρια με χρήση κατοικίας χώροι κύριας χρήσης είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης (καθιστικά, σαλόνια, τραπεζαρίες, χώροι παιχνιδιού), οι κουζίνες, τα γραφεία κλπ

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου είναι χώρος κτιρίου ή δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Χωροταξία
Διαδικασία προβολής μίας πολιτικής σε συγκεκριμένο χώρο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και τούτο διότι η πολιτική βούληση προηγείται, αφού προσδιορίζει τις κατευθύνσεις οποιουδήποτε προγραμματισμού, οικονομικού ή κοινωνικού, τον οποίο η χωροταξία καλείται να αποτυπώσει στο χώρο.

Χωροταξικός σχεδιασμός
Διαδικασία που συνίσταται στη διαπίστωση και στην αξιολόγηση, στην τεκμηρίωση και την οριοθέτηση των χωρικών επιπτώσεων ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου, με σκοπό τη διατύπωση μίας πρότασης που επιδιώκει τη σύζευξη μεταξύ βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της εδαφικής ενότητας στην οποία αυτό αναφέρεται. Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί, επομένως, τη χωρική διάσταση, την αναπόσπαστη συνιστώσα και την ουσιαστική βάση αναφοράς του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού που ασκείται σε τομεακό ή σε χωρικό επίπεδο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Ψ Μετάβαση στα περιεχόμενα ↑

Ψιλή κυριότητα είναι το εμπράγματο δικαίωμα που απομένει όταν η πλήρης κυριότητα έχει στερηθεί (αποψιλωθεί) του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, δηλαδή της χρήσης και κάρπωσης του πράγματος και συνεπώς έχει περιορισθεί μόνο στην εξουσία διάθεσής του. Ψιλή κυριότητα σε ακίνητο υπάρχει όταν η πλήρης κυριότητα έχει στερηθεί (αποψιλωθεί) του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, δηλαδή, υπάρχει επικαρπία από άλλο, πλην του ψιλού κυρίου, δικαιούχο.

Προσθέστε το σχόλιο σας για αυτό τον όρο ↻

Θέλετε να σχολιάσετε/διορθώσετε κάποιον όρο; Αφήστε το σχόλιο σας παρακάτω.

Στο σχόλιο σας μη ξεχάσετε να σημειώσετε σε ποιον όρο αναφέρεστε! Ευχαριστούμε.